AMÓS 5

1Israelitas, uyariychej kay parlasqayta, qankunaj contraykichejpi llakiy yarawita takisqayta. 2Chhika k'acha llimphu Israel urmapun, manaña ujtawan sayariyta atinampaj. Kikin jallp'ampi wijch'usqa qhepakun, manataj pipis kanchu aysarej. 3Israelitasmanqa ajinatamin nin Señor Tata Diosqa: Sichus uj llajtamanta waranqa runasta wañuchinaku maqanakuman kachanqanku chayqa, pachajllaña kutimonqanku. Sichus uj llajtamanta pachaj runasta maqanakuman kachanqanku chayqa, chunkallaña kutimonqanku. 4Israelitasmanqa ajinatamin nin Señor Tata Diosqa: Noqata mask'awaychej kawsankichejtaj. 5Ama Betelmanqa qayllaychejchu, amataj riychejchu Gilgalman, nitaj Beersebanejtapis riychejchu, imaraykuchus Gilgalmanta kajkunaqa presos apasqa kanqanku, Beteltaj raqayllaña kanqa. 6Tata Diosta mask'aychej, kawsankichejtaj. Manachus jinata ruwankichej chayqa, Payqa ninata apachimonqa Israelpa patanman, Betelpitaj mana pipis kanqachu chay ninata thasnoj. 7Ay qankunamanta cheqan kajta ajenjo jina jayaman tukuchejkuna. Paykunaqa justiciata pampaman wijch'unku. 8Tata Diosmin, chay chhika ashkha ch'askasta ruwajqa tutata p'unchayman tukuchin, p'unchaytapis laqhaman tukuchin. Paymin mama qochamanta yakutapis wajyaspa, jallp'a pataman parachimun. Paymin jatuchaj perqasta urmachin, raqaymantaj tukuchin. Paypa sutenqa Tata Diosmin. 10Ay qankunamanta cheqan kajta ruwayta chejnejkuna, testigo jina cheqanta sut'inchajkunata mana rikuyta atejkuna. 11Qankunaqa mana atinkichejchu rumimanta ruwasqaykichej wasispi tiyakuyta, nitaj vinotapis ujyankichejchu poqochisqaykichej uvasmanta, wajchasta sarusqaykichejrayku; paykunamantataj trigo impuestota mañasqaykichejrayku. 12Noqa rejsini millay sajra ruwasqaykichejta. Juchasniykichejqa may chhika kanku. Qankunaqa ñak'arichinkichej cheqan runasta, lluk'ista jap'ikunkichej, juzgadopitaj wajchasta, atipachinkichej ujkunawan. 13Chayrayku yachayniyoj kajqa ch'inllaña kakun, imaraykuchus kunan tiempoqa ancha sajramin. 14Mask'aychej allin kajta, amataj sajra kajtaqa, chantá kawsankichej. Ajinamanta ninkichej: Tukuy Atiyniyoj Señor Tata Diosqa noqaykuwan kashan, nispa, chay nisqaykichejqa cheqa kanqa. 15Sajra kajta chejniychej, allin kajtataj munakuychej. Justicia ruwana wasispeqa cheqan ruwaykunatapuni mask'aychej. Ichapis jinamanta Tukuy Atiyniyoj Señor Tata Dios khuyasonqachej Israelmanta puchoj runasta. 16Ajinatamin nin Tukuy Atiyniyoj Señor Tata Diosqa: Tukuy plazaspi waqay kanqa, tukuy callespitaj nanaywan qhapariy kanqa. Campo runasta wajyanqanku llakikunankupaj, pagomanta waqajkunatataj nenqanku waqayta qallarinankuta. 17Tukuy uva huertaspi waqanqanku, maypachachus castigaj jamusaj chaypacha, nispa nin Tata Diosqa. 18Ay, phutiy kanqa, pikunachus Tata Diospa p'unchaynin chayamunallantaña munashanku, chaykunapajqa. Yachankichejchu imaynachus chay p'unchay qankunapaj kananta? Chay p'unchayqa laqha p'unchay kanqa, manataj sut'ichu. 19Chay p'unchayqa kanqa, imaynachus uj runa leonmanta ayqekushaspa, jukumariwanñataj tinkuykun, ajina, chayrí runaqa wasinman yaykuspa perqaman atiykurikojtin, katariñataj khanirparin, ajina kanqa. 20Arí, Tata Diospa p'unchaynenqa laqha tutalla kanqa. Mana k'anchayqa kanqachu; laqha tuti kanqa, manapuni imaynamantapis sut'iyamonqachu. 21Fiestasniykichejta chejnikuni, millachikunitaj. Sutiypi jatun tantakuyniykichejpis Noqapajqa mana allinchu. 22Mana Noqaqa munanichu sutiypi uywa wañuchisqa q'olachinasta, nitaj ch'aki mikhuy jaywanasniykichejtapis. Manallataj jap'isqaykichejchu sumachaj wira torillosta allinyakuna jaywanasta q'olachisqaykichejtapis. 23Karunchachiychej Noqamanta chay ch'ajwaspa takisqaykichejta; mana uyariyta munanichu arpasniykichejpa waqasqanta. 24Astawanqa justiciaqa yaku jina purichun, ch'uwa sonqo kaytaj kachun mana tukukoj yaku juturi jina. 25Israelitas, qankunaqa tawa chunka watasta ch'in pampaspi uywa wañuchisqa q'olachinasta, ofrendastawan jaywawarqankichejchu? 26Astawanqa, Sicut reyniykichejta Quiyún ch'askastapis q'epiykacharqankichej. Chay lantistaqa qankunallataj ruwakorqankichej. 27Chayrayku Damascomanta aswan jaqayman apachichisqaykichej, nispa nin Tukuy Atiyniyoj Señor Tata Diosqa. Chaymin sutenqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\