COLOSENSES 1

1Noqa Pabloqa, Diospa munayninrayku Jesucristoj apostolnin, hermano Timoteowan khuska kaspa, 2kay cartata qhelqamuni Colosas llajtapi Diospaj t'aqasqa Cristopi kaj hermanosman. Qankunapaj kachun Diospa qhasilla k'acha yanapaynin, sonqo tiyaykuytaj Dios Tatanchejmanta. 3Señorninchej Jesucristoj Tatan Diosmanta mañakushaspa, graciasta qoykupuni qankunamanta, 4imaraykuchus uyariyku Cristo Jesuspi creesqaykichejmanta, Diospa tukuynin ajllakusqasnimpaj munakuyniykichej kasqanmanta ima. 5Diospa cheqa kaj evangelionta qallariypi uyarispa, yacharqankichej may sumaj imas janaj pachapi qankunapaj waqaychasqa kasqanta. Chay imasta suyakushasqaykichejrayku qankunapi tiyan chay creeywan, chay munakuywantaj. 6Chay evangelioqa qankunaman chayamorqa, jinataj kay pachaj k'uchusninkamapis chayashallantaj. Chaytaj allin kawsayta apamun, qankunapipis wiñan, maypachachus Diospa khuyakuyninta cheqamanta uyarerqankichej, entienderqankichejtaj, chay p'unchaymantapacha. 7Kayta yachachisorqachej munasqa kamachi masiyku Epafras. Payqa Jesuspa sumaj kamachin, qankunaraykutaj trabajashan. 8Noqaykumampis pay willawarqayku Espiritupi munakuyniyoj kasqaykichejmanta. 9Chayrayku noqaykoqa qankunamanta uyarisqaykumantapacha mana saqeykuchu Diosmanta mañakuyta, Diospa munayninta rejsispa junt'a kanaykichejpaj Espíritoj qosqan tukuy yachaywan, yuyaywan ima. 10Ajinata mañapuyku Señorpa munayninman jina purinaykichejpaj, tukuy imapi Diosta kusichispa. Ajinamanta kawsayniykichejpi allin ruwanasniyojpuni kankichej, jinataj Diosta astawan astawan rejsinkichej. 11Mañapullaykutaj Diospa may sumaj jatun atiyninwan kallpachasqa kanaykichejpaj, ima ñak'ariypi kaspapis, ñawpajllamampuni pacienciawan rinaykichejpaj. 12Jatun kusiywantaj graciasta qoychej Dios Tataman, pichus wakichisorqachej herenciata jap'inaykichejpaj Diospa ajllakusqasninwan khuska janaj pacha k'anchay reinopi, chayman. 13Payqa laqhayaj atiyninmanta orqhospa, munasqa Churimpa reinonman pusawarqanchej. 14Chay Churimpi kaspa, preciowan kacharichisqa kanchej, juchasninchejtaj pampachasqa kanku. 15Cristoqa mana rikukoj Diospa rijch'ayninmin. Manaraj ima ruwasqa kashajtin, Payqa karqapuni, tukuy ruwasqa kajmanta aswan patapi. 16Paynejtamin Diosqa tukuy kaj chhikata ruwarqa: Janaj pachapi kaj imasta, kay pachapi kaj imastapis, mana rikukoj imasta, sut'ipi kaj imastapis, kamachejkunata, kurajkunata, atiyniyojkunata ima. Dios Tataqa tukuy kaj chhikata ruwarqa Paynejta, Paypajtaj. 17Cristoqa karqapuni, manaraj imapis kashajtin, Paytaj tukuy imata sayachishan. 18Payqa cuerpoj uman, Iglesia nisqajta. Paymin qallareyqa, Payllataj wañusqasmanta ñawpaj kawsarimpoj tukuy kaj chhika patapi kanampaj. 19Dios Tataqa sumaj yuyasqanman jina munarqa, Pay imaynachus kasqan, ajinallataj Churimpis kananta. 20Dios Tata munallarqataj tukuy kaj chhikata Paywan allinyachikuyta Churinnejta. Payqa kay pachapi kaj chhikata, janaj pachapi kaj chhikata ima allinyacherqa Churimpa yawarninrayku, mayqenchus jich'asqa karqa cruzpi chakatasqa kashajtin, chayrayku. 21Qankunaqa ñawpa tiempopi Diosmanta karupi karqankichej; yuyayniykichejpi Paypa enemigosnin karqankichej, sajra imasta ruwasqaykichejrayku. 22Kunantajrí Dioswan allinyachisqa kankichej Cristoj cuerpompi, wañuyninnejtataj, Dios Tataj ñawpaqenman yaykuyta atinaykichejpaj llimphus, mana juchayoj, mana k'aminataj. 23Qankunataj cheqamanta creeypi sinch'ita sayanaykichej tiyan, uyarisqaykichej evangeliopi suyakuymanta mana kuyurispa. Chay evangelioqa tukuy kay pachapi kajkunaman willakun. Noqa Pablopis chay evangeliomanta willaranaypaj churasqa kani. 24Kunanqa kusikuni, qankunarayku ñak'ariypi rikukuspa. Kay jinamanta aychaypi junt'ashani imachus junt'anaraj kasqanta Cristoj ñak'ariyninman cuerpon Iglesiarayku. 25Noqaqa Iglesiata sirvinaypaj churasqa kani. Diosqa churawarqa, mana qhellakuspa tukuynin Diospa Simi Nisqanta qankunaman willanaypaj. 26Chay pakasqa yachayqa wiñaymantapacha, tukuy runaspa tiemponmantapacha kasharqa. Kunantajrí Diosqa sut'inchanña ajllakusqasninman. 27Paykunaman Dios rejsichiyta munarqa, may qhapajchus chay sumaj yachaypa jatun kaynin kasqanta mana judío kajkuna ukhupi. Chay pakasqa yachayqa kaymin: Cristoqa qankuna ukhupi kashan, Paynejtataj suyakushankichej janaj pachaj jatun kaynimpa k'anchayninman chayayta. 28Noqaykoqa Cristomanta willarayku tukuy runasta yuyaychaspa, tukuy yachaywan yachachispataj, ajinamanta tukuy runasta Cristopi allin wiñasqata rikhurichinaykupaj. 29Chayrayku noqapis sinch'ita trabajani, kallpakuspa Señorpa atiyninman jina, mayqenchus noqapi maytapuni trabajashan, chayman jina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\