DANIEL 5

1Babiloniapi kaj rey Belsasarqa wajyakorqa tukuy nacionninmanta waranqa kurajkunata, uj jatun fiestaman. Chaypeqa reywan, wajyachikamusqan runaswan khuska ashkha vinota ujyarqanku. 2Vinowan machaykuspa, rey Belsasarqa kamacherqa payman vasosta apamunankuta, chay jatuchaj qori vasosta, qolqe vasostawan, mayqenkunatachus paypa tatan Nabucodonosorqa Jerusalenpi kaj Templomanta orqhospa apamusqa, chaykunata. 3Chantá chay vasosta apamorqanku kamachisnenqa, chay vasospitaj ujyasharqanku rey, chantá warmisnin, tanta warmisnin, chay fiestaman wajyasqas karqanku, chaykuna ima. 4Tukuyninku ujyasharqanku vinota, chantá lantisninkuta jatunchasharqanku, mayqenkunachus qorimanta, qolqe metalmanta, broncemanta, fierromanta, k'ullumanta, rumimanta ima ruwasqa karqanku, chaykunata. 5Chayta ruwashajtinku ujllapi uj runa maki rikhurimorqa, k'anchanaj ñawpaqempitaj dedonwan qhelqayta qallarerqa reypa kamachinan wasej yuraj perqampi. 6Reyqa chay qhelqaj makita rikojtinkamaqa, uyan q'elluman tukorqa, chantá manchachikuspa, kharkatiterqa chakisninmanta umankama. 7Chay rato qhaparispa, kamacherqa wajyanankuta yatirista, yachajkunata, ch'askasta qhawaspa yachajkunata ima. Paykuna jamojtinkutaj, reyqa nerqa: Sichus pillapis jaqay qhelqasqata leeyta atin, sitajchus imatachus niyta munasqanta sut'inchapuwayta atin chayqa, p'achallichisqa kanqa sumaj puka p'achawan, kunkanmantaj qori cadena warkhuykusqa kanqa. Chantá reinoypi kinsa kaj kamachej chay runaqa kanqa. 8Chantá chay yachayniyojkuna tukuyninku yaykorqanku wasiman, manataj mayqenninkupis chay qhelqasqata leeyta aterqankuchu, nitaj imatachus niyta munasqanta sut'inchaytapis. 9Chantá rey Belsasar astawan manchachikorqa, uyantaj astawan q'elluyarqa. Paywan kasharqanku, chay kurajkunataj mana yacharqankuchu imatachus ruwanankuta. 10Jinapeqa reypa mamanqa, churin reypa qhaparisqanta, chantá mikhunankupaj wajyasqas karqanku, chay kurajkunaj qhaparisqankutawan uyarispa, maypichus mikhusharqanku, chay wasiman yaykorqa, nerqataj: Reyníy, wiñaypaj kawsay. Ama llakikuychu, amataj uyaykipis jinatapuni q'elluyachunchu. 11Reinoykipi tiyan uj runa; santo dioskunaj espiritunku paypi tiyakun. Tatayki rey kashajtin, chay runaqa rejsisqa karqa sut'i yuyayniyoj kasqanta, sumaj yuyayniyoj dioskuna jina yachayniyojtaj kasqantawan. Chayrayku tatayki Nabucodonosorqa payta churarqa naciompi tukuy yachaysapasta, yatirista, sumaj yachajkunata, ch'askasta qhawaspa yachajkunata ima kamachinampaj. 12Chayqa kashan Daniel, pitachus suticharqa Beltsasar sutiwan, chay. Payqa sumaj yachayniyoj, yuyayniyojtaj mana sut'i imasta sut'inchanampaj, mana allin imastataj allinchanampaj. Chayrayku reyqa Danielta kunan wajyachimuchun, paytaj sut'inchanqa chay perqapi qhelqasqa imatachus niyta munasqanta, nispa nerqa reypa mamanqa. 13Chantá Danielta pusarqanku reypa ñawpaqenman. Reytaj payta tapurerqa: Qanchu Daniel kanki, tatay Nabucodonosor rey kashaspa, Judeamanta apachimorqa, chay judiosmanta ujnin kajqa? 14Dioskunaj espiritunku qanwan kasqanta niwanku, sut'i yuyayniyoj kasqaykita, sumaj umayoj, may yachayniyojtaj kasqaykita. 15Kunanqa, tukuy nacionmanta aswan yachayniyojkuna kaypi karqanku, chay perqapi qhelqasqata leenankupaj, imatachus niyta munasqantataj sut'inchanawankupaj. Chaywampis chay qhelqasqa imatachus niyta munasqanta mana atinkuchu sut'inchawayta 16Chantá uyarerqani qan sut'inchaj kasqaykita mana yachay atina imasta, mana allinchay atina imastataj allinchaj kasqaykita. Kunanqa, sichus qan atinki chay qhelqasqata leeyta chayqa, sitajchus imatachus niyta munasqanta willawanki chayqa, sumaj puka p'achawan p'achallichisqayki, kunkaykimantaj qori cadenata warkhuykusqayki. Chantá reinoypi kinsa kaj kamachej kanki. 17Chantá Danielqa reyman kuticherqa: Imatachus qowayta munashanki, chay imasqa qanllapaj kachunku, kamachinayki wasipi churanawaykimantataj wajta churay. Chay qhelqasqata qampaj leepusqayki, imatachus niyta munasqantapis noqa sut'inchallasajtaj, nispa. 18Tukuy Atiyniyoj Diosqa Nabucodonosor tataykiman qorqa reinota, jatun atiyta, jatumpaj qhawasqa kayta ima. 19Payman atiyta qosqanrayku, tukuy ayllusmanta kajkuna, nacionesmanta kajkuna, tukuy laya parlayniyoj runaspis payman k'umuykorqanku, kharkatiterqankutaj paypa ñawpaqempi. Paytaj munasqanman jina pitapis kawsajta saqej, manachayrí wañuchej. Wakinta jatuncharqa, wakintataj k'umuykucherqa. 20Maypachatajchus sonqompi jatunchakorqa, sajrayarqataj runaykachaspa chaypacha, rey kasqampis, jatumpaj qhawasqa kasqampis paymanta qhechusqa karqa. 21Runas chawpimanta wijch'usqa karqa. Yuyaynimpis animalpa yuyayninman tukorqa; k'ita burroswan khuska kawsarqa. Wakas jina qhorata mikhorqa, chhullastaj payta joq'orqa, kayta ninankama chayrí reparanankama: Janaj Pachapi Kaj Dioslla atiyniyoj kashan tukuy runasta kamachinampaj, jinallataj Paylla pitachus munasqanta churan runaspa patankupi kanampaj, nispa. 22Qantajrí, Belsasar, Nabucodonosorpa churin kashaspa, allinta yacharqanki imachus tataykiman jamusqanta. Chaywampis mana k'umuykukorqankichu. 23Aswanqa, janaj pachapi kaj Señorpa contrampi umaykita oqharerqanki, kamacherqankitaj Templonmanta apamusqa vasosta orqhomunankuta. Chantá chay vasospi vinota ujyarqankichej, wajyarakorqanki chaykunawan khuska, warmisniykiwan, tanta warmisniykiwan ima. Chay jawataj yupaychanki waj dioskunata, qorimanta, qolqe metalmanta, broncemanta, fierromanta, k'ullumanta, rumimanta ima ruwasqa dioskunata. Chay dioskunaqa mana rikunkuchu, mana uyarinkuchu, nitaj imatapis yachankuchu. Diostarí mana jayk'ajpis yupaychankichu, pejpa makimpichus kawsayniyki, tukuy ruwasqasniyki ima kashan, chay Diosta. 24Chayraykumá Pay apachimorqa makita chayta qhelqanampaj, 25MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN. 26Chay qhelqasqaqa kay jinata niyta munanku: MENE niyta munan, Diosqa yupasqanta rey kanayki kashan, chay p'unchaykunata, rikuchisunkitaj mayk'ajchus rey kanayki tukukunan kasqanta. 27TEKEL niyta munan, balanzapi aysasqa kasqaykita, manataj pesoman wakerqankichu. 28UPARSIN niyta munan, reinoyki p'akisqa kananta, medosman, chantá, persasman ima jaywasqa kananta, nispa nerqa Danielqa. 29Chaymanta rey Belsasar kamacherqa Danielman puka p'achata churaykunankuta, kunkanmantaj qori cadenata warkhuykunankuta. Chantá tukuyman willaracherqa chay ratomantapacha Danielqa kinsa kaj kamachej kananta reinompi. 30Chay ch'isimpacha caldeospa reyninku Belsasar wañuchisqa karqa. 31Mediamanta rey Dariotaj reinota jap'ikaporqa. Darioqa chaypacha sojta chunka iskayniyoj watasniyoj karqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\