DANIEL 9

1Asueroj churin Darioqa, medospa ayllunkumanta karqa. Payqa Caldea naciompi rey karqa. 2Ñawpaj kaj wata rey kashajtin, noqa Danielqa Diospa Simi Nisqanta leekusharqani profeta Jeremiaspa librompi. Chaypi nisharqa Jerusalenqa qanchis chunka watas junt'ata thuñisqa kananta, profeta Jeremiasman Tata Dios nisqanman jina. 3Chantá Señor Tata Diosman k'umuykukorqani majakuspa, mañakuspa, ayunota ruwaspa ima. Qhashqa p'achata churakuspataj, ushpha patapi tiyakorqani. 4Chantá Señorniy Tata Diosmanta mañakorqani, kay imastataj willakorqani: Señor, may jatun Diosníy, manchachikunapaj jina kanki. Trato ruwasqaykitaqa junt'ankipuni, munakuyniykitataj rikuchinki Qanta munakusojkunaman, kamachisqasniykita junt'ajkunamampis. 5Noqayku juchallerqayku, millay imasta, sajra kajta ima ruwarqayku, Qanta mana kasuspataj kawsarqayku. Kamachisqasniykimanta, imatachus ruwanaykuta nisqasniykimantawan karunchakorqayku. 6Kamachisniyki profetastapis mana kasorqaykuchu. Paykunaqa reyniykuman sutiykipi parlarqanku, chantá kurajkunaman, ñawpa tatasniykuman, tukuynin Israel aylluman ima. 7Señor, Qan cheqampuni kanki. Noqayku judiosqa p'enqaypi rikhuriyku, Jerusalenpi tiyakojkuna, jinallataj tukuynin israelitas, qaylla llajtaspi, chayrí, karu llajtaspi tiyakojkunapis. Paykunata Qan chay karu nacionesman wijch'orqanki, contraykipi oqharikusqankurayku. 8Tata Dios, noqaykupis, reyesniyku jina, kurajniykukuna jina, ñawpa tatasniyku jinataj p'enqaypi rikhuriyku contraykipi juchallikusqaykurayku. 9Señor Diosniyku, Qampi kashan khuyakoyqa, juchasta pampachaypis. Noqaykutajrí contraykita oqharikorqayku. 10Señorniyku Tata Dios, mana Qanta uyarisorqaykuchu, nitaj kasorqaykuchu kamachisniyki profetasnejta yachachiwasqaykuta. 11Noqayku israelitasqa, yachachisqasniykita tukuyninku mana kasorqaykuchu. Kamachisqasniykita kasunaykutaqa, Qanmanta karunchakorqayku. Chayrayku kunanqa, kamachiyki Moisespa leynimpi juramentowan qhelqasqa kashan, chay maldicionqa pataykuman urmamuwayku, imaraykuchus contraykipi juchalliyku. 12Kay jatun castigota apachimuspa, Qan junt'ashanki imatachus niwasqaykuta, noqaykuman, jinallataj kamachejkunamampis. Manapuni tukuy kay pachapi karqachu jayk'ajpis, Jerusalenman chayamun chay castigoman rijch'akojqa. 13Tukuy kay castigoqa chayamuwayku, Moisespa leynimpi qhelqasqa kasqanman jina. Noqaykurí, mana mask'asorqaykuchu, Señorniyku Tata Dios, manataj sajra kawsayniykuta saqerqaykuchu, nillataj cheqa kajtapis qhaterqaykuchu. 14Chayraykumá, Qan Tata Dios, kay castigotaqa wakicherqanki, apachimuwarqaykutaj pataykuman. Señorniyku Tata Dios, Qanmin cheqan kanki tukuy ima ruwasqaykipi, noqaykutajrí mana uyarisuyta munarqaykuchu. 15Señorniyku Tata Dios, Qan rikucherqanki jatun atiyniykita, aylluykita Egiptomanta orqhomuspa. Ajina ruwasqaykiwanqa sutiyki jatumpaj qhawasqa kashan chay p'unchaymantapacha kunankama. Noqaykutajrí juchallerqayku, sajra kajtataj ruwayku. 16Señor, cheqan kayniykiman jina, Jerusalenmanta karunchay phiñakuyniykita, chay sinch'i k'ajaj phiñakuyniykita, imaraykuchus llajtaykimin chayqa, chayllapitaj kashan Qampaj t'aqakusqayki orqopis. Tukuy muyuynimpi nacionesmanta kaj runasqa Jerusalenmanta, aylluykimantapis alqochakunku, noqaykoj juchasniykurayku, jinallataj ñawpa tatasniykoj juchasninkuraykupis. 17Diosniyku, uyariy kay kamachiykej majakuspa mañakususqanta. Sutiykirayku, Señor, munakuywan qhawariy Temployki imayna llakiypichus rikhurisqanta. 18Diosniyku, uyarillawayku ari. Qhawariy imaynatachus sutiykiwan sutichasqa chay llajtaqa mana imayoj saqerparisqa rikhurisqanta. Mana kawsayniykupi cheqanta ruwasqaykuta creekuspachu Qanmanta majakushayku, manachayqa Qampa jatun khuyakuyniykipi atienekuspa. 19Señorníy, uyariwayku. Señorníy, juchasniykuta pampachapuwayku ari. Uyarillawayku, Señor, jamuytaj yanaparinawaykupaj. Qan kikiykita munakusqaykirayku, Diosníy, usqhayllata jamuy ari, imaraykuchus kay llajtayki, kay aylluykipis sutiykiwan sutichasqa kanku, nispa mañakorqa Danielqa. 20Diosmanta mañakushallarqanipuni, juchasniyta willakuspa, jinallataj Israel llajta masisniypa juchasninkutapis. Señorniy Tata Diospa ñawpaqempi mañapusharqanipuni, Paypaj santo t'aqakusqan orqorayku. 21Ajinata mañakushajtiy, ñawpajpiña mosqoypi jina rikusqay Gabrielqa phawaspa jamorqa, maypichus noqa kasharqani, chayman, tardempi Diosman uywata wañuchispa jaywana, chay horastaña. 22Chantá niwarqa: Daniel, kunanqa jamuni kay imasta qanman sut'inchasunaypaj. 23Mañakuyta qallarisqayki ratomantapacha Dios kutichisorqaña. Chayta willasunaypaj noqa jamuni, imaraykuchus Dios mayta munakusunki. Kunanqa, sumajta uyariy, kay jamoj imasmanta, chay mosqoypi jina rikusqaykimanta yachanaykipaj: 24Qankuna israelitaspaj, Diospa santo llajtampaj ima qanchis chunka semanas pasananku tiyan, Diospa contranta oqhariykuna, juchallikuypis tukukunampaj, juchamanta perdonta tarinapaj, wiñaypajtaj cheqan kajta sayarichinapaj. Ajinamanta mosqoypi jina rikusqasniyki, profetaspa willasqasninku ima junt'akonqa, santo kajtaj jawisqa kanqa. 25Kayta yachay, unanchaytaj: Jerusalén llajta watejmanta ruwakunampaj kamachisqa kanqa, chay ratomantapacha Kamachej Mesías chayamunankamaqa qanchis semanas kanqa. Chantá Jerusalenpa callesnin, muyuynimpi perqasnimpis watejmanta ruwasqas kanankamataj, sojta chunka iskayniyoj semanas kanqa. Chaywampis manchay llakiy p'unchaykuna kanqa. 26Chay sojta chunka iskayniyoj semanas qhepata chay Mesiasta wañuchenqanku. Uj rey jamuspa, Jerusalén llajtata, jinallataj Templotapis runasninwan thuñiykuchenqa. Tukukoyqa usqhayllata chayamonqa, jatun mayu yaku jina. Chay tukukuykama kallanqapuni wañuchinaku maqanakuykuna, phirinakuy ima, nisqa kasqanman jina. 27Uj semanatawan, chay reyqa tratota ruwanqa ashkha runaswan. Chawpi semanapitajrí uywa wañuchisqa q'olachisqa jaywanata, ofrenda qonatapis sayachenqa. Uywata wañuchisqa q'olachina altarpa ñawpaqempi ashkha millay imasta ruwanqanku, imachus ruwakunampaj nisqaña karqa, chayqa, millay imasta ruwachejpa patanman urmamunankama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\