HECHOS 8

1Saulopajqa Estebanta wañuchisqankoqa allin karqa. Chay p'unchaykunapi Jerusalenpi Iglesiaj contranta ashkha runas oqharikorqanku ñak'arichinankupaj. Tukuynin creejkunataj ayqekorqanku Judeaman, Samariaman ima. Apostolesllaña qhepakorqanku Jerusalenpi. 2Khuyakuyniyoj runas Estebanta p'ampamorqanku, paymanta manchayta waqaspa. 3Saulorí Iglesiawan astawan jap'inakusharqa tukuchiyta munaspa. Wasimanta wasi yaykuytawantaj, creejkunata jap'iraspa, qharista, warmista ima carcelman wisq'aracherqa. 4Jerusalenmanta ayqekoj creejkunaqa maymanchus risqankupi willararqanku evangeliomanta. 5Jinapi Felipeqa Samariaman chayaspa, runasman Cristomanta willarqa. 6Ashkha tantakamoj runastaj Felipej nisqanta tukuy sonqo uyarerqanku, rikorqankutaj jatun milagrosta ruwasqasninta. 7Millay supaykunaqa ashkha runasmanta llojserqanku sinch'ita qhaparispa. Ashkha suchu runas, cojos ima thaskirerqanku. 8Ajinamanta Samariapi may kusiy karqa. 9Chay llajtapeqa uj runa Simón sutiyoj karqa. Payqa layqa runa kaspa, chay layqeriosninwan Samariapi runaspa umankuta muyurachisqa, jatun atiyniyoj kasqanta rejsichikuyta munaspa. 10Tukuy runastaj juch'uymanta jatunkama Simonta allinta uyarispa, paymanta nej kanku: Kay runaqa Diospa jatun atiynin, nispa. 11Runasqa Simonpa nisqanta kasoj kanku, imaraykuchus unaytaña chay layqeriosninwan umankuta muyurachisqa. 12Chantá Diospa reinonmanta evangeliota, Jesucristoj sutinmanta ima Felipe willajtin, ashkha qharis, warmis ima creerqanku, bautizachikorqankutaj. 13Kikillantataj Simonpis creespa, bautizachikorqa. Chaymanta, Felipewampuni purerqa, señalesta, milagrostawan ruwashajta rikuspataj, mayta t'ukorqa. 14Apostolesqa Jerusalenpi kashaspa, uyarerqanku Samariapi kaj runaspis Diospa Simi Nisqanta jap'ikusqankuta. Chayta yachaspataj, chayman kacharqanku Pedrotawan, Juantawan. 15Paykunaqa Samariaman urayk'orqanku, chayaspataj Diosmanta mañakorqanku, creejkunaman Espíritu Santo qosqa kanampaj. 16Chaypacha Espíritu Santoqa manaraj mayqenninkumampis jamusqarajchu. Paykunaqa Señor Jesuspa sutimpi bautizasqalla kasqanku. 17Chaypacha Pedrowan, Juanwan creejkunaj umankuman makisninkuta churaykojtinku, paykunaman Espíritu Santo jamorqa. 18Simonqa, imaynatachus apóstoles creejkunaj umankuman makisninkuta churasqankuta, Espíritu Santo jamusqanta ima rikuspa, apostolesman qolqeta qoyta munarqa, 19nerqataj: Noqamampis chay atiyta qowaychej, ajinata pimampis makisniyta churajtiy, Espíritu Santo paymampis jamunampaj, nispa. 20Chantá Pedroqa payman kuticherqa: Qolqeyki qanwan khuska ukhu pacha infiernoman richun, Diospa qhasi qosqanta qolqewan rantiyta munasqaykirayku. 21Noqayku ukhupeqa mana ima ruwanayki tiyanchu, imaraykuchus sonqoykeqa mana cheqanchu kashan Diospa ñawpaqempi. 22Chay juchaykimanta Diosman kutirikuy, Señormanta mañakuspa; ichapis sonqoykipi sajra yuyayniykimanta perdonasonqa. 23Noqa rikuyki envidiawan junt'a kasqaykita, juchaj jarap'asqantaj. 24Simontaj nerqa: Qankuna Diosmanta mañaripuwaychej ama imapis chay nisqaykichejmanta chayamunawampaj, nispa. 25Pedrowan, Juanwan Señorpa Simi Nisqanta willayta tukuytawan, Jerusalenman kutiporqanku. Ñanta rej jinataj, Samariaj ranchosnimpipis evangeliomanta willallarqankutaj. 26Chay qhepata Diospa angelnenqa Felipeta nerqa: Sayarispa, riy ura kaj ñanman, mayqenchus Jerusalenmanta llojsimuspa Gaza llajtaman rishan ch'in pampanejta, chayman, nispa. 27Felipetaj jatariytawan rishaspa, Etiopiamanta eunuco runawan tinkukorqa. Payqa Candace nisqa reinaj qhapaj kapuyninta waqaychaj karqa. Payqa Jerusalenman Diosta yupaychaj jamusqa. 28Carretampi llajtanman kutipushaspataj, profeta Isaiaspa qhelqasqanta leesharqa. 29Chantá Espíritu Santoqa Felipeta nerqa: Qayllaykuy jaqay carretaman, nispa. 30Felipetaj qayllaykuspa, eunuco runata uyarerqa, imachus profeta Isaiaspa qhelqasqampi kashan, chayta leeshajta. Taporqataj: Entiendenkichu imatachus leesqaykita? nispa. 31Chay runataj kuticherqa: Imaynamantataj entiendesaj, mana pipis sut'inchawajtinri? nispa. Chantá Felipeta carretanman wicharicherqa ladonman tiyaykunampaj. 32Qhelqasqapi qhawasharqa, chay cheqapi kay jinata nerqa: Paytaqa ovejata ñak'anankupaj jina aparqanku; imaynatachus oveja ch'inllamanta millmanta ruthuchikun, ajinallatataj Paypis mana siminta kicharerqachu. 33K'umuykachachisqa kashajtin, Paypaj justicia mana karqachu. Pitaj mirayninmanta willayta atinmanri? Kay pachapi qhechorqanku Paypa kawsayninta. 34Chantá eunucoqa Felipeta nerqa: Willariway ari, pimantataj profeta chayta nishanri? Pay kikinmantachu, chayrí wajmantachu parlashan? nispa. 35Jinapi Felipeqa yachachiyta qallarerqa. Chay maypichus leesharqa, chaymantapacha qallarispa, willarqa Jesusmanta. 36Ñanta rishaspataj, chayarqanku, maypichus yaku karqa, chayman. Chantá eunucoqa Felipeman nerqa: Kaypi yaku tiyan. Atiymanchu noqa bautizasqa kayta? nispa. 37Felipetaj kuticherqa: Sichus cheqamanta tukuy sonqoykiwan creenki chayqa, atinki bautizasqa kayta, nispa. Eunucotaj kuticherqa: Arí, creeni Jesucristoqa Diospa Churin kasqanta, nispa. 38Chantá eunucoqa kamacherqa carretanta sayachinanta. Iskayninku urayk'uspa, yakuman yaykorqanku, Felipetaj payta bautizarqa. 39Yakumanta llojsimusqankutawan, Diospa Espiritunqa Felipeta wajnejman apakaporqa, etiope runataj Felipeta mana rikorqañachu. Jinapis may kusisqa riporqa. 40Chay qhepata Felipeqa Azoto llajtapi rikhurerqa. Chaymantataj llajtamanta llajta purispa, evangeliomanta willarqa Cesarea llajtaman chayanankama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\