DANIEL 1

1Judá ayllupi kinsa watasña Joacim rey kashajtin, Babiloniaj reynin Nabucodonosor chayamorqa Jerusalenman, soldadosninwantaj chay llajtata atipanampaj muyuykorqa. 2Chantá Señorqa saqerqa Nabucodonosorqa rey Joacimta atipaspa, jap'iykunanta, jinataj Diospa Templompi kaj imasmanta wakinta apakapunanta. Nabucodonosorqa Diospa Templonmanta chay imasta orqhospa, Babiloniaman aparqa lantimpa yupaychana wasinman, chaypitaj qolqe jallch'ana cuartoman churarqa. 3Aswampis sirvejkunamanta kurajnin Azpenasta kamacherqa, israelita runasmanta, jinallataj reypa ayllunmantapis, chantá sumaj runasmanta ima pusamunanta 4allin kaj waynasta, mana imanku imanasqata. Paykunaqa alajitus, tukuy imapi sumaj yachayniyojkuna, allin yuyayniyojkuna, reypa kamachina wasimpi sirvinankupaj jina kananku karqa. Chaypi paykunaqa yachachisqa kananku karqa caldeospa parlayninkuta, leyesninkutawan. 5Rey Nabucodonosor kamachillarqataj chay waynasmanqa sapa p'unchay mikhuchinankuta reypa mikhunanmanta, ujyachinankutataj, rey ujyaj, chay vinomanta. Paykunaqa kinsa wata junt'ata yachachisqa kananku karqa, chaymantataj reypa kamachinan wasipi sirvinanku karqa. 6Chay judío waynas ukhupi kaykuna karqanku: Daniel, Ananías, Misael, Azarías ima. 7Kamachina wasipi sirvejkunaj kurajninkutajrí paykunata waj sutiswan suticharqa: Danieltaqa Beltsasar nisqata, Ananiasta Sadrac nisqata, Misaelta Mesac nisqata, Azariastataj Abed-nego nisqata. 8Danieltajrí sonqompi nerqa reypa mikhunanwan, ujyananwantaj mana ch'ichichakunanta. Chayrayku kamachina wasipi sirvejkunaj kurajninkumanta mañakorqa, reypaj wakichisqa mikhunamantaqa ama payman mikhuchinankuta, ajinamanta leyman jina ama ch'ichichakunampaj. 9Chantá Diosqa chay sirvejkunajpa kurajninkoj sonqonta wakicherqa Danielta allimpaj qhawanampaj. 10Chaywampis pay kuticherqa: Wiraqochiy reyta manchachikuni, imaraykuchus pay niwarqa mikhunanmanta qankuna mikhunaykichejta, ujyananmantataj ujyanaykichejta. Sichus ujkuna waynasmanta aswan tulluyasqasta pay rikusonqachej chayqa, qankunamin juchayoj kawajchej noqata rey wañuchichinawampaj, nispa. 11Chaypacha Daniel parlarqa mayordomowan, pichus kamachina wasipi sirvejkunajpata kurajninku churasqa karqa qhawanampaj Danielta, Ananiasta, Misaelta, Azariastawan, chay runawan, nerqataj: 12Kayta mañakuyki: Imaynachus kasqayku, chayta rikunaykipaj qorillawayku chunka p'unchay junt'api mikhunaykupaj q'omerkunallata, ujyanaykupajtaj yakullata qowayku. 13Chay tiempo junt'akojtintaj, qhawariwasqayku noqaykuta. Reypa mikhunanmanta mikhonqanku, chay waynastapis qhawarillankitaj. Chaymanta noqaykuwanqa rikusqaykiman jina ruway. 14Mayordomotaj Danielpa chay mañakusqanta uyarerqa. Chunka p'unchay junt'ata paykunawan ajinata ruwarqa. 15Chunka p'unchayninmantaj, paykuna karqanku aswan wiras, aswan sinch'istaj, kamachina wasipi reypa mikhunanmanta mikhojkuna tukuynin waynasmanta nisqaqa. 16Ajinata ari, mayordomoqa apakaporqa, chay waynas mikhunanku karqa, chay mikhunasta, ujyananku karqa, chay vinotawan. Chantá chajra poqoymanta mikhunasllata, yakullatawan paykunaman jaywarqa. 17Chay tawa waynasmantaj Dios qorqa sumaj yachayniyoj kayta, yuyaytataj tukuy laya librosmanta entiendenankupaj. Chantapis Danielqa yachallarqataj sut'inchayta mosqoypi jina rikuykunata, mosqoykunatawan. 18Rey señalarqa uj tiempota chay waynasqa ñawpaqenman pusasqas kanankupaj. Chay tiempo junt'akojtenqa, kamachina wasipi sirvejkunaj kurajninku paykunata pusarqa reypa ñawpaqenman. 19Reytaj paykunawan parlaspa, tukuynin chay waynas ukhupi mana tarerqachu ujllatapis Danielmanta, Ananiasmanta, Misaelmanta, Azariasmantawan aswan yachayniyojtaqa. Chayrayku reyta sirvinankupaj paykunaqa qhepakorqanku. 20Tukuy ima yachaymanta, rejsiymantawan rey paykunata tapojtin, chunka kutiwan jina yachayniyoj paykuna karqanku, reinompi kaj chay tukuynin yachaysapa runasninmanta, yatirismanta ima. 21Danieltaj chay llajtapi qhepakorqa, rey Ciro uj wataña rey kanankama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\