DANIEL 7

1Uj tuta, Belsasar ñawpaj watata Babiloniapi rey kashajtin, Danielqa mosqoypi jina ashkha imasta rikorqa. Rijch'arispataj, chay ratopacha qhelqarqa mosqoypi jina rikusqasninta. Kaymin chay qhelqasqanqa: 2Noqa rikorqani mosqoyniypi, tawantin wayras phukumuspa, jatun qochapi kaj yakusta qhollchoqeyachejta. 3Kaymanta jina, tawa jatuchaj animales, sapa uj waj rijch'ayniyoj, chay jatun qochamanta llojsiramorqanku. 4Ñawpaj kajqa leonman rijch'akorqa, lijrasnintaj ankajta jina karqa. Qhawashajtillayraj, lijrasnenqa sik'irasqa karqanku, paytaj pampamanta oqharisqa karqa. Chantá iskay chakimanta sayarichisqa karqa, runa jina, runa sonqotaj payman qosqa karqa. 5Qhepa kaj animalqa jukumariman rijch'akorqa; ujnin ladonqa aswan alto karqa ujnin ladonmantaqa. Kirusnin chawpipi kinsa wajtanes kasharqa, uyarerqanitaj payman nishasqankuta: Jatarikuspa riy, atisqaykita aychata mikhumuy, nispa. 6Kinsa kaj animalqa rijch'akorqa ch'ejchi leonman, wasampitaj tawa lijrasniyoj karqa. Chantapis tawa umasniyoj karqa, paymantaj atiy qosqa karqa. 7Tawa kaj animalta rikorqani, chaytaj ancha mancharina jina karqa, manchachikunapaj jinapuni, manchay kallpayojtaj. Kirusnenqa fierromanta karqanku, jatuchajtaj. Tukuy imata mikhukapoj chhikan chhikanta mithaspa, puchojtataj saruraj. Mosqoyniypi rikorqani chaykunamanta kay kajqa waj laya animalpuni kasqanta. Umampis chunka wajrasniyoj karqa. 8Chay wajrasta qhawashaspa, rikorqani aswan juch'uy wajritata p'utumojta chay ujkunaj chawpinkumanta, chantá kinsa wajras sik'irasqa kasqanta, chay juch'uy wajrita chaypi kanampaj. Chay juch'uy wajritaj ñawisnintaj runaj ñawisninman rijch'akorqanku, siminwantaj jatun imasta parlaj runaykachaspa. 9Qhawallarqanipuni, kamachina tiyanas churasqa kanankukama. Chantá Machu Runaqa tiyarikorqa. Paypa p'achan rit'i jina yuraj karqa, umampi kaj chujchantaj yuraj rit'i millma jina karqa. Kamachina tiyanaj ruedasnimpis larwaj nina jina karqanku, 10ñawpaqenmantataj uj nina mayu llojserqa. Waranqa waranqastaj Payta sirverqanku, millones millonestaj Paypa ñawpaqempi sayarasharqanku. Chay juezqa tiyaykorqa juzgayta qallarinampaj, librostaj kicharisqas karqanku. 11Chay juch'uy wajritata uyarisharqani, mayta jatunchakuspa t'ukuna imasta parlashajta. Chantá qhawashajtillayraj, chay manchachikuna animal wañuchisqa karqa. Chantá ninaman choqaykusqa karqa ruphanampaj. 12Ajinallatataj chay ujkuna animalesmanta atiyninku qhechusqa karqa; chaywampis chaykunaqa saqesqa karqanku kawsanallankupajpuni wañunanku p'unchay chayamunankama. 13Noqa qhawashallarqanipuni chay tutapi mosqoypi jina rikusqasniyta. Jinataj rikorqani phuyus chawpipi jamojta, uj Runaj Churinman rijch'akojta. Paytaj rerqa maypichus chay Machu Runa kasharqa, chayman, Paymantaj qayllaykuchisqa karqa. 14Chantá Payman atiy qosqa karqa, jinallataj jatumpaj qhawasqa kay, reinopis, tukuy nacionesmanta kaj runas, tukuy parlaymanta kaj runas ima Payta sirvinankupaj. Atiynenqa kikillampuni kanqa, kamachinantaj mana jayk'ajpis tukukonqachu. 15Noqa Daniel chayta rikuspa, manchachikorqani. Chay tukuyta rikusqaymanta llakikuspa, 16qayllaykorqani, chaynejpi sayarasharqanku chaykunaman, paykunamanta ujnin kajmantataj mañakorqani chay tukuy rikusqasniyta sut'inchanawanta. Paytaj sut'inchaspa, niwarqa: 17Kay tawantin jatuchaj manchachikuna animalesqa tawa reyes kanku, paykunataj tukuy kay pachapi runasta makinkupi jap'enqanku. 18Chay qhepatataj reinoqa janaj pachapi Diospa ayllunman qosqa kanqa, paykunajtataj kanqa wiñaynintimpaj, nispa. 19Noqa munarqani astawan yachayta tawa kaj jatun animalmanta. Chay animalqa waj jinapuni karqa chay ujkunamantaqa, imaraykuchus rijch'aynenqa ancha manchanapuni karqa: Kirusnenqa fierromanta karqa, sillusnintaj broncemanta. Tukuy imata mikhukapoj, chhikan chhikanta mithaspa, puchojtataj sarurarqa. 20Astawan yachayta munallarqanitaj chay chunka wajrasninmanta, juch'uy wajritamantawan, mayqenchus ñawisniyoj karqa, runaykachaspa jatuchaj imasta parlaj simiyojtaj, chaymanta. Chay wajra chaypi kanampaj, kinsa wajras sik'isqas kasqanku. Chay wajraqa chay ujkuna wajrasmanta aswan jatunman rijch'awarqa. 21Chantá rikorqani chay wajrataqa Diospa ayllumpa contranta maqanakuspa atipajta, 22chay Machu Runa chayamuspa janaj pachapi kaj Diospa ayllumpaj justiciata ruwanankama, imaraykuchus Diospa ayllun reinota jap'ikapunanku p'unchay chayamorqaña. 23Chantá chay Machu Runaqa nerqa: Tawa kaj jatun animalqa ninakun, tawa kaj reino kay pachapi kanqa, chay reinowan. Chay reinoqa waj jina kanqa chay ujkunamantaqa. Tukuy kay pachata oqoykonqa, saruraspataj phiriykonqa. 24Chay chunka wajrastaj chunka reyes kanku, paykunataj chay reinopi kamachenqanku. Paykunaj qhepankuta wajñataj wicharenqa kamachinampaj. Chay kamachejtaj waj jinapuni kanqa, ñawpajta karqanku, chaykunamantaqa. Payqa urmachenqa chay reyesmanta kinsata. 25Janaj pachapi kaj Diospa contranta rimanqa, Diospa ayllunta ñak'arichispataj, chinkachinayanqa. Diospa leyninta, fiestastapis waj jinaman tukuchiyta munanqa. Diospa aylluntaj makimpi kanqa, kinsa watas khuskanniyojkama. 26Chantá juezkuna payta juzganqanku; atiynin qhechusqa kajtintaj, chinkachisqa kanqa. 27Kay pachapi tukuynin llajtaspa reinosninku, atiyninku, jatun kayninkupis janaj pachapi kaj Diospa ajllakusqan aylluman qopusqa kanqanku. Chay kamachinantaj wiñaypaj sayanqa. Kay pachapi kaj tukuynin naciones Paytaqa sirvenqanku, kasukonqankutaj. 28Ajina tukukun chay parlawasqanqa. Noqa Danieltaj, may llakisqa tarikorqani, uyaypis waj jinaman tukorqa. Chaywampis mana pimampis willarqanichu chay rikusqaytaqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\