HECHOS 6

1Chay p'unchaykunapi creejkuna ashkhayashajtinku, griego parlaj judío kajkuna thutorqanku hebreo parlaj judiospa contranta, viudasninku mana allin qhawarisqa kasqankumanta, sapa p'unchay mikhuna rak'inapi. 2Ajinamanta chunka iskayniyoj apostolesqa tukuynin creejkunata wajyaspa, nerqanku: Mana allinchu noqaykupaj kanman, Diospa Simi Nisqanta saqerparispa mikhunataraj runasman rak'inaykoqa. 3Chayrayku hermanos, ajllaychej ari qankuna ukhumanta qanchis qharista, allin kawsayniyojkunata, Espíritu Santowan junt'asqata, yachayniyojkunatataj, mikhunata rak'inankupaj. 4Ajinamanta noqaykoqa Diosmanta mañaspallapuni kasqayku, Diospa Simi Nisqanta willaspallapunitaj. 5Chay nisqankoqa tukuyninkuman allin rijch'arqa. Chantá ajllarqanku Estebanta, sinch'i creeyniyoj, Espíritu Santowan junt'asqa runata. Chaymantá ajllallarqankutaj Felipeta, Procorota, Nicanorta, Timonta, Parmenasta, Nicolasta ima. Nicolasqa Antioquiamanta karqa, israelitaspa yachachiyninta qhatej. 6Chantá chay ajllasqasta apostolespa ñawpaqenman pusamorqanku, apostolestaj Diosmanta mañaspa, makisninkuta chay ajllasqa runaspa umankuman churaykorqanku. 7Ajinamanta Diospa Simi Nisqan tukuynejpi uyarikorqa. Jinataj ashkhas Jerusalén llajtapi kajkuna creerqanku, jinaqa creejkunaman yapakusharqanku. Jinallataj ashkha sacerdotespis creerqanku. 8Estebanqa Diospa qhasilla k'acha yanapayninwan, atiyninwan ima junt'a kaspa, milagrosta, señalesta ima runas ukhupi ruwasharqa. 9Chaymantataj wakin oqharikorqanku Kacharisqas nisqaspa sinagogankumanta. Paykuna ukhupi karqanku israelitas Cirenemanta, Alejandriamanta, Ciliciamanta, Asia suyumantawan. Paykunataj Estebanwan churanakuyta qallarerqanku. 10Chantá Estebanman mana kutichiyta aterqankuchu, imaraykuchus payqa yachaywan parlasharqa, Espíritu Santoj atiyninwan ima. 11Jinapi llulla runasman qolqeta lluk'irarqanku ninankupaj uyarisqankuta Moisespa contranta, Diospa contranta ima sajrata rimashajta. 12Ajinata ruwaspa, runas ukhupi ch'ajwata sayaricherqanku, kurajkuna ukhupi, leymanta yachachejkuna ukhupi ima. Tukuyninkutaj Estebanta jap'iykuspa, jatun juntaman pusaykorqanku. 13Mask'allarqankutaj waj runasta, llullakuspa Estebanta ch'ataykunankupaj. Chaykunataj nerqanku: Kay runaqa rimallampuni Temploj contranta, leypa contranta ima. 14Chantá uyarillaykutaj nejta chay Jesús nazarenoqa Templota urmachinanta, astawanqa Moisespa kamachisqanta waj jinaman tukuchinanta, nispa. 15Jatun juntapi tiyashajkunataj Estebanta qhawarispa, angelpa uyanta jina rikorqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\