HECHOS 7

1Chaymanta kuraj kaj sacerdoteqa Estebanta taporqa: Ajinachu kayqa? nispa. 2Estebantaj kuticherqa: Wawqesníy, tatas ima, uyariwaychej. Tatanchej Abraham Mesopotamiapi kashajtin, manaraj Harán jallp'aman tiyakoj ripushajtin, Jatun Atiyniyoj Diosqa payman nerqa: 3Ripuy kay jallp'aykimanta, aylluyki ukhumantawan, Noqa rikuchisqayki, chay jallp'aman, nispa. 4Ajinamanta Abrahamqa Caldeospa jallp'anta saqespa, Harán jallp'aman tiyakoj riporqa. Tatan wañupusqanmanta qhepamantaj, Diosqa payta pusamorqa kay jallp'aman, maypichus qankuna kunan tiyakushankichej, chayman. 5Diosqa kay jallp'api mana payman herenciata qorqachu ni chaki sarunan chhikallantapis. Chaywampis Diosqa Abrahammampuni kay jallp'ata qonanta nerqa, paypaj kanampaj, wañupojtimpis miraynimpaj qhepakunampaj. Chayta Dios nishajtenqa, manaraj Abrahampataqa wawampis karqarajchu. 6Dios payman nillarqataj: Qampa mirayniykeqa waj karu naciompi wata runas kanqanku. Chaypi runasqa mirayniykita tawa pachaj watasta mayta ñak'arichenqanku. 7Chay ñak'arichej naciontaqa Noqa juchachaspa, castigasaj. Qhepamantaj mirayniykeqa chay nacionmanta llojsimuspa, kay jallp'api yupaychawanqanku, nispa. 8Chantá Diosqa Abrahamwan circuncisión nisqa tratota ruwarqa. Ajinamanta Abrahamqa churin Isaacta circuncidarqa, nacekusqanmanta pusaj p'unchayninman. Isaacpis churin Jacobta circuncidarqa, Jacobpis kikillantataj chunka iskayniyoj aylluspa tatasninkuta circuncidarqa. 9Jacobpa churisnin, ñawpa tatasqa wawqenku Joseta chejnispa, wata runata jina payta venderqanku, Egipto nacionman apasqa kanampaj. Diostajrí Josewan karqa, payta waqaychaspa. 10Diosqa Joseta tukuy ñak'ariyninmanta orqhorqa. Allin ñawiwan qhawananta, yachaytawan ima qorqa Egiptomanta reypa ñawpaqempi, paytaj Joseta churarqa Egiptota kamachinampaj, ajinallatataj wasimpipis kamachinampaj. 11Chaypacha manchay ñak'arina yarqhay karqa Egiptopi, Canaanpi ima; ñawpa tatasninchejpis mikhunata mana tariyta aterqankuchu. 12Jacobtaj Egiptopi trigo kasqanta uyarispa, ñawpa tatasninchejta kacharqa ñawpaj kutipi. 13Iskay kuti risqankupitaj, Joseqa wawqesninman rejsichikorqa. Ajinapi Faraonqa Josejpa ayllusninta rejserqa. 14Chaymanta qhepamantaj Joseqa tatan Jacobta wajyacherqa, tukuy ayllusninwan Egiptoman jampunanta. Tukuyninkupi qanchis chunka phishqayoj karqanku. 15Ajinamanta Jacobqa Egiptoman tiyakoj urayk'orqa, chaypitaj wañuporqa. Paypa qhepantataj churisnin, ñawpa tatasninchej wañupullarqankutaj. 16Unay watasninmantaj paykunaj tullusninkuta aparqanku Sichem nisqa jallp'aman. Chaypitaj chay tullusta p'amparqanku Hamor ayllumanta Abrahampa rantisqan jallp'api. 17Dios imatachus Abrahamman nerqa miraynimpaj ruwananta, chay p'unchay junt'akunampaj qayllamushajtin, israelitasqa Egiptopi manchay ashkhaman mirarqanku. 18Chantá Egiptopi waj rey sayarerqa; payqa mana rejserqachu pichus José kasqanta. 19Chay reytaj ñawpa tatasninchejta chejnispa, manchayta paykunata ñak'aricherqa. Chayrayku kamacherqa israelitasmanta nacej qhari wawasta wijch'umunankuta ama kawsanankupaj. 20Chay tiempollapitaj Moisés nacekorqa, paytaj Diospajqa k'acha wawa karqa. Kinsa killankamataj tatampa wasimpi uywasqa karqa. 21Chantá saqerparisqa kashajtin, Faraonpa ususin tarikuspa, wawanta jina uywakaporqa. 22Ajinamanta Moisesqa yachachisqa karqa Egipto runaspa tukuy yachachiyninkupi. Chayraykutaj may sumaj atiyniyoj karqa parlanapaj, ruwanapaj ima. 23Moisés tawa chunka watayojña kashajtin, sonqon aysarerqa israelita ayllu masisninta waturikamunampaj. 24Chayaspataj, rikorqa uj Egipto llajtayoj runa uj israelitata maqashajta. Moisestaj israelitaman kutikuspa, chay egipcio runata wañurparicherqa. 25Moisesqa yuyarqa israelita wawqesnin umachakunankuta, Dios paynejta chay ñak'ariymanta paykunata orqhonanta. Paykunatajrí chaytaqa mana umachakorqankuchu. 26Q'ayantintaj Moisesqa rikorqa iskay israelitastañataj maqanakushajta. Allinyachiyta munaspa, paykunata nerqa: Qhari masis, qankunaqa wawqes kankichej; imaraykutaj qankunapura maqanakushankichejri? nispa. 27Runa masinta maqajtaj Moisesta tanqarparispa, nerqa: Pitaj qanta churasunki kamachejniyku, juezniykutaj kanaykipaj? 28Kunanqa, noqatañatajchu wañuchiwayta munanki, imaynatachus qayna egipciota wañucherqanki, ajinata? nispa. 29Moisestaj chayta uyarispa, Egiptomanta ayqerikaporqa Madián jallp'aman. Chaypitaj forastero jina kakorqa, iskay qhari wawasniyoj kanankama. 30Tawa chunka watas qhepaman, Moisés ch'impi kashajtin, Sinaí Orqopi nina larwashaj khishkarara ch'awjrapi uj ángel payman rikhurerqa. 31Moisesqa t'ukorqa chayta rikuspa. Imachus kasqanta allinta qhawanampaj qayllaykushaspataj, Diospa parlamusqanta uyarerqa: 32Noqa kani ñawpa tatasniykej Diosnin, Abrahampa Diosnin, Isaacpata, Jacobpata ima, nispa. Moisesqa mancharikuywan kharkatitispa, mana qhawariyllatapis munarqachu. 33Señortaj payta nerqa: Juk'utasniykita lluch'ukuy, imaraykuchus maypichus sayashanki, chayqa Diospaj t'aqasqa cheqa, may santomin. 34Cheqamanta Noqa rikuni Egiptopi israelita wawasniy ñak'arisqankuta, llakiyta ayqosqankuta ima uyarillanitaj. Chayrayku urayk'amuni chaymanta paykunata kacharichinaypaj. Kunanqa jamuy ari, Egiptoman kachasqayki, nispa. 35Kaymin chay Moisesqa, pitachus israelitas qhesachaspa, nerqanku: Pitaj qanta churasorqa kamachejniyku, juezniykutaj kanaykipajri? nispa, chay. Paytamin Dios kacharqa paykunaj kamachejninku, kacharichejninkutaj kanampaj, chay larwashaj khishkarara ch'awjrapi rikhurej angelnejta. 36Moisesqa israelitasta orqhomorqa Egiptomanta milagrosta, señalesta ima ruwaspa Egipto naciompi, Puka Qocha nisqapi, ch'in pampaspi ima tawa chunka watas junt'ata. 37Kaymin chay Moisesqa, pichus israelitasman nerqa: Qankuna ukhullamantataj Dios sayarichenqa uj profetata noqata jina, paytataj uyarinkichej, nispa, chay. 38Israelitas ch'in pampapi kashajtinku, kay Moiseswan angelqa parlasharqa Sinaí Orqopi, tatasninchejwan ima. Kay Moisesllataj Diosmanta jap'erqa kawsay simi nisqasta, noqanchejman qonawanchejpaj. 39Chaywampis ñawpa tatasninchejqa Moisesta mana kasuyta munaspa, payta qhesacharqanku, sonqosninkupitaj Egiptoman kutiripuyta munarqanku. 40Chayraykutaj Aaronman nerqanku: Dioskunata ruwapuwayku ñawpaqeykuta rinankupaj; Egiptomanta orqhomuwarqayku, chay Moisesqa imanakunchus, mana yachaykuchu, nispa. 41Chantá paykunaqa waka uña lantita ruwakorqanku. Uywasta wañuchispataj, chay waka uña ruwasqankuman jaywarqanku, chay ruwasqanku lantej sutimpitaj fiestata ruwaspa, kusikorqanku. 42Chayrayku Diosqa paykunamanta t'aqakuspa, saqerqa patapi kaj ch'askasta yupaychanankuta, imaynatachus profetaspa qhelqasqankupi nin: Israelitas, Noqamanchu uywasta wañuchispa jaywawarqankichej, tawa chunka watasta//ch'in pampapi kashaspa? 43Qankunaqa astawampis Molocpa toldontaraj apaykacharqankichej, Refán nisqa diosniykichejpa ch'askantawan. Chay lantista qankunallataj ruwakorqankichej, chaykunata yupaychanaykichejpaj. Chayrayku nacionniykichejmanta presota apachisqaykichej, Babilonia llajtamantapis aswan karumanraj, nispa. 44Ñawpa tatasninchejpaj karqa Diospa trato ruwasqanmanta Toldo ch'in pampapi, mayqentachus Dios kamacherqa Moisés ruwananta maychus rikusqanman jina, chay. 45Chay toldota ñawpa tatasninchej herenciata jina jap'ikuspa, aswan qhepaman Josuewan aparqanku nacionesmanta qhechusqanku jallp'aman, mayqenkunatachus Dios qharqorqa ñawpa tatasninchejpa ñawpaqenkumanta, chaypitaj karqa Davidpa tiemponkama. 46Davidqa Dioswan allin ñawiwan qhawachikuyta tarispa, Paymanta mañakorqa uj Templota ruwajta saqenanta Jacobpa Diosnimpaj. 47Chantá Salomonqa uj wasita Diospaj sayaricherqa. 48Chaywampis patapi kaj Diosqa mana runaj makisninwan ruwasqa wasipichu tiyakun, imaynatachus profetapis nin: 49Janaj pachaqa kamachina tiyanay, kay pachataj chakisniyta churanay. Ima laya wasitataj ruwapuwankichejri? Chayrí, maynejpitaj samarikusajri? 50Manachu kay tukuy imasta makiy ruwarqa? nin Señorqa. 51Estebanqa nillarqataj: Qankunaqa k'ullukoj runas, mana creej runas, mana uyarikojtaj kankichej. Chayrayku Espíritu Santoj contrampi churanakunkichejpuni, ñawpa tatasniykichej jina. 52Mayqen profetatataj ñawpa tatasniykichej mana qhatiykacharqankuchu ñak'arichinankupaj? Paykunaqa ñawpajmantapacha Cheqan Kaj jamunanta willashajkunata wañuracherqanku. Kunanrí, qankunañataj jap'ichispa, Payta wañucherqankichej. 53Qankunaqa angelesnejta leyta jap'ishaspapis, manapuni kasorqankichejchu, nispa nerqa Estebanqa. 54Jatun juntapi kamachejkunaqa Estebanpa parlasqanta uyarispa, maytapuni sonqosninkupi phiñarikorqanku, kirusninkuta k'arurakunankukama. 55Estebanrí Espíritu Santowan junt'a karqa, janaj pachata qhawarispataj, Diospa jatun kaynimpa k'anchayninta rikorqa; Jesustapis rikullarqataj Diospa pañampi sayashajta. 56Estebantaj nerqa: Qhawariychej, janaj pachata kichasqata rikushani, Runaj Churintataj Diospa pañampi sayashajta, nispa. 57Chantá sinch'ita qhaparispa, ninrisninkuta llup'aykorqanku, tukuyninkutaj ujllata Estebanman correykorqanku. 58Llajtamanta jawaman orqhospataj, rumiswan ch'anqaykorqanku. Chay ch'anqajkunataj p'achasninkuta qhawanampaj saqerqanku uj runa Saulo sutiyojman. 59Chay jinata ch'anqaykushajtinku Estebanqa, Diosmanta mañakuspa, nerqa: Señor Jesusníy, espirituyta jap'ikapuy, nispa. 60Qonqoriykukuspataj, sinch'ita qhaparerqa: Señor, ama paykunata juchachaychu kay ruwasqankumanta, nispa. Chayta niytawantaj, wañuporqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\