DANIEL 3

1Uj kuti rey Nabucodonosorqa uj qori lantita ruwacherqa. Chay lantej sayaynin karqa kinsa chunka metrosniyoj, rakhuntaj kinsa metrosniyoj karqa. Kamacherqa sayachinankuta Babiloniapi kaj Dura nisqa pampapi. 2Chantá kamachillarqataj wajyachinankuta tukuynin kamachejkunata, soldadospa kurajninkuta, provinciaspi kamachejkunata, sumaj yuyayta qojkunata, qolqeta waqaychajkunata, juezkunata, aswan kurajkunata, lantita ruwacherqa, chay lantita fiestachayta qallarinankupaj. 3Tukuy paykuna chay lantej ñawpaqenman tantakamorqanku lantita fiestachanankupaj. 4Chay lantita fiestachayta qallarichejtaj jatunmanta qhaparispa, nerqa: Tukuynej llajtasmanta, nacionesmanta kajkuna, tukuy laya parlayniyojkunataj uyariychej. 5Putututa, pinkilluta, bombota, arpata, salteriota, zampoñata tukuynin chay tocanasta ch'ajwarejta uyariytawankama pampakama k'umuykukunkichej, yupaychankichejtaj, rey Nabucodonosor ruwacherqa, chay qori lantita. 6Tukuy pikunachá mana pampakama k'umuykonqankuchu, nitaj chay lantita yupaychanqankuchu chaykunaqa, chay rato uj larwashaj hornoman wijch'uykusqas kanqanku, nispa. 7Jinataj, tantakusqa karqanku, chay ashkha runasqa tocanasta ch'ajwarejta uyariytawankama, pampakama k'umuykorqanku, yupaycharqankutaj qorimanta ruwasqa chay lantita. 8Jinapeqa Caldeamanta kajkuna wakin runasqa rey Nabucodonosorman jamuspa, judiosta ch'ataykorqanku, 9nerqankutaj: Jallalla, jallalla; wiñaypaj rey kanki, sutiykitaj yuyarisqapuni kachun. 10Reyníy, qan kamacherqanki tukuy runas pampakama k'umuykukunankuta, qorimanta ruwasqa lantitataj yupaychanankuta, tukuy tocanasta ch'ajwarejta uyariytawan. 11Nillarqankitaj pichus mana jinata ruwajqa uj larwashaj hornoman wijch'uykusqa kananta. 12Kaypi tiyan wakin judíos, pikunatachus churarqanki Babilonia llajtapi kamachejkuna kanankupaj, chaykuna. Kunantaj paykunaqa qan reyta mana uj chhikallantapis kasu ruwasunkuchu, nitaj qan ruwacherqanki, chay qori lantitapis yupaychankuchu. Chaykunaqa kanku Sadrac, Mesac, Abed-nego ima. 13Chantá Nabucodonosorqa manchayta phiñakuspa, kamacherqa ñawpaqenman pusamunankuta Sadracta, Mesacta, Abed-negotawan. Paykunata ñawpaqenman pusachimuspataj, 14tapurerqa: Cheqachu qankuna mana yupaychankichejchu diosniykunata, nitaj qorimanta ruwacherqani, chay lantitapis? 15Kunanqa, pututu waqajtinkama, tukuy tocanasta ch'ajwarejta uyariytawankama, pampakama k'umuykukuspa lanti ruwachisqayta yupaychankichejchu, chayrí manachu? Sichus lantiyta mana yupaychankichej chayqa, kunampacha uj nina larwashaj hornoman wijch'uykusqas kankichej. Chaypacha, ima diostaj qankunata makisniymanta salvayta atisunkichejri? nispa nerqa Nabucodonosorqa. 16Chantá chay kinsantin waynas kuticherqanku: Kaymantaqa mana imatapis parlana kanchu. 17Noqayku yupaychayku, chay Diosniykumá salvayta atiwasqayku nina larwashaj hornomanta; tukuy laya sajrata ruwanawaykuta yuyashanku, chaykunamantapis salvawasqaykupuni. 18Manachus salvawaykuman chaypis, qanqa rey, kayta allinta yachay: Manapuni diosniykikunataqa yupaychasqaykuchu, nitaj pampakama k'umuykukusqaykuchu, qorimanta ruwasqa lantiykimampis. 19Nabucodonosorqa chay nisqankuta uyarejtin, chay rato uyan pukayarqa chay kinsantin waynaspa contrankupi sinch'ita phiñakusqanrayku. Chantá kamacherqa, hornota parichej kanku, chaymantapis qanchis kutitawan aswan ruphata parichinankuta. 20Kamachillarqataj aswan kallpasapa soldadosnenqa Sadracta, Mesacta, Abed-negotawan wataykuspa, wijch'uykunankuta chay nina larwashaj hornoman. 21Soldadosqa chay kinsantin waynas, jatun puestonkupi churakoj kanku chay p'achasninkuwan kashajtinkuraj, paykunata wataykorqanku. Chantá larwashaj nina hornoman wijch'uykorqanku. 22Reyqa kamachisqa chay ratopacha kamachisqanqa junt'akunanta, hornotaj manchay parichisqa karqa. Chayrayku nina larwayqa wijch'uykojkuna soldadosta wañuracherqa, chay kinsa waynasta wijch'uykushajtinku. 23Chay kinsa waynastaj nina larwashaj horno ukhuman watasqas urmaykorqanku. 24Chaypacha Nabucodonosorqa usqhayllata sayarerqa, may mancharisqataj payta yuyaychajkunata nerqa: Manachu kinsa runasllata ninaman wijch'uykorqanku? nispa. Chay yuyaychajkunataj kuticherqanku: Arí, ajina karqa, nispa. 25Paytaj nerqa: Noqa rikuni tawa runasta phaskarasqasta. Mana imanasqas nina chawpipi purikushanku. Tawantinmanta uj kajtaj dioskunaj churinkuman rijch'akun. 26Chayta niytawan, Nabucodonosorqa horno punkuman qayllaykuspa, qhaparerqa: Sadrac, Mesac, Abed-nego, janaj pachapi kaj Diospa kamachisnin, llojsimpuychej, jampuychejtaj kayman, nispa. Chantá chay kinsantin llojsimorqanku nina chawpimanta. 27Chantá chay naciompi kaj tukuy kuraj kamachejkunaqa, chay waynasman qayllaykorqanku. Chay waynaspa cuerposninkoqa mana ruphasqachu karqa ninawanqa, nitaj chujchallankupis q'aspasqachu karqa; p'achasninkupis pachallan kakusharqa, nitaj ninaj q'apaynillampis paykunapi karqachu. 28Chantá Nabucodonosorqa jatunmanta qhaparerqa: Yupaychasqa kachun Sadracpata, Mesacpata, Abed-negojpatawan Diosninkoqa, pichus angelninta kachamorqa paykunata libranampaj, chay Dios. Paykunaqa mana kasorqankuchu reypa kamachisqanta. Astawampis wañunankumanta mana dakuspa, Diosninkumanta jawa waj diosman mana k'umuykukorqankuchu nitaj yupaycharqankuchu 29Kunanqa noqa kamachini: Sichus pillapis kay waynaspa Diosninkoj contrampi sajrata parlanqa chayqa, wañuchisqa kachun, cuerpontaj chhikan chhikan khuchurasqa kachun, chantá wasintaj thuñisqa kachun, mayqen nacionmantapis, chayrí mayqen parlayniyojpis kachun, imaraykuchus mana waj dios kanchu chay jinata librajqa, nispa. 30Chay ratomantapacha reyqa chay kinsa waynasta aswan jatun puestoman churarqa Babilonia llajtapi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\