COLOSENSES 3

1Chayrayku, Cristowan khuska kawsarichisqa kaspa, mask'aychej janaj pachapi kaj imasta, maypichus Cristoqa Dios Tataj pañampi tiyasqa kashan, chaymanta. 2Jinallataj janaj pacha imaspi yuyaychej, ama kay pacha imaspeqa, 3imaraykuchus qankunaqa wañorqankichejña, kawsayniykichejtaj Diospi pakasqa kashan Cristowan khuska. 4Cristomin kawsayniykichejqa. Pay rikhurimojtin, qankunapis rikhurillankichejtaj jatun kaynimpa k'anchaynimpi, Paywan khuska kanaykichejpaj. 5Chayrayku wañuchiychej ari qankunapi kaj kay pachaj sajra munayninta: Khuchichakuyta, millay ruwayta, sajra imasta munapayayta, sajra kajta moq'eyta, anchata qolqeta munapayayta ima; chayqa lantita yupaychaywan ninakun. 6Chay imasrayku Diospa k'ajaj phiñakuynin urmamonqa mana kasojkunaj patanman. 7Qankunapis ñawpajta chay imasta ruwaspa kawsaj kankichej. 8Kunanrí saqeychej kay tukuy imasta: Phiñakuyta, rabiakuyta, wajkunamanta sajra yuyayta, p'enqaypi rikhurichispa rimayta, millay parlaykunata ima. 9Amallataj purajmanta llullanakuychejchu. Qankunaqa chay mawk'a runa jina kawsayta saqerqankichejña, 10mosoj runamanta p'achawan jina p'achallikunaykichejpaj. Chay mosoj runaqa Ruwajnimpa rijch'ayninman jina mosojyachisqapuni kashan, Diosta sumajta rejsinaykichejpaj. 11Chay kawsaypitaj manaña imananchu mana judío kasqan, chayrí judío kasqan, nitaj circuncidasqa kasqan, chayrí mana circuncidasqa kasqan. Manallataj imananchu waj llajtayoj kay, monte runa kay, nitaj wata runa kay, chayrí mana wata runa kaypis. Manachayqa Cristoñamin aswan sumajqa, Paytaj tukuyninchejpi kashan. 12Qankunaqa Diospa ajllakusqasnin kankichej, Paypaj t'aqasqa, may munasqataj. Chayrayku kay imaswan p'achawan jina p'achallikuychej: Khuyakuywan, k'acha kaywan, llamp'u sonqo kaywan, mana phiñakoj kaywan, pacienciawan ima. 13Ujkuna ujkunawan paciencianakuspa, purajmanta perdonanakuychej, sichus pipis wajpa contrampi imatapis ruwan chayqa. Imaynatachus Cristoqa juchasniykichejta perdonarqa, ajinallatataj qankunapis ujkunata perdonaychej. 14Astawanqa, munakuywan p'achawan jina p'achallikuychej, imaraykuchus munakoyqa chay tukuyninta ujllaman sumajta tukuchin. 15Cristomanta jamoj sonqo tiyaykoyqa sonqoykichejpi nichun imatachus ruwanaykichejta, imaraykuchus uj cuerpolla kaspa wajyasqa kankichej allillanta kawsakunaykichejpaj. Jinallataj Diosman graciasta qoychej. 16Cristoj parlasqasnenqa sonqoykichejpi allin junt'a kachun. Qankunataj ujkuna ujkunawan yachachinakuychej, k'aminarikuychejtaj tukuy yachaywan. Señorta agradecekuychej tukuy sonqo salmoswan, himnoswan, Espirituman jina takiykunawan ima. 17Parlaspapis, ruwaspapis, tukuy imata Señor Jesuspa sutimpi ruwaychej, Dios Tataman graciasta qospa. 18Qosayoj warmis, sapa ujpis qosaykichejwan k'umuykukoj sonqo kaychej, imaraykuchus chaymin allin Señorpi kajkunapajqa. 19Jinallataj qosaspis, warmiykichejta sapa ujpis munakuychej, amataj paykunata llakichiychejchu k'umuykachachispa. 20Wawas, tataykichejta, mamaykichejta kasuychej tukuy imapi, imaraykuchus chaymin Señorta kusichin. 21Tatas, qankunapis ama wawasniykichejpa sonqosninkuta nanachiychejchu, ama q'enaqakunankupaj. 22Wata runas, patronesniykichejta tukuy imapi kasuychej. Amataj paykunaj rikunallankutachu kamachisqankuta ruwaychej, imaynatachus wakin runas allimpaj qhawasqa kanankupaj ruwanku, jinataqa; astawanqa tukuy sonqo paykunata kasuychej, Diosta manchachikuspa. 23Tukuy ima ruwanaykichejta tukuy sonqo allinta ruwaychej, Señorpaj jina, ama runapaj jinaqa, 24yachaspa Señormanta t'inkata jina herenciata jap'inaykichejta. Qankunaqa cheqamanta Cristo Señortapuni sirvishankichej. 25Pichus sajrata ruwajqa sajrallatataj oqharenqa, imaraykuchus Diosqa tukuy runasta uj rejllata qhawan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\