DANIEL 8

1Rey Belsasar kinsa watastaña kamachishajtin, noqa Daniel ñawpaj mosqoypi jina rikusqaymanta qhepata ujtawan rikullarqanitaj. 2Noqa mosqoypi jina rikusqaypi Susa nisqa llajtapi, Elam sutiyoj provinciaj jatun llajtampi kashasqani, Ulai nisqa mayu kantupi. 3Chantá karusta qhawarispa, mayu kantupi uj carnerota rikorqani. Iskay jatuchaj wajrasniyoj karqa, ujnin kajtaj aswan jatun karqa ujninmantaqa. Chay jatun kajtaj qhepamanqa aswan jatunman wiñarqa. 4Chay carnerotaqa rikorqani wajrashajta inti yaykuynejman, wichaynejman, uraynejmantaj. Mana ima animalpis ñawpaqempi sayaykuyta aterqachu. Imatapis munasqanta ruwarqa, astawan astawantaj kallpayojman tukorqa. 5Chay rikusqaypi unanchashajtillayraj, uj chivo rikhurimorqa inti yaykuynejmanta. Phawaspa jina corremusharqa, manaña pampamampis sarurerqachu. Chay chivotaj iskaynin ñawisnin chawpinejpi uj jatun wajrayoj karqa. 6Chantá mayu kantupi rikusqay iskay jatuchaj wajrasniyoj carneroman correykuspa, tukuy kallpanwan teqeykorqa, 7iskaynin wajrasnintataj p'akirparerqa. Carnerojtataj manaña kallpan karqachu kutichikunampajqa. Chantá chivoqa carnerota pampaman urmachispa, sarorqa, nitaj pipis carnerotaqa chivomanta kacharichej karqachu. 8Chay chivoqa manchay atiyniyojman tukorqa. Chaywampis ajina kallpampi kashajtin, jatun wajranqa p'akisqa karqa, chaynejllamantataj tawa wajras p'utumorqanku. Chay wajraspa puntasninku tawantin ladosman qhawashaj karqanku. 9Chantá ujnin wajranmanta uj juch'uy wajrita llojsimorqa, chaytaj manchayta wiñarqa uraynejman, inti llojsimuy ladoman, sumaj jallp'a nisqa ladomantaj. 10Chhikantapuni wiñarqa, cielopi ch'askasman chayanankama. Chay ch'askasmanta wakinkunata pampaman urmachimuspa, sarurarqa. 11Payqa janaj pachapi kajkunaj kurajninkojpa contrampi sayaykorqa, sapa p'unchay Diosman jaywana kajtapis chinkacherqa, Diosta yupaychana cheqatataj thuñerqa. 12Sajra kayninman jina, maypichus ñawpaj p'unchaykunapi Diosman jaywanasta q'olachej kanku, chayman soldadosninta jaraykucherqa, cheqa kajtataj pampacharqa. Tukuy imatapis munasqanta ruwarqa, tukuy imataj paypajqa allin llojserqa. 13Chay qhepata uyarerqani uj angelqa waj angelta tapurishajta: Mayk'ajtaj tukukonqa, sapa p'unchay jaywana altarpi rikukushan, chayri? Mayk'ajkamataj kanqa kay millay juchari? Mayk'ajkamataj Señorpa Templonta, chantá, Señorpi creejkunatawan saronqankuri? nispa. 14Chay uj angeltaj kuticherqa: Iskay waranqa kinsa pachajniyoj p'unchaykuna, ch'isin paqarin junt'akunankama ajina kanqa. Chaymantaraj Diospa Templonqa llimphuchasqa kanqa. 15Noqa Daniel qhawashaspa, chay mosqoypi jina rikusqayqa imatachus niyta munasqanta yachayta munarqani. Jinallapi ñawpaqeypi uj sayashaj runaman rijch'akoj rikhurerqa. 16Ulai nisqa mayumantataj runata parlamojta uyarerqani, paytaj nerqa: Gabriel, chay runaman mosqoypi jina rikusqanta sut'inchay, nispa. 17Chantá Gabrielqa qayllaykamuwajtin, noqa mancharikuywan pampakama k'umuykorqani. Paytaj niwarqa: Runaj Churin, kayta yachay: Chay mosqoypi jina rikusqaykeqa kashan kay tiempo tukukunanmanta, nispa. 18Pay parlashawajtillanraj, yuyayniy chinkawarqa, sinch'i puñuywan jina pampapi uyamanta wijch'usqa rikhurerqani. Chantá, pay sayarichiwaspa, 19niwarqa: Sumajta willasqayki, Diospa phiñakuynin tiempopi imachus jamonqa, chayta, imaraykuchus chay mosqoypi jina rikusqaykeqa chay tiempoj tukukuyninmanta willashan. 20Iskay wajrasniyoj carneroqa kashan Mediaj reynin, jinataj Persiaj reynin ima. 21Chivoqa Greciaj reynin. Iskaynin ñawisnin, chawpipi jatun wajrantaj ñawpaj kaj rey. 22Chay jatun wajra p'akikojtinkama, cuentanmanta tawa wajras p'utumorqanku, chaykunaqa niyta munan, tawa nacionesman chay nacionqa t'aqakunankuta. Chaywampis chay tawaqa mana ñawpaj kaj nación jina atiyniyojchu kanqanku. 23Maypachachus kay nacionespa kamachiyninku tukukonqanku, juchallikuyninkupis junt'akonqa chaypachaqa, uj machu machu rey sayarenqa chaykunaj cuentankupi ch'awkiyanapajtaj may churasqa kanqa. 24Atiyniyoj kanqa chaypis, mana pay kikimpa kallpanwanchu atiyniyoj kanqa. T'ukunapaj jina tukuy imatapis phirenqa, tukuy ima ruwasqampitaj allin renqa. Atiyniyoj runasta chinkachenqa. Diospa ayllunmanta kaj ashkha ajllasqa runastapis chinkachillanqataj. 25Ch'awkiyanapaj may churasqa kasqanrayku, tukuy sajra ruwasqampi allin renqa. Sonqompi may jatun kasqanta yuyakonqa. Ni imamanta llakiyniyoj tiyakojkunata wasanchaspa, ch'inllamanta wañurachenqa. Kurajkunaj Kurajninkojpa contrampipis sayaykullanqataj. Chay Kuraj Kajrí, chay sajra reyta atipaspa chinkachenqa. Chaytaqa mana pi runachu ruwanqa. 26Ch'isin paqarinta mosqoypi jina rikusqaykeqa cheqapuni. Kunanqa chayta sonqoykipi waqaychay, imaraykuchus unaymantaraj junt'akonqa, nispa nerqa Gabrielqa. 27Chay qhepata noqa Daniel umphupacha karqani, chantá unaysituta onqosqa karqani. Chaymanta jatarikuspa, naciompi kamachi jina imachus ruwanayta ruwallarqanipuni. Noqataj mayta t'ukusharqani chay jinata rikusqaymanta, nitaj imatachus niyta munasqanta unanchayta aterqanichu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\