DEUTERONOMIO 1

1Kay jinata Moisesqa parlarqa tukuynin israelitasman Jordán Mayoj chimpan ch'in pampapi, Arabapi, Sufpa chimpampi Parán jallp'as chawpipi, Tofelwan, Labanwan, Hazerotwan, Dizahabwan ima, chaypi. 2Horeb Orqomanta, Seir Orqo ñanninta rispa, chunka ujniyoj p'unchayta purina Cades-barneaman chayanapaj. 3Chay karqa tawa chunka wata kashajtin, chunka ujniyoj killapi, ñawpaj kaj p'unchaypi Egiptomanta llojsimusqankumantapacha. Chaypacha Moisesqa israelitasman parlarqa imaynatachus Dios kamachisqanman jina paykunamanta. 4Chay karqa amorreospa reynin Hesbonpi tiyakoj Sehonta atipasqankumantaña, chantá Basanmanta rey Ogta atipasqankumantapis, pichus Edrei Astarotpi tiyakorqa, chayta. 5Moisesqa Jordán Mayu chimpapi, Moab jallp'api kashajtinku, israelitasman kay leymanta willarqa: 6Señorninchej Tata Diosqa kayta niwarqanchej Horebpi kashajtinchej: Qankunaqa unaytaña kay orqopi kashankichej. 7Kunanqa tukuy imasniykichejta oqharikuspa, amorreospa orqosninkuman riychej, tukuy muyuyninkupi kaj jallp'asman ima: Arabaman, orqosman, vallesman, Neguevman, Jatun Qocha kantusman, cananeospa jallp'ankuman, Libanoman, Éufrates jatun mayukama. 8Noqa qoykichej chay jallp'asta. Chayrayku rispa, mojonakamuychej, dueñochakamuychejtaj chay jallp'asta, mayqentachus Noqa Tata Dios, juraspa nerqani qonayta ñawpa tatasniykichej Abrahamman, Isaacman, Jacobman ima, jinallataj mirayninkumampis, chayta, nispa nerqa Tata Diosqa. 9Chaypachallataj noqa nerqaykichej: Noqa sapallayqa mana qankunata pusayta atiymanchu. 10Señorniykichej Tata Diosqa kay chhikata mirachisunkichej. Kunan qankunaqa ashkha kankichej, cielopi ch'askas chhika. 11Ñawpa tatasniykichejpa Señorninku Tata Diosqa qankunata mirachichun uj waranqa jinatawan, kunan kashankichej, chaymanta nisqaqa, astawantaj qankunata bendecichun, imatachus qonanta nisqanman jina. 12Imaynatataj noqa sapallay qankunata ñawpajman pusayta atiyman, quejasniykichejtapis uyariytari? 13Chayrayku, kunanqa sapa ayllumanta ajllakuychej yachayniyoj runasta, umayojkunata, kamachiyta yachajkunata ima, noqa paykunata churanaypaj qankunaj kamachejniykichejta jina, nispa. 14Qankunataj kutichiwarqankichej: Chay niwasqaykoqa ruwanapaj jina sumajpuni, nispa. 15Chayman jinataj, sapa ayllusniykichejmanta kurajkunata, allin yachayniyojkunata, kamachiyta yachajkunata ajllarqani, paykunatataj churarqani qankunata kamachinasuykichejpaj. Wakinta nerqani waranqa runasta kamachinankuta, wakinta pachajta, wakinta phishqa chunkata, wakinta chunkata, wakintataj sapa ayllupi kuraj kamachejkunata churarqani. 16Chaypachallataj kamacherqani chay juezkunaman kay imasta: Israelita masisniykichej ukhupi tukuy quejasta uyarispa, cheqan justiciata ruwaychej ayllu masiykichej israelitasta, jinallataj forasterotapis. 17Justiciata ruwaspaqa, ama wakillanman kutikunkichejchu; juch'uymampis jatunmampis uj rejta ruwaychej. Ama pitapis manchachikuychejchu, imaraykuchus justiciaqa Diospatamin. Sichus wakin imasta mana ruwayta atinkichej chayqa, noqaman apamuwaychej. Noqa chaytaqa cheqanchasaj, nispa nerqaykichej. 18Chaypacha allinta kamacherqaykichej imatachus qankuna ruwanaykichejta. 19Horebmanta llojsimuspa, amorreospa orqosninkuman chayamorqanchej Señorninchej Tata Diospa kamachiwasqanchejman jina. Jinallataj purispa, qankuna rikorqankichej chay jina jatun manchachikuna ch'in pampasta, Cades-barneaman chayamunanchejkama. 20Chaypi nerqaykichej: Chayamunchejña amorreospa orqosninkuman, mayqentachus Señorninchej Tata Dios qoshawanchej, chayman. 21Kunanqa Señorniykichej Tata Diosqa kay jallp'asta qopusunkichej. Chayman wicharispa, dueñochakuychej, ñawpa tatasniykichejpa Señornin Tata Dios nisqanman jina; ama manchachikuychejchu, nitaj kharkatitiychejchu, nispa. 22Chantá tukuyniykichej jamuspa, niwarqankichej: Noqaykumanta wakinta ajllaspa kachanachej ñawpaqenchejta chay jallp'asta qhawajta, kutimuspataj willanawanchejpaj, may ñantachus rinanchejta, may llajtasmanchus yaykunanchejta ima. 23Qankunaj niwasqaykichej noqapajqa allin karqa. Chayrayku sapa ayllumanta ujtakama chunka iskayniyoj runasta ajllarqani. 24Paykunataj rispa, wicharerqanku chay orqoman, chaymantataj Escol Valleman chayarqanku. Chantá chay tukuynin jallp'asta purerqanku. 25Chay jallp'amanta poqoykunata apamuspa, kay jinata willawarqanchej: Señorninchej Tata Diospa qowasqanchej jallp'asqa sumachaj jallp'as kanku, nispa. 26Chay tukuywampis qankuna mana munarqankichejchu chay jallp'asman wichariyta, Señorniykichej Tata Diospa nisqasninta mana kasuspa. 27Qankunaqa jarasniykichejpi thutorqankichej kay jinata: Tata Diosqa mana munakuwanchejchu. Egiptomanta orqhomuwanchej amorreospa makinkuman jaywaykunawanchejpaj, jinamanta noqanchejta tukuchinawanchejpaj. 28Kunanqa, maymantaj risunri? Llajta masisninchejqa niwanchej jaqaypi runasqa aswan atiyniyoj, aswan jatuchajtaj noqanchejmantaqa kasqankuta. Willawarqanchejtaj llajtasninkupis jatuchaj kasqankuta, llajtaspa perqasninkupis cielokama oqharisqa kasqankuta. Chaypi rikullasqankutaj Anacpa jatuchaj mirayninta, jatuchaj waj kuraj runastawan. 29Chantá nerqaykichej: Paykunamantaqa ama kharkatitiychejchu nitaj manchachikuychejchu. 30Señorniykichej Tata Dios ñawpaqeykichejta rispa, qankunarayku maqanakonqa, imaynatachus Egiptopi ruwashajta rikorqankichej, 31jinallataj ch'in pampaspipis, ajinata. Señorniykichej Tata Diosqa makisninwan jap'ispa, tukuy ñanta pusamusorqachej, kayman chayamunaykichejkama, uj runa imaynatachus wawanta pusaykachan, ajinata, nispa nerqaykichej. 32Chay tukuywampis qankunaqa manapuni Señorniykichej Tata Diospi creerqankichejchu. 33Payqa ñawpaqeykichejta rispa, maypichus jarakunaykichejta ajllarqa. Tutaqa ninawan k'anchamorqa maynintachus rinaykichejpaj, p'unchaytaj phuyuwan rikuchisorqachej maymanchus rinaykichej ñanta. 34Tata Diosqa qankunaj thutusqaykichejta uyarispa, manchayta phiñakorqa, juraspataj nerqa: 35Kay sajra miraymantaqa ni mayqenniykichej rikunkichejchu sumaj jallp'ata, ñawpa tatasniykichejman qonayta nerqani, chayta. 36Chaywampis Jefonej churin Calebqa chay jallp'ata rikonqa. Payman, churisninmanwan maymanchus chakisninku saruykonqa, chayta qosaj, tukuy sonqo Tata Diospa kamachisqasninta kasusqanrayku, nispa nerqa Tata Diosqa. 37Qankunaj juchasniykichejrayku Tata Diosqa noqawampis phiñarikorqa, niwarqataj: Qampis manallataj chay jallp'aman chayankichu. 38Qampa cuentaykimanta Nunpa churin yanapajniyki Josué yaykonqa. Payta astawan kallpachay, imaraykuchus paymin israelitasman jallp'ata rak'enqa. 39Qankunaqa creerqankichej enemigosniykichejqa wawasniykichejta jap'ikapunankuta. Kunanqa chay wawasniykichej, pikunachus manaraj yuyayniyojchu kanku yachanankupaj imachus allin, imachus mana allin kasqanta, paykunaqa chay jallp'aman yaykonqanku. Noqa paykunaman chay jallp'ata qosaj jap'ikapunankupaj. 40Qankunarí ch'in pampaman kutiriychej, Puka Qocha nisqaman rej ñanninta. 41Chaypacha kutichiwarqankichej: Tata Diospa contranta juchallikuyku, kunantaj wicharispa, maqanakamusqayku Señorninchej Tata Dios kamachiwasqanchejman jina, nispa. Qankunaqa imawanchus maqanakunaykichejta oqhariykukuspa, chay orqoman wicharerqankichej, chay wañuchinaku maqanakupi manaraj imallapi atipayta yuyaspa. 42Tata Diostajrí niwarqa qankunaman ninayta: Ama maqanakoj riychejchu enemigosniykichejwan atipachikojqa, imaraykuchus Noqaqa mana qankunawanchu kashani, nispa. 43Noqaqa chayta willarqaykichej, qankunatajrí mana uyariwarqankichejchu; astawanqa Diospa contrampi churakorqankichej, kamachisqanta mana kasuspa. Runaykachaspataj, chay orqoman wicharerqankichej. 44Chay cheqaspi tiyakoj amorreosqa qankunawan maqanakoj llojsimorqanku, atipaspataj qhatiykamusorqachej wayronqos jina, Seirmanta Hormakama. 45Chaymanta kutimuspari, qankunaqa mayta waqarqankichej Tata Diospa ñawpaqempi, Tata Diostajrí mana uyarisorqachejchu chay waqasqaykichejta. 46Chayrayku qankunaqa unayta tiyakorqankichej Cades cheqapi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\