DANIEL 6

1Rey Darioqa yuyarqa pachaj iskay chunkayoj kamachejkunata churayta reinompi tukuynej aylluspi qhawanankupaj. 2Paykunaj patankupitaj churarqa kinsa kuraj qhawajkunata, chay kamachejkunaj ruwayninkuta allinta qhawanankupaj, chay jinamanta reypaj ama ima sajratapis rimanankupaj. Chay kinsa qhawajkunamanta ujnenqa Daniel karqa. 3Paytaj kinsantinmanta kuraj kaj karqa, aswan yachayniyoj kasqanrayku. Chayrayku reyqa yuyaychakorqa Danielta churayta tukuy naciompi kamachinampaj. 4Jinallapi chay kuraj qhawajkuna, jinallataj kamachejkunapis mask'arqanku imallamantapis Danielta ch'ataykunankupaj, Danielpitajrí mana ima pantaynintapis tarerqankuchu, allin kawsayniyoj runa kasqanrayku. Ajinamanta mana imatapis contrampi rikuchiyta aterqankuchu. 5Chaywampis yachachinakuspa, nerqanku: Danielpeqa mana tarisunmanchu ima pantaytapis ch'ataykunanchejpaj jina paypa contrampi, manachayqa Diosnimpa kamachisqanta junt'asqanmanta ch'ataykusunman, nispa. 6Chay jina yuyaywan chay qhawajkuna, kamachejkunawan parlanakorqanku, rey Darioman parlapayaj rinankupaj; chantá ñawpaqenman chayaspa, nerqanku: Rey Darío, wiñay kawsay qampaj kachun. 7Tukuynin kurajkuna, tukuynin kamachejkuna, soldadosta kamachejkuna ima tantakorqayku tukuy nacionmanta, chaypitaj unanchakorqayku reymanta uj kamachisqa ley llojsinanta, chantá tukuyman willarachisqa kananta. Chay kamachisqaqa kay jina kachun: Kinsa chunka p'unchay junt'ata, ama pipis mañakuchunchu ni mayqen diosmanta, nitaj mayqen runamantapis, manachayqa qanllamanta mañakuchun. Sichus pipis chay kamachisqata mana kasukonqa chayqa, leonesman wijch'uykusqa kachun. 8Kunantaj kay kamachisqaqa aswan atiyniyoj kanampajqa, rey jina sutiykita chay leyman qhelqaykuy, ama waj jinaman tukuchisqa kanampaj, medospa, chantá persaspa kamachisqankuman jina, mayqenchus mana chinkachisqa kayta atin, chayman jina. 9Chantá rey Darioqa sutinta qhelqaykorqa chay kamachisqaman. 10Danieltajrí chay kamachisqaman rey Darío sutinta qhelqaykusqanta uyarispa, wasinman riporqa. Puñunan wasimpa ventanasninta kicharerqa, mayqenchus Jerusalén ladoman qhawarisqa karqanku, chaykunata. Chantá chaypi qonqorikorqa Diosmanta mañakunampaj, Payta yupaychanampajtaj. Chay jinata ruwarqa kinsa kutita sapa p'unchay, yachasqa kasqanman jina. 11Chaypacha chay runasqa tantaykukuspa, Danielta tariparqanku Diosninmanta mañakushajta yupaychashajtataj. 12Chantá paykunaqa reyman rerqanku chay kamachisqanmanta parlaj: Reyníy, qanqa ujta kamacherqanki; chayman jinaqa, pillapis kay kinsa chunka p'unchaypi, waj diosmanta mañakunman, chayrí, qanmanta mañakunantaqa wajmanta mañakojtin, leonesman wijch'uykusqa kananta, icharí? nispa. Paytaj kuticherqa: Arí, ajina karqa. Chay kamachisqataj junt'akunampuni tiyan, medospa, persaspa kamachisqankuman jina. Chayqa mana p'akisqa kayta atinchu, nispa. 13Chantá paykuna reyman nerqanku: Danielqa mana jatumpaj qhawasunkichu nitaj kamachisqaykitapis kasunchu. Payqa jallp'ankumanta apamusqa judiosmanta ujninmin. Paytaqa rikuyku sapa p'unchay kinsa kutita Diosninmanta mañakushajta. 14Chayta uyarispa, reyqa mayta llakikorqa; imaynamantapis Danieltaqa libraytapuni munarqa. Inti yaykunankama tukuy imata ruwarqa payta librananrayku. 15Chay runastajrí uj kutitawan reyman jamuspa, nillarqankupuni: Qan reyqa allinta yachanki, medospa, chantá persaspa kamachisqankuman jinaqa, mana ima kamachisqapis reypa sutinwan qhelqasqaqa p'akisqa kayta atisqanta, nispa. 16Chantá reyqa kamacherqa Danielta pusamuspa, leonesman wijch'uykunankuta. Reytajrí Danielta nerqa: Tukuy sonqo sirvishanki, chay Diosniyki qanta librasuchun, nispa. 17Daniel ñapis leonespa t'oqonkuman wijch'uykusqa kasqantawan, uj rumita aparqamorqanku, chaywantaj leonespa t'oqonkuta kirpaykorqanku. Reytaj paypa sellonwan sellarqa, jinallataj tukuy kurajkunaj sellonkuwampis, Danielwan chay kamachisqa junt'akunampajpuni. 18Chantá reyqa kamachinan wasiman riporqa. Mana mikhusqalla puñuykakaporqa, manataj imawampis kusirikorqachu, yachasqa kasqanman jina. Aswampis, chay tutantin mana puñuyta aterqachu. 19Sut'iyamojtinkama sayarispa, usqhayta correrqa leonespa kananku ukhu t'oqonkuman. 20Chantá may llakisqa qayllaykuspa, reyqa Danielta wajyarqa: Daniel, kawsaj Diospa kamachin, pitachus mana sayk'uspa sirvinki, chay Diosniyki librasuyta aterqachu leonesmantaqa? nispa. 21Danieltaj reyman kuticherqa: Reyneyqa wiñaypaj kawsachun. 22Diosniymin angelninta kachamorqa, Paytaj leonespa siminkuta wisq'aykurarqa, mana imananawankupaj, imaraykuchus Dios yachan mana ima juchayoj kasqayta, yachallantaj mana ima sajratapis contraykipi ruwasqayta, nispa. 23Chantá reyqa mayta kusikuspa, kamacherqa leonespa kananku chay ukhu t'oqomanta Danielta orqhomunankuta. Orqhomuspataj, rikorqanku mana imanasqa kasqanta, imaraykuchus Diosnimpi atienekorqa. 24Chay qhepata reypa kamachisqanman jina, Danielpa contranta ch'ataykoj runasta pusamorqanku, warmisninkutawan, wawasninkutawan. Chantá paykunata leonespa kananku chay ukhu t'oqoman wijch'uykurarqanku. Manaraj pampaman chayashajtinkutaj, leonesqa phinkimuytawan, paykunata mitharaspa tullusninkuta p'akiykorqanku. 25Chantá rey Darioqa qhelqarqa tukuy nacionespi kaj runasman, tukuy llajtasman, kay pachapi kaj tukuy parlayniyojkunamantaj, kay jinata: Munani qankuna allin kawsaypi kawsakunaykichejta, tukuy imapitaj allin risunaykichejta. 26Kayta kamachini: Tukuynin reinoypi, Danielpa Diosninta manchachikuychej, Payllamantaj k'umuykukuychej, imaraykuchus Paymin kawsaj Diosqa. Payllapuni wiñaypaj wiñaynintinkama kawsan. Reinonqa mana jayk'ajpis chinkarenqachu, nitaj atiynimpis tukukonqachu. 27Paymin salvajqa, kacharichejtaj. T'ukuna k'acha imasta ruwan janaj pachapi, jinallataj kay pachapipis. Paymin Danielta librarqa leonespa siminkumanta. 28Danieltaj kamachejllapuni karqa, rey Darío kamachishajtin, jinallataj Persiamanta rey Ciro kamachishajtimpis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\