DANIEL 11

1Noqapis paytaqa kallpacharqani, yanaparqanitaj, Media nisqa naciompi rey Darío ñawpaj watapi kamachishajtin. 2Kunantaj cheqa kajta rejsichisqayki: Kinsa reyeswanraj Persiapi kamachenqanku. Chaykunamanta qhepata tawa kaj rey kamachenqa. Payqa aswan qhapaj kanqa chay ñawpaj kinsa reyesmantaqa. Maypachatajchus qhapaj kasqanwan atiyta tarenqa chaypacha, tukuy runasta enqhaykonqa Grecia reinoj contrampi oqharikunankupaj. 3Chay qhepata manchayta maqanakoj rey rikhurenqa; jatun nacionta kamachenqa, munasqantataj ruwanqa. 4Paypa reinon sumaj sayachisqaña kaspa, t'ustisqa kanqa, tawamantaj t'aqasqa kanqa. Chay reypa atiynenqa mirayninman mana qosqachu kanqa, manataj jatun nacionnimpis chhika atiyniyojchu kanqa ñawpajta jinaqa. Reinoqa paymanta qhechusqa kanqa, wajkunañataj kamachenqanku paypa cuentanmanta. 5Chantá uray ladomanta kaj reyqa may atiyniyojman tukonqa. Soldadosta kamachinankupaj churasqasninmanta ujnin kajtajrí aswan atiyniyoj kanqa chay reymantaqa, jatun nacionta kamachejmantaj tukonqa. 6Chantá pisi watasmantawan iskayninku uj tratota ruwanqanku: Uray ladomanta kaj reyqa ususinta casarachenqa wichay ladomanta kaj reywan, iskaynin naciones allimpi kawsanankupaj. Jinapis chay ruwasqankoqa qhasiman tukonqa, imaraykuchus chay warmi, churisnimpis, qosampis, jinallataj uywasqasnimpis wañurachisqa kanqanku. 7Chay tukuywampis, kikin ayllunmanta ujnin kaj sayaykonqa wichaynejmanta kaj soldadoswan maqanakunampaj. Chay ujpa sumaj jark'achasqa wasinta jap'ikaponqa, paykunata atipaspataj, munayninta ruwanqa. 8Astawampis, payqa Egiptoman apakaponqa diosninkukunata, metalmanta ruwasqa lantisninkuta, qorimanta, qolqe metalmanta ruwasqa valorniyoj imastawan. Chantá unay watasta iskaynin naciones mana ch'ajwaspalla kanqanku. 9Chay qhepatataj wichaynejmanta kaj reyqa uraynejpi kaj nacionman soldadosninwan junt'aykonqa. Jinapis mana atipayta atispa, llajtanman kutiriponqa. 10Wichay ladomanta kaj reypa churisnenqa wañuchinaku maqanakupaj wakichikonqanku, ashkha soldadostataj tantaykonqanku. Paykunamanta ujnin kajtaj soldadosninwan khuska yaykonqa uray ladopi kaj nacionman uj phullchiraj mayu jina tukuyninta phiriykuspa. Sinch'ita maqanakonqanku, reypa sumaj jark'achasqa wasinman chayanankukama. 11Wichay ladomanta kaj rey soldadosninwan chay ujpa nacionninman yaykojtin, uray ladopi kaj reyqa manchayta phiñarikonqa. Chay uraypi kaj reytaj chay ashkha soldadospa contrankuta maqanakoj llojsispa, paykunata atipaykonqa. 12Chay jinata atipasqanrayku mayta payqa jatunchakonqa, chantá may ashkha runastawanraj wañurachenqa; chaywampis atiynenqa mana unaypajchu kanqa. 13Wichay ladomanta kaj reyqa ujtawan ashkha soldadosta tantaykonqa, ñawpaj kajmantapis aswan ashkhata. Chantá uj mashkha watasmantawan ujtawan maqanakoj yaykullanqataj, sumaj wakichisqa ashkha soldadoswan. 14Chaypachaqa, uraypi kaj reypa contranta ashkhas sayarenqanku. Israelitas ukhumanta wakin sajra runaspis oqharikullanqankutaj, mosqoypi jina rikuchisqata junt'ayta munaspa; chaywampis mana atenqankuchu. 15Wichaynejmanta kaj rey jamuspa, jark'achasqa llajtaj muyuynimpi jallp'a moqosta oqharichenqa wasaykunampaj. Uraynejmanta kaj reytaj mana imanaytapis atenqachu, nitaj aswan wapu kaj soldadosnimpis chay ujta jark'ayta atenqankuchu. 16Wichaynejmanta jamoj, chay atipajkunaqa atipasqasta munayninkuta ruwanqanku, nitaj pipis contrankupi sayaykoj kanqachu. Sumaj jallp'a nisqapitaj tiyaykakaponqanku, makinkupitaj chay jallp'a tukuchisqa kanqa. 17Astawantaj wakichikonqa, uraynejpi kaj tukuynin jallp'ata jap'ikapunampaj. Chaypajtaj chay reywan uj tratota ruwanqa. Ujnin ususinta chay reywan casarachenqa, reinonta atipayta atinampaj. Yuyaychakusqantajrí qhasi manakajman tukonqa. 18Chantá maqanakonqa qocha kantuspi llajtaspa contrankutañataj, ashkhastaj chay llajtasmantaqa makinman urmanqanku. Chantá uj atiyniyoj kamachejtajrí chay machu machu kayninta chinkachenqa, wichaynejmanta kaj reyta p'enqaypi rikhurichispa. 19Chantá chay reyqa wichaynejpi nacionnimpa sumaj jark'achasqa wasisninman kutiponqa. Jinallapi uj pantayman chayanqa, jinaspataj wañonqa, manataj jayk'ajpis paymanta uyarikonqañachu. 20Chay reypa cuentanmanta waj reyñataj sayarenqa, paytaj runasta kachanqa impuestosta mañamojta reinonta qhapajyachinampaj. Pisi p'unchaykunamantatajrí payta wañuchenqanku, mana ch'ajwapichu, nitaj wañuchinaku maqanakupichu. 21Paypa cuentanmanta uj millay runa sayarenqa, mayqenchus mana reypaj jinachu kaj. Payqa sajra yuyayninta mana sut'inchaspalla, misk'i simiwan ch'awkiyasqanwan reinota jap'ikaponqa. 22Contrampi sayaykoj atiyniyojkunata tukuyninkuta t'unaykonqa, jinallatataj tratota ruwaj atiyniyoj kamachejtapis. 23Ch'awkiyallanqataj paywan tratota ruwajkunatapis, chantá pisi runaswan kashaspapis atipanqa. 24Mana pejpa yuyasqallan aswan sumaj jallp'asman yaykonqa. Payqa ruwanqa ni mayqen ñawpa tatasnimpa ruwasqankuta. Soldadosninman wañuchinaku maqanakupi qhapaj k'acha imasta qhechusqanmanta rak'iranqa. Chaymantataj wakichikonqa sumaj jark'achasqa llajtaswan maqanakoj yaykunampaj, chaytajrí pisi p'unchaykunallapaj kanqa. 25Atiynimpi kallpacharikuspa umachakonqa, uray ladopi kaj reypa contranta ashkha soldadosninwan rispa maqanakunampaj. Uray ladopi kaj reytajrí kutichikuspa, wañuchinaku maqanakuman yaykonqa, may atiyniyoj ashkha soldadosninwan khuska. Chaywampis mana sayayta atenqachu, imaraykuchus kikin soldadosnillanmantataj wakenqa paypa contrampi rikhurenqanku. 26Mikhunankupaj paypa wajyarikusqasnillantaj payta phiriykonqanku. Soldadosnenqa atipasqa kanqanku, paykunamantataj ashkhas wañurachisqa kanqanku. 27Chaypacha iskayninku reyes, paykunapura mana allin kajta ruwanakuyta munaspalla, khuska tiyarikonqanku mikhunankupaj. Chaypitaj llullata purajmanta ninakonqanku. Chaywampis mana mayqenninkupis yuyasqanman jina ruwanqachu, imaraykuchus manaraj chay hora chayamunchu. 28Wichay ladomanta kaj rey llajtanman kutiriponqa, ashkha imasta aparisqa. Chantá santo kaj trato ruwasqaj contranta sayarenqa. Yuyaychakusqanta junt'anqa, chantataj llajtanman kutiriponqa. 29Señalasqa rato chayamojtin, chay reyqa ujtawan soldadosninwan puririllanqataj uray ladopi kaj reypa contrampi. Chay maqanakupitajrí, mana ñawpajta jina atipayta atenqachu. 30Inti yaykuynej ladomanta soldados barcospi jamuspa, paypa contrampi yaykuykamonqanku, wichay ladomanta kaj reypa soldadosnintaj manchachikuspa, ayqenqanku. Chantá wichay ladomanta kaj reyqa may santo tratoj contrampi phiñakonqa, kutirimonqataj chay tratomanta t'aqakorqanku, chaykunapi atienekuspa. 31Paypa soldadosnenqa Diospa Templonta ch'ichichanqanku, jinallataj sinch'i jark'achasqa wasistapis. Diosman sapa p'unchay jaywana kajtapis sayachenqanku. Aswampis uj millay lantita chayman churanqanku. 32Reyqa misk'i parlasqallawan, pikunachus Diospa trato ruwasqanta p'akerqanku, chaykunajta sonqosninkuta suwanqa. Diosta munakojkunatajrí cheqampi sayanqanku, maychus kajta ruwaspa. 33Runas ukhupi yachayniyojkunaqa ashkha runasta yachachenqanku. Chay yachayniyojkunatatajrí wakinta wañuchenqanku, wakintataj ruphachenqanku, wakinmantataj kapuyninkuta suwanqanku, wakinkunataj waj nacionesman presos apasqa kanqanku. Chaywampis chayqa pisi tiempollapaj ajina kanqa. 34Urmanqanku chaypachaqa, uj pisita yanaparisqas kanqanku, ashkhastaj paykunawan ujchakonqanku waj yuyayllawan. 35Yachayniyojkunamanta wakinkuna qhatiykachasqasllataj kanqanku. Ajina ñak'ariynejta paykunaqa llimphuchasqas, sumajyachisqas, yurajyachisqastaj kanqanku, tukukuypaj wakichisqa hora chayamunankama. 36Wichay ladomanta kaj reyqa tukuy ima munasqanta ruwanqa. Jatunchakuynenqa maypuni kanqa. Tukuy dioskunajpata kurajninku kasqanta yuyakonqa. Cheqa Kaj Diospa contranta manchay sajrata parlanqa. Tukuy imataj paypajqa allin renqa, Dios paypaj castigota apachimunankama. Diosqa, imaynatachus ruwanan karqa, chaytaqa junt'anqapuni. 37Chay reyqa ñawpa tatasnimpa diosninkuta mana kasuta ruwanqachu, ni warmispa munasqa diosninkuta, nillataj waj dioskunatapis kasonqachu. Paylla tukuyninkoj kurajninku kasqanta yuyakonqa. 38Aswanqa, sinch'i jark'achasqa wasispa diosninta yupaychanqa. Mayqentachus ñawpa tatasnin manapuni yupaycharqankuchu, chay diosta yupaychanqa. Chay diosmantaj jaywanqa qorita, qolqeta, k'acha valorniyoj rumista, ashkha valorniyoj imastawan. 39Pakakunapaj sinch'i jark'achasqa wasista waqaychanampajqa pay mink'anqa waj llajtamanta kaj lantita yupaychaj runasta. Pikunachus payta yupaychanqanku, chay runasta jatumpaj qhawachenqa, kuraj kamachejkuna kanankupajtaj paykunata churanqa. T'inkata jina jallp'asta paykunaman rak'iranqa. 40Maypachachus tukukuy hora chayamonqa chaypachaqa, uray ladomanta kaj rey jatarenqa, wichay ladomanta kaj reypa contrampi sayaykonqa. Wichay ladomanta kaj reytaj kaymanta jinalla tukuy atiywan yaykonqa, uray ladomanta kaj reypa contrampi maqanakunapaj carretaswan, caballopi lloq'asqa soldadoswan, ashkha barcoswan ima. Uray ladomanta kaj reypa jallp'asninman yaykonqa chay jallp'asman junt'aykunankukama. 41Sumaj k'achitu jallp'a nisqamampis yaykullanqankutaj, manchay ashkha runastataj wañurachenqanku. Edompi tiyakoj runasta, jinallataj Moabpi tiyakoj runastapis mana wañurachenqankuchu, Amonpi tiyakojkunamantarí pisillata wañurachenqa. 42Waj nacionesmampis yaykullanqataj, ni Egipto nacionllapis librakonqachu. 43Egiptomantaqa waqaychasqa qorita, qolqeta, tukuy k'acha valorniyoj imastataj apakaponqa. Chantá Libiapi kajkunapaj, Etiopiapi kajkunapajpis kikillantaj kanqa. 44Inti llojsimuynejmanta, wichaynejmantawan willaykuna chayamonqanku. Chayta uyarispa, wichay ladomanta kaj reyqa mancharisqa qhepakonqa. Chaymanta may phiñasqa llojsenqa, ashkhasta wañurachiyta yuyaspa. 45Chay reyqa toldosninta sayaykuchenqa Jatun Qochawan, Diospaj t'aqasqa may uyarisqa orqowan, chay chawpipi. Chaypi wañunan hora chayamonqa, manataj pipis payta yanaparej kanqachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\