COLOSENSES 2

1Munani yachanaykichejta may jina sinch'itachus qankunarayku trabajasqayta, jinallatataj Laodiceapi kajkunarayku, noqata manaraj rejsiwajkunaraykupis. 2Munallanitaj sonqosninku kallpachasqa kanankuta, munakuypi ujchasqas, jinamanta tukuy yachayta jap'eqaspa, sumajta rejsinankupaj Diospa pakasqa yachayninta: Chayqa Cristomin. 3Paypeqa pakasqa kashan Diospa may jatun yachaynin, yuyaynintaj. 4Chayta nini ama pipis llulla misk'i parlasqankuwan pantachisunaykichejpaj. 5Qankunamanta karupi kashani chaypis, sonqoyqa qankunawan kashan, kusikunitaj allin ruwasqaykichejta rikuspa, Cristopi creesqaykichejwan sinch'ita sayasqaykichejta rikuspataj. 6Chayrayku, imaynatachus Señor Jesucristota sonqoykichejpi jap'erqankichej, ajinallatataj Paywan khuskallapuni kawsaychej. 7Paypi saphinchasqas, wiñasqa kaspataj, creeypi kallpachakuychej yachachisqa kasqaykichejman jina. Diosmantaj graciasta qollaychejpuni. 8Allinta qhawakuychej: Pajtataj pipis pantachisunkichejman llulla yachachiykunawan, qhasi manakaj parlaykunawan ima. Yachachiyninkoqa mana Cristomantachu jamun, manachayqa ñawpa runaspa yachachiynillankumanta, kay pachapi atiyniyoj kamachejkuna sajra espiritusmantapis. 9Diospa tukuy kaynenqa Cristopi kashan runaj rikusqan. 10Qankunataj Cristopi kaspa, cheqa kawsaywan junt'asqa kankichej, Cristoqa tukuy kamachejkunaj, atiyniyojkunaj kurajnin kasqanrayku. 11Jinallataj Paypi circuncidasqa kankichej, manataj makiwanchu, manachayqa Cristomanta kaj circuncisionwan, aychaj sajra atiyninmanta kacharichisqa kaspa. 12Bautizachikuspaqa, Cristowan p'ampasqa karqankichej. Jinallatataj Paywan kawsarimporqankichej Diospa jatun atiynimpi creesqaykichejrayku, mayqenchus Cristota kawsarichimorqa wañusqaspa chawpinmanta, chaypi. 13Qankunapis juchapi wañusqa kaspa aychaykichejpi mana circuncidasqa kashajtiykichej, Diosqa qankunata Cristotawan khuska kawsarichimusorqachej, tukuy juchasniykichejta pampachaspa. 14Imachus contranchejpi qhelqasqa karqa chayta, p'akisqanchej kamachisqasta ima, Diosqa Cristoj cruzninman chakataykuspa, chinkasqata chinkacherqa. 15Cristoqa cruzpi wañuspa, atiparqa, kamachejkuna, atiyniyojkuna ima, chay sajra espiritusta, tukuypa rikunanta paykunata p'enqaypi rikhurichispa. 16Chayrayku ama pipis qankunata juchachachunchu mikhunamanta, ujyanamanta, chayrí wata fiestamanta, killa fiestamanta, samarikuna p'unchaykunamanta ima. 17Chay imasqa jamoj imaspa llanthullan, cheqamanta maychus kajrí Cristomin. 18Ama pi runapis t'inkaykichejta qhechuchunchu llamp'u sonqoman tukuspa, angelestataj yupaychaspa. Chay runaqa mosqoypi jina rikusqampi atienekuspa, qhasi manakajta runaykachakun, kay pachaj sajra yuyayninman jina. 19Chay jina runasqa Iglesiaj Uman Cristoman mana ujchasqachu kanku. Cristoqa uma kasqanrayku tukuy cuerponta mikhuchin, ankuswan t'inkispataj wiñachin Dios munasqanman jina. 20Qankunaqa Cristowan khuska wañuspa, kacharichisqa kankichej kay pachapi kamachej sajra espirituspa atiyninmanta. Imaraykutaj chantá, kay pachajtapis kawajchej jina kamachisqasninta kasunkichejri? 21Chay kamachisqasqa kay jinata nin: Ama kayta jap'iychu, ama chayta llamiychu, nitaj llojchillaypischu, nispa. 22Chay imasqa ruwasqanchejpi tukukapunku, runaspa kamachisqallan, yachachisqallantaj kasqankurayku. 23Cheqamanta chay kamachisqasninkoqa cheqa yachayman rijch'akunku. Paykunaj nisqankuman jina yupaychanata munanku, llamp'u sonqoman tukuspa, cuerponkutataj sinch'ita ñak'arichispa. Chaywampis, chay tukuy imasqa mana atipayta atinkuchu runaj sajra munayninta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\