DANIEL 2

1Nabucodonosorqa imaymana mosqoykunata mosqokusqa iskay wataña rey kashaspa. Chayrayku payqa chaypi yuyaspa, puñuytapis mana aterqachu. 2Jinapi pay wajyacherqa aysirista, yatirista, layqasta, yachayniyojkunatawan, mosqokusqasnin imatachus niyta munasqanta sut'inchanankupaj. Paykuna reypa ñawpaqenman rerqanku. 3Chantá reyqa paykunata nerqa: Ujta mosqokuni. Kunantaj yachayta munashani, imatachus chay mosqokusqay niyta munasqanta, nispa. 4Chay yachayniyojkunaqa arameo parlaypi reyman nerqanku: Atiyniyoj rey, kawsayniyki wiñaypaj kachun. Mosqokusqaykita willariwayku, chantá noqayku willasusqayku chay mosqoyniykeqa imatachus niyta munasqanta, nispa. 5Reytajrí paykunaman kutichispa, nerqa: Chay mosqokusqayta qonqarparini. Sichus qankuna mana willawankichejchu imatachus mosqokusqayta, imatatajchus chay mosqoyniy niyta munasqanta chayqa, allinta yachaychej kayta: Qankuna wañuchisqa kankichej, wasisniykichejtaj thuñisqa kanqanku. 6Sitajchus niwankichej imatachus mosqokusqayta, chantá imatatajchus chay mosqokusqay niyta munasqanta sut'inchawankichej chayqa, t'inkata qosqaykichej, yanapasqaykichej, may jatumpajtaj jap'isqaykichej. Ajina ari, niwaychej imatachus mosqokusqayta, chay mosqoyniytaj imatachus niyta munasqanta allinta sut'inchawaychej, nispa. 7Yachayniyojkunarí ujtawan reyman kuticherqanku: Reyniykoqa willariwachuyku ari imatachus mosqokusqanta, noqaykutaj sumajta sut'inchasqayku chay mosqoyqa imatachus niyta munasqanta, nispa. 8Chantá reyqa nerqa: Noqa allinta yachani, qankunaqa tiempollata pasachiyta munashasqaykichejta, imaraykuchus yachankichej imatachus nisqayta junt'anaytapuni. 9Chayraykumá sichus kunanqa imatachus mosqokusqayta mana willawankichej chayqa, tukuyniykichej juchachasqa kankichej. Qankunarí yachachinakushankichej llullakuspalla mana kajta kutichinawaykichejpaj, ajinamanta tiempota pasachispa. Kunanqa qankuna niwaychej imatachus mosqokusqaytaqa. Chaytachus willawankichej chayqa, atillankichejtaj sut'inchawayta chay mosqoyneyqa imatachus niyta munasqantapis, nispa. 10Yachayniyojkunataj kutichispa, nerqanku: Kay pachapi mana kanchu pipis, imatachus reyqa yachayta munashan, chayta willayta atejqa. Chantapis, mana jayk'ajpis, mayqen reypis may atiyniyoj kasqampiwan, kayman rijch'ajtaqa mañarqachu aysirimanta, nitaj yatirimantapis, nillataj yachayniyojkunamantapis. 11Reypa mañasqanqa manapuni sut'inchayta atinapaj jinachu. Mana pipis kanchu imatachus mosqokusqanta willanampajqa; dioskunalla chaytaqa niyta atinkuman. Paykunatajrí mana runaswanchu tiyakunku. 12Chayta uyarispa, reyqa manchayta phiñakorqa, kamacherqataj soldadosnin wañurachinankuta Babiloniapi kaj tukuynin yachayniyojkunata. 13Tukuy yachayniyojkuna wañuchisqa kanankupaj, chay kamachisqa llojsisqantawan, Danielta, paywan khuska karqanku, chaykunatawan mask'allarqankutaj, paykunatapis wañurachinankupaj. 14Chantá Daniel parlarerqa Ariocwan, sumaj yuyaywan, llamp'u sonqowantaj. Ariocqa karqa, kamachina wasipi sirvejkunajpata kamachejnin. Chantapis payqa wañurachejñapuni llojsimusqa Babiloniapi tukuynin yachayniyojkunata. 15Chantá Daniel payta tapurerqa: Imataj tiyan reyqa kayta kamachinampajri? nispa. Arioctaj sut'inta willarqa Danielman, imajtinchus jina kasqanta. 16Chantá Danielqa reywan parlaj rispa, paymanta mañakorqa uj pisi tiempota suyarinanta, reypa mosqoyninta sut'inchayta atinampaj, willanampajtaj imatachus niyta munasqanta chay mosqoynin. 17Chay rato Danielqa wasinman riporqa. Chantá Ananiasman, Misaelman, Azariasman ima, mayqenkunachus paywan khuska karqanku, chaykunaman imaschus pasasqanta willarqa. 18Jinapi paykunata nerqa, janaj pachapi kaj Diosmanta yanapata mañakunankuta, chay mana yachay atina mosqoy payman sut'inchasqa kanampaj, ajinamanta ama paykuna wañurachisqas kanankupaj, Babiloniapi kaj yachayniyojkunawan khuska. 19Chay tutapi Danielman, chay mana yachay atina pakasqa mosqoyqa sut'inchasqa karqa mosqoypi jina. Chayrayku Danielqa janaj pachapi kaj Diosta yupaycharqa 20kay jinata: Diospa sutenqa wiñaynintinkama yupaychasqa kachun, imaraykuchus yachayqa, atiypis Paypata kanku. 21Paymin tiemposta, watastapis waj jinaman tukuchin; reyesta churan, chinkachintaj. Yachayta qon yachayniyojkunaman, aswan yuyaytataj qon tukuy imata yachajkunaman. 22Dios sut'ita rikuchin pakaypi kaj imasta, mana yachay atina imastapis. Laqhapi kaj imastapis Pay rikun. K'anchayqa Paypimin kashan. 23Ñawpa tatasniypa Diosninku, Qanman graciasta qoyki, yupaychaykitaj, imaraykuchus Qan yachayta qowanki, kallpachawankitaj. Kunantaj sut'ita rikuchiwanki imatachus mañakususqaykuta, imaraykuchus rikuchiwayku, imatachus rey yachayta munasharqa, chayta. 24Ariocta rey kamachisqa Babiloniapi kaj yachayniyojkunata wañurachinanta. Chantá Danielqa, Ariocta watukoj rispa, nerqa: Ama wañurachiychu yachayniyojkunata. Astawanqa pusaway reypa ñawpaqenman, noqataj sut'ita willasaj tukuy mosqoyninta, nispa. 25Chay rato Arioc pusarqa Danielta rey Nabucodonosorpa ñawpaqenman, nerqataj: Jallp'ankumanta presos apamusqa karqanku, chay judiosmanta uj runata tarini. Pay sut'ita willanqa reypa mosqoyninta, chantá imatachus chay mosqoynin niyta munasqantawan, nispa. 26Chaypacha reyqa, Beltsasar sutiwan sutichasqanku, chay Danielta nerqa: Qan atiwajchu niwayta imatachus mosqokusqayta, chay mosqoyniytaj imatachus niyta munasqanta? nispa. 27Danieltaj kuticherqa: Mana kanchu uj yachayniyojpis, ni pi yatiri, ni yachaj, nitaj ch'askasta rejsejkuna, willayta atinampaj, rey yachayta munashan, chay pakasqa imataqa. 28Chay tukuywampis janaj pachapi uj Dios tiyan, pichus sut'ita rikuchin pakaypi kaj tukuy imasta, chay. Paymin rey Nabucodonosormanqa sut'ita rikuchin imaschus jamoj p'unchaykunapi kananta. Kay jinamin karqa puñunaykipi mosqokusqaykeqa: 29Qanqa rey, puñunaykipi kasharqanki, yuyayniykimantaj chayamusorqa imaschus qhepa p'unchaykunapi kanqa, chay imasmanta. Pakaypi kaj imasta sut'inchaj Diosqa rikuchisorqa imaschus jamoj p'unchaykunapi kananta. 30Noqamampis kay mana yachay atina pakasqa yachayta Dios rikuchiwarqa manamin tukuy runasmanta aswan yachayniyoj kasqayraykuchu, manachayqa reyman sut'ita willanaypaj imatachus niyta munasqanta chay mosqoynin, ajinamanta reyqa yachanampaj imastachus sonqompi yuyaychakusharqa, chay imasmanta. 31Qanqa rey, mosqoyniykipi rikorqanki uj may jatun lliphipishaj lantita. Chay lanteqa mancharinapaj jina karqa. Chay lantitaj ñawpaqeykipi sayachisqa karqa. 32Lantej umanqa qori purumanta karqa. Pechonwan, makisninwantaj qolqe metalmanta karqanku. Wijsantaj, rakhu piernasnimpis broncemanta karqanku. 33T'ususnenqa fierromanta karqanku. Chakisnenqa khuskan fierromanta, khuskantaj t'urumanta karqanku. 34Chantá qhawashajtillayki, orqomanta uj rumi, mana pejpa kachaykamusqallan urmamorqa, chay lantej chakisnimpi jap'ispataj, chay lantita phirirparerqa. 35Chay rato ujllata chay fierropis, t'urupis, broncepis, qolqepis, qoripis phiri rikhurerqa, imaynatachus chajra oqharina tiempopi trigo trillakojtin q'oshñilla jatarin, ajinata. Chantá wayraqa chay tukuyta oqharerqa mana imata puchuchispa. Lantita phiriykorqa, chay rumitajrí uj jatun orqoman tukorqa, tukuynin jallp'amantaj junt'aykorqa. 36Ajina karqa chay mosqoyniykeqa. Kunantaj reyman sut'inchasaj imatachus niyta munasqanta chay mosqoynin. 37Qanqa rey, tukuynin reyesmanta aswan atiyniyoj kanki. Janaj pachapi kaj Diosmin qosunki reinota, atiyta, kallpata ima, jatumpaj qhawasqa kanaykipaj, 38maynejpichus runas tiyakunku, chaykunata kamachinaykipaj. Chantapis uywasta, p'isqosta ima qampa makiykiman churan. Chayrayku chay lantej qori umanqa qan kanki. 39Qhepata waj reino jatarenqa, qampa reinoykimanta aswan pisi atiyniyojlla. Chaypa qhepanta kinsa kaj reinoqa bronce jina kanqa, chaytaj tukuy kay pachata kamachenqa. 40Chaypa qhepanta jamullanqataj tawa kaj reino, chaytaj fierro jina sinch'i kanqa. Imaynatachus fierroqa tukuy imata p'akin, phirintaj, ajinata chay reinoqa tukuy wajkuna reinosta urmachenqa, phirenqataj. 41Qanqa rey, chay lantej chakisnimpi, dedosnimpipis rikorqanki khuskan fierromanta, khuskantaj t'urumanta kasqanta. Chayqa niyta munan chay reinoqa t'aqanasqa kananta. Chay reinotaj wakimpi fierro jina sinch'i kanqa, imaynatachus qan rikorqanki fierrota t'urutawan chajrusqata, ajina. 42Chay lantej chakisnimpa dedosnenqa wakinnej fierromanta, wakintaj t'urumanta karqanku. Chayqa niyta munan, chay reinoqa wakinnejpi sinch'i kananta, wakinnejpitaj pisi kallpa kananta. 43Ajinaqa, imaynatachus qan rikorqanki fierrota t'urutawan chajrusqata, kikinta chay p'unchaykunapi reinosqa chajrukonqanku casarakuykunanejta; manataj ujllaman tukuyta atenqankuchu, imaynatachus fierroqa t'uruwan mana chajrukuyta atinchu, ajinata. 44Chay reyes kamachishajtinku, janaj pachapi kaj Dios uj reinota sayarichenqa, chaytaj mana jayk'ajpis chinkachisqachu kanqa, manataj mayqen reinopis Payta atipanqachu. Tukuynin waj reinosta tukuchenqa, chay atipaj reinotajrí wiñaypaj sayanqa. 45Chaytamin niyta munan reypa rikusqan rumi mana pejpa tanqarimusqallan orqomanta choqakamojqa, mayqenchus fierrota, bronceta, t'uruta, qolqeta, qoritapis jallp'aman tukucherqa, chay. Jatun Atiyniyoj Diosqa rikuchin reyman imachus kananmanta qhepa p'unchaykunapi. Mosqokusqaykeqa cheqamin, sut'inchaynimpis cheqallataj, nispa nerqa Danielqa. 46Chaypacha rey Nabucodonosorqa Danielpa ñawpaqenman pampakama k'umuykukorqa. Chantá kamacherqa uywa wañuchisqa q'olachinata payman jaywanankuta, inciensotataj q'oshñichinankuta. 47Chantá Danielta nerqa: Cheqamanta Diosniykichejqa tukuy dioskunaj Diosninkoqa. Paymin reyespa Señorninkoqa, tukuy pakaypi kajta sut'inchajtaj, imaraykuchus qan aterqanki pakaypi kaj imasta sut'inchayta. 48Chaymantapacha reyqa Danielta jatuncharqa, k'acha t'inkastataj payman qorqa. Chantá payta churarqa Babiloniapi kamachinampaj. Chay naciompi tukuynin yachayniyojpa jatun kamachejninku kanampaj churasqa karqa. 49Danielpa mañasqanman jina Sadracta, Mesacta, Abed-negotawan rey churallarqataj aswan allin puestosman Babilonia llajtapi. Danieltaj reypa kurajninkuna ukhupi ujnin karqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\