DANIEL 4

1Noqa rey Nabucodonosorqa munani tukuy nacionespi runas allin kawsaypi kanankuta. 2Munani qankuna yachanaykichejta, kay chhika t'ukuna imasta janaj pachapi kaj Diosqa noqawan ruwasqanta. 3Paypa ruwasqasnenqa, milagrosnimpis may jatuchaj, t'ukunapaj jinataj kanku. Kamachisqanqa kallanqapuni tukuy mitaspaj; manapuni tukukonqachu. 4Noqa Nabucodonosor mana ima llakiyniyoj tiyakusharqani kamachinay wasipi, kamachisqaypipis tukuy ima allin risharqa. 5Uj ch'isi puñuyniypi, uj mosqoy mancharichiwarqa, jinallataj imaymana yuyaykuna, rikuykunataj musphachiwarqa. 6Chantá kamacherqani Babiloniapi kaj tukuynin yachayniyoj runas jamuspa, sut'inchapunawankuta chay mosqoyniy imastachus niyta munasqanta. 7Chantá Babiloniamanta tukuy yachayniyoj runas jamorqanku: Yatiris, yachajkuna, jinallataj ch'askasta qhawaspa yachajkunapis, noqataj paykunaman willarqani mosqoyniyta. Chaywampis mana sut'inchayta aterqankuchu chay mosqokusqay imatachus niyta munasqanta. 8Chantá chay qhepata Daniel jamuwarqa Beltsasar sutiyoj, pichus diosniypa jatun sutinwan sutiyoj kajqa. Paypeqa santo dioskunaj espiritunku tiyakun. Chantá payman mosqoyniyta willakorqani kay jinata: 9Beltsasar, yatirispa kurajninku, noqa yachani santo dioskunaj espiritunku qampi tiyakusqanta, tukuy pakasqa imastataj yachasqaykita. Willariway ari, imatachus mosqoyniypi rikorqani chayta, imatatajchus niyta munasqanta chay mosqoyniy. 10Puñunaypi kashaspa, mosqoypi jina kay imastaqa rikorqani: Jallp'a chawpipi uj may jatun sach'a karqa. 11Chay sach'aqa wiñarqa, manchayta rakhuyarqa, puntantaj cielokama chayarqa, may jina karumantapis rikukullajpuni. 12Laqhesnenqa may jina k'achitus karqanku, poqoynintaj may ashkha karqa; tukuynin runas mikhojtinkupis, mana tukukoj karqa. Campopi kaj animalespis llanthumpi llanthurikoj kanku. Ramasnimpi p'isqospis thapachakoj kanku. Kay pachapi tukuy kawsajkunapis chay sach'a kajtin kawsaj kanku. 13Kaymanta jinalla chay rikuyniypi uj qhawaj angelta rikorqani janaj pachamanta urayk'amojta, 14jatunmanta qhaparispataj, nerqa: Sach'ataqa urmachiychej, ramasninta k'uturaychej, laqhesninta k'ijraychej, poqoynintataj qhallirpariychej. Llanthumpi kashanku, chay animalesqa ayqechunku, ramasnimpi chukoj chay p'isqospis. 15K'ullunta saphisnintawanqa jallp'api saqeychej, fierro cadenawantaj wataykuspa, qhoras chawpipi saqeychej. Chhullaykamuchun patanman, animaleswan khuskataj campopi qhorata mikhuchun. 16Yuyaynin waj jinaman tijrakuspa, animalpa yuyayninman jina tukuchun. Chay jinapi qanchis wata junt'a kachun. 17Chay jina ruwakunanta kamachinku qhawaj santo angelesqa, tukuy runas yachanankupaj janaj pachapi kaj Diosqa nacionesta kamachinampaj atiyniyoj kasqanta. Yachallachunkutaj Pay atiyninta qosqanta kamachinampaj pimanchus qoyta munasqanman, chayman, jinallataj uj naciompi kuraj kanampaj churasqanta aswan pisipaj qhawasqa runata. 18Kay jinata noqa rey Nabucodonosorqa mosqoyniypi rikorqani. Kunanqa, Beltsasar, niway imatachus chay mosqoyniy niyta munasqanta, imaraykuchus reinoypi kaj yachayniyojkunamanta ni ujpis sut'inchawayta atinchu. Qanrí atiwaj sut'inchayta, imaraykuchus santo dioskunaj espiritunku qampi kashan, nispa nerqa rey Nabucodonosorqa. 19Chantá Danielqa, pitachus sutichasqanku Beltsasar nisqata, pay uj ratota t'ukushaj qhepakorqa, imaymana yuyaykuna umanman jamojtintaj, mayta mancharikorqa. Noqa Nabucodonosortajrí, payta nerqani: Beltsasar, ama mancharikuychu chay mosqoyniymantaqa, nitaj sut'inchayninmantapis, nispa. Chantá Beltsasarqa kutichispa, nerqa: Ay wiraqochíy, imatachus niyta munan chay mosqoyniyki urmachun, pikunachus chejnisunku, chaykunaj patankuman. 20Qan reyqa, rikorqanki jatun rakhu sach'ata, cielokama puntan chayashajta, karu jallp'amantapachataj rikukushajta. 21K'acha laqhesniyoj, may ashkha poqoyniyojtaj karqa; tukuy runas mikhojtimpis, mana tukukoj karqa. Llanthunman campo animales llanthukoj jamoj kanku, ramasnimpitaj p'isqos thapachakoj kanku. 22Wiraqochi reyníy, chay sach'aqa qanmin kanki. Rey kasqaykipi wiñaspa jatunyasqaykeqa cielokama chayan, kamachisqaykitaj tukuy kay pachapi, uj kantumanta ujnin kantukama jatunyan. 23Reyníy, qan rikullarqankitaj uj qhawaj santo angelta janaj pachamanta urayk'amojta, uyarerqankitaj nejta: Sach'ata urmachiychej, k'uturaykuychejtaj. K'ullunta, saphisnintawanrí jallp'api saqespa, wataykuychej fierro cadenawan, bronce cadenawan ima, saqeychejtaj campo qhoras chawpipi. Patanman chhullas urmachun, animaleswan khuskataj campopi qhorasta mikhuchun qanchis watas junt'ata. 24Chayqa niyta munan, reyníy, patapi kaj Dios kay castigota contraykipi wakichisqanta. 25Reyníy, aswan qhepaman qanqa runas chawpimanta wijch'usqa kanki, animaleswantaj kawsanki. Qhorasta mikhunki bueyes jina, chhullataj cuerpoykita joq'onqa. Ajinata kawsanki qanchis watas junt'ata, qan ninaykikama: Janaj Pachapi Kaj Diosmin kay pachapi kaj nacionesta kamachin, paytaj kamachinapaj churan pitachus munasqanta, nispa. 26Sach'aj k'ullunta, saphisnintawan saqenapaj kamachisqaqa niyta munan, rey kayniykeqa kutimpusunanta, maypachachus ninki: Diosllamin atiyniyoj, nispa, chaypacha. 27Chayrayku, kay nisusqayta kasuway: Rey kayniykipi cheqanta ruway, amataj astawan juchalliychu. Sajra kawsayniykita saqespa, pisichikoj wajcha runasta yanapay. Ichapis ajinamantaqa kawsakunki aswan unayta mana ima llakiyniyoj, tukuy imapipis allillan risonqa, nispa sut'incharqa Danielqa. 28Imachus rey Nabucodonosorman willasqa karqa, chay tukoyqa junt'akorqa: 29Uj wata qhepaman, reyqa Babiloniapi kaj kamachinan wasipi puriykachashaspa, 30pay nerqa: Qhawariychej, imayna jatunchus Babilonia kasqanta. Noqamin jatun atiyniywan sayaricherqani reinoypa jatun llajtan kanampaj, ajinamanta jatun kasqay yuyarisqa kanampaj, nispa. 31Chay jinata rey parlashajtillanraj, janaj pachamanta uj parlamuy uyarikorqa: Kayta uyariy, rey Nabucodonosor: Kamachisqaykeqa manaña qampatachu. 32Runas chawpimanta wijch'usqa kanki, uywaswan khuskataj kawsanayki tiyan. Bueyes jina qhorata mikhunki qanchis watas junt'ata, ninaykikama: Janaj pachapi kaj Dioslla atiyniyoj kashan, kay pachapi tukuynin nacionespa patankupi, Payllataj kamachejkunata munasqanman jina churan, nispa. 33Chay ratopachataj junt'akorqa chay castigomanta willasqaqa. Jinataj Nabucodonosorqa runas chawpimanta wijch'usqa karqa. Bueyes jina qhorata mikhorqa, chhullataj cuerponta joq'orqa. Chujchasnenqa, phurus jina karqa, sillusnimpis wiñaykorqanku ankajpata jina kanankama. 34Castigana p'unchaykuna junt'akojtin, noqa Nabucodonosorqa janaj pachata qhawarerqani, loco kayniymantataj yuyayniyman kutiripusqayta reparakorqani. Chaypacha, Janaj Pachapi Kaj Diosta yupaycharqani, kay jina simi nisqaswantaj wiñaypaj kawsajta jatuncharqani: Paypa atiynenqa wiñaypajpuni, nacionesta kamachinantaj tukuy mitaspaj. 35Paypa ñawpaqempi mana imapis kankuchu kay pachapi tiyakoj runasqa. Payqa ruwan munayninman jina, janaj pachapi, jinallataj kay pachapipis. Mana pipis kanchu Diospa atiyninman sayaykojqa, manallataj pipis Payta tapurinmanchu: Imarayku kay jinata ruwanki? nispa. 36Chay ratopacha yuyayniyman churakorqani. Chantá may jatun kamachinayta, jatumpaj qhawasqa kayniyta, jatun kayniytawan jap'ikaporqani. Reinoypi yanapawajkuna, yuyaychawajkuna ima noqata mask'awarqanku. Watejmanta nacionniyta kamachinaypaj churakorqani; ñawpajta karqani, chaymantapis aswan atiyniyoj karqani. 37Kunan ari, noqa Nabucodonosorqa yupaychani, sutinta pataman oqharini, jatunchanitaj janaj pachapi kaj Reyta, imaraykuchus tukuy ruwasqasnenqa, cheqapuni, cheqantaj. Jatunchakojkunatataj Payqa k'umuykuchiyta atin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\