HECHOS 9

1Chaykama Sauloqa Señor Jesuspi creejkunata wañurachiyllatapuni munaspa, kuraj kaj sacerdotewan parlaj rerqa. 2Paymantataj mañarqa ordenta, Damascopi kaj sinagogaspi rikuchimunampaj, Señorpa ñanninta qhatejkunata, qharista, warmista ima tarispa, maki watasqasta Jerusalenman apanampaj. 3Jinapi ñanta rishaspa Damasco llajtaman qayllashajtinña, cielomanta ujllata uj k'anchay Saulota muyuykorqa. 4Paytaj pampaman urmaspa, parlamojta uyarerqa: Saulo, Saulo, imaraykutaj qhatiykachashawankiri? nispa. 5Chantá Saulo taporqa: Pitaj kanki, Señor? nispa. Parlamojtaj kuticherqa: Noqa kani Jesús, pitachus qan qhatiykachashanki, chay. Manamin allinchu qampajqa yunta jina ayjompa puntanta jayt'anaykeqa, nispa. 6Saulotaj mancharisqa kharkatitispa, nerqa: Señor, imatataj munanki ruwanayta? nispa. Jesustaj kuticherqa: Jatarispa, llajtaman yaykuy, chaypitaj nisonqanku imatachus ruwanaykita, nispa. 7Saulowan rejkunaqa manchariywan mana parlariyllatapis aterqankuchu; parlamojllata uyarerqanku, nitaj ni pita rikuspa. 8Chantá Sauloqa pampamanta sayarispa, ñawisninta kicharerqa, manataj imatapis rikuyta aterqachu. Makinmanta aysaspa, Damasco llajtaman pusaykorqanku. 9Chaypitaj karqa kinsa p'unchay junt'ata mana rikuspa, mana mikhuspa, nitaj ujyaspa. 10Chaypacha Damasco llajtapi karqa Jesuspi creej uj runa, Ananías sutiyoj. Señor Jesustaj mosqoypi jina rikhurispa, payta nerqa: Ananías, nispa. Paytaj kuticherqa: Kaypi kashani, Señor, nispa. 11Señortaj payta nerqa: Sayarispa, riy Cheqan Calle nisqaman, Judaspa wasimpitaj tapukuy Tarso llajtayoj Saulomanta, imaraykuchus payqa Diosmanta mañakushan. 12Payqa mosqoypi jina rikorqa Ananías sutiyoj runata yaykumuspa, payta makisninwan llankhaykojta, watejmanta rikuyta atinampaj. 13Ananiastajrí kutichispa, nerqa: Señor, ashkha runasña willawanku imaynatachus chay Sauloqa Jerusalenpi Qampi creejkunata anchata ñak'arichisqanta. 14Kay llajtamampis jamun, kuraj sacerdotespa ordenninwan Qampa sutiykita oqharispa Diosninkupaj rejsikapusojkunata jap'irachinampaj, nispa. 15Señortaj nerqa: Rillay, imaraykuchus Noqaqa payta ajllakuni kamachiy kanampaj, Noqamantataj willanampaj mana judío kajkunaman, reyesman, jinallatataj israelitasmampis. 16Noqaqa payman rikuchisaj may chhikatachus sutiyrayku ñak'arinanta. 17Chantá Ananiasqa wasiman yaykuspa, Saulota makisninwan llankhaykorqa, nerqataj: Hermano Saulo, Señor Jesús, pichus kayman jamushajtiyki ñampi rikhurisorqa, Paymin kachamuwan watejmanta rikuyta atinaykipaj, Espíritu Santowantaj junt'asqa kanaykipaj, nispa. 18Chay ratopacha Sauloj ñawisninmanta qherpas jina t'akakorqa, watejmantataj rikorqa. Jatarispataj, bautizachikorqa. 19Chaymanta Sauloqa mikhuspa, watejmanta kallpachakorqa. Chaypitaj qhepakorqa pisi p'unchaykunata, Damascopi kaj creejkunawan. 20Chaymantapacha Sauloqa sinagogaspi willayta qallarerqa Jesusqa Diospa Churin kasqanta. 21Saulota uyarejkunataj t'ukuspa, tapunakusharqanku: Manachu kay runaqa Jerusalenpi Jesuspa sutinta oqharispa Diosninkupaj rejsikapojkunata qhatiykachasharqa chinkachinampaj? Manachu kaymampis jamullarqataj, paykunata maki watasqata apanampaj kuraj sacerdotesman? nispa. 22Saulotajrí astawan kallpachakuspa, sut'ita willarqa Jesusqa Cristopuni kasqanta, Damascopi tiyakoj judiostaj mana ima niyta aterqankuchu. 23Unayninmanqa, judíos tantakuspa, yachachinakorqanku Saulota wañuchinankupaj. 24Saulotaj uyarerqa chay wakichikusqankuta. Tuta p'unchay llajta llojsina punkuspi wateqasharqanku, payta wañuchinankupaj. 25Uj ch'isitajrí Jesuspi creejkunaqa Saulota uj jatun canastapi llajtaj perqanta urayk'ucherqanku. 26Jerusalenman chayaspa, Sauloqa creejkunawan tantakuyta munarqa. Paykunatajrí paymanta manchachikorqanku, mana creespa creejña kasqanta. 27Chaymantataj Bernabé sutiyojqa Saulota pusarqa apostolesman rejsinachinampaj. Chantá Bernabé paykunaman willarqa Sauloqa Señor Jesusta ñampi rikusqanta, imaynatachus payman Jesús parlasqanta, Damascopipis mana manchachikuspa Jesuspa sutimpi willasqanta ima. 28Ajinamanta Sauloqa Jerusalenpi creejkunawan qhepakorqa. Paykunawan khuska yaykorqa, llojserqa, mana manchachikuspataj Jesusmanta willarqa. 29Ajinallatataj parlarqa, siminakuspa griego parlaj israelitaswan, paykunarí Saulotaqa imaynamantachus wañuchiyta mask'asharqanku. 30Chayta yachaspa, hermanosqa Saulota pusarqanku Cesarea llajtaman. Chaymantataj Tarsoman kachaporqanku. 31Chaykama Iglesiaqa allillan kasharqa tukuy Judeapi, Galileapi, Samariapi ima. Creejkunaqa Señorpi wiñasharqanku, ashkhayasharqankutaj Espíritu Santoj yanapayninwan. Chantá Señorta manchachikuspa kawsakusharqanku. 32Pedroqa tukuynejta purishaspa, uj kuti Lida sutiyoj llajtaman chayarqa, creejkunata waturikoj. 33Chaypitaj tinkukorqa Eneas sutiyoj runawan. Payqa suchu rikhurispa, pusaj watataña puñunanmanta mana sayarisqachu. 34Pedroqa payta nerqa: Eneas, Jesucristo sanoyachisunki. Sayariy, puñunaykitataj oqhariy, nispa. Eneastaj sayarerqapacha. 35Chantá Lidapi, Sarón llajtapi tiyakojkuna ima Eneasta rikuspa, Señorman kutirikorqanku. 36Chaypacha Jopepi tiyakorqa uj creej warmi, Tabita sutiyoj, griego parlaypirí Dorcas. Paytaj sumaj ruwanasta ruwaspapuni kaj, wajchastapis yanapaspa. 37Chantá Dorcasqa onqoykuspa, wañorqa. Ayanta mayllaspataj, altopata wasiman churarqanku. 38Jope llajtaqa mana karupichu karqa Lidamanta; chayrayku Lidapi Pedro kasqanta yachaspa, creejkuna kacharqanku iskay runasta kayta ninankupaj: Ama jinachu kay, kunampacha jamuriwayku, nispa. 39Pedroqa paykunawan rerqa. Jopeman chayajtinkutaj, altopataman Pedrota wicharicherqanku, viudastaj waqaspa rikucherqanku p'achasta, almillasta ima Dorcaspa ruwasqasninta paykunawan kashaspa. 40Jinapi Pedroqa tukuyninkuta jawaman llojsicherqa, qonqoriykukuspataj Dios Tatamanta mañakorqa. Chantá wañusqata qhawarispa, nerqa: Tabita, sayariy, nispa. Paytaj ñawisninta kicharispa, Pedrota rikorqa, tiyaykamorqataj. 41Pedroqa makinmanta aysarispa, sayaricherqa. Chaymantataj creejkunata, viudastawan wajyaspa, Dorcasta kawsashajta paykunaman rikucherqa. 42Chay kawsarichisqanrí tukuy Jope llajtapi yachakorqa, ashkha runastaj Señor Jesucristopi creerqanku. 43Pedrotaj Jopepi unayta qhepakorqa, suela ruwaj Simonpa wasimpi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\