DEUTERONOMIO 11

1Munakuychej Señorniykichej Tata Diosta, junt'aychejtaj tuta p'unchay Paypa nisqasninta, leyesninta, yachachisqasninta, kamachisqasninta ima. 2Kayta umallikuychej: Manamin wawasniykichejmanchu parlashani, imaraykuchus paykunaqa mana rejsinkuchu Señorniykichej Tata Diospa wanachinapaj castigasqanta, nitaj rikorqankuchu jatun kayninta, imastachus may jatun atiyninwan ruwasqasninta ima. 3Nitaj rikorqankuchu señalesta, t'ukuna imasta Egiptopi Faraonpa contranta, chaypi kaj runaspa contrankuta ima ruwasqanta. 4Manallataj rikorqankuchu imatachus ruwasqanta egipcio soldadoswan, caballosninkuwan, maqanakupaj ruwasqa carretasninkuwan ima, paykunata p'ultirparichispa Puka Qocha nisqa ukhupi, qhepaykichejta jamushajtinku. Jinamanta paykunata Tata Diosqa chinkarparicherqa. 5Chantaqa manallataj rikorqankuchu imastachus Tata Diosqa qankunarayku ch'in pampapi ruwasqanta, kayman chayamunaykichejkama. 6Nillataj rikorqankuchu imatachus ruwasqanta Datanwan, Abiramwan ima. Paykunaqa Eliabpa mirayninmanta, Rubenpa ayllunmanta karqanku. Jallp'a kicharikuspa, paykunata oqoykaporqa ayllusninkuta, jarasninkuta, tukuy tiyapusqankutawan ima, tukuy israelitas rikushajtinku. 7Qankunataj kikin ñawisniykichejwan rikorqankichej Tata Diospa chay tukuy t'ukuna ruwasqasnintaqa. 8Junt'aychej kunan qoykichej, chay tukuy kamachisqayta, kallpachasqa kanaykichejpaj, maymanchus yaykunkichej, chay jallp'atataj jap'ikapunaykichejpaj. 9Ajinamanta ashkha watasta tiyakunkichej Señorniykichej Tata Dios ñawpa tatasniykichejman, mirayninkumampis qonanta nerqa, chay jallp'api, maypichus lechewan, misk'iwan yaku jina purishan, chaypi. 10Jap'ikunkichej chay jallp'asqa, mana maymantachus llojsimorqankichej, chay Egipto jallp'a jinachu. Chaypeqa mujusta tarpuytawan, qankunallataj qarpanaykichej karqa, huertaspi ruwanku, ajinata. 11Jap'ikunkichej, chay jallp'asqa orqosniyoj, vallesniyojtaj, chantá cielomanta parawan qarpakun. 12Chay jallp'astaqa Señorniykichej Tata Dios qhawashan. Paypa ñawenqa wata qallariymanta tukukuykama qhawan. 13Sichus qankuna kasunkichej, kunan qoykichej, chay kamachisqasta, Señorniykichej Tata Diosta munakuspa, Paytataj sirvispa tukuy sonqoykichejwan, tukuy almaykichejwan ima chayqa, 14Tata Dios nisunkichej kay jinata: Chay jallp'asmanqa Noqa parachimusaj maychus tiempompi ñawpaj parata, qhepa paratapis, trigota, vinota, aceitetapis sumajta qankuna oqharinaykichejpaj. 15Uywasniykichejpaj camposniykichejpi pastosta wiñachisaj. Qankunapajpis mikhuna may chhika kanqa. 16Tata Diosmanta amapuni t'aqakunkichejchu waj dioskunata yupaychaspa, paykunamantaj qonqorikuspa. 17Chayta ruwaspaqa, Tata Diosta phiñachinkichej, Paytaj mana parachimonqachu. Jallp'asniykichejqa mana imatapis poqochenqachu, qankunataj Tata Diospa qosusqaykichej jallp'amanta usqhayllata chinkachisqa kankichej. 18Kay nisqasniyta sonqoykichejpi, yuyayniykichejpipis jap'iychej. Makisniykichejmampis señalta jina wataykukuychej, frenteykichejmampis churakuychej. 19Wawasniykichejmampis kay nisqasta yachachiychej, ñampi purishaspa, wasiykichejpi kashaspa, puñunaykichejpi siriykushaspa, jatarispapis. 20Wasi sayantaspi qhelqaychej, punkusman ima. 21Jinamanta qankunapis, wawasniykichejpis unayta tiyakunkichej, ñawpa tatasniykichejman Tata Diosqa juraspa qonanta nerqa, chay jallp'api. Imaynachus cieloqa kay jallp'amanta patapi kakullampuni, ajinallatataj qankunapis kallankichejpuni. 22Sichus kay qoshaykichej kamachisqasta allinta kasunkichej, sitajchus Señorniykichej Tata Diosta munakunkichej, Payta tukuy ñankunampi qhatispa chayqa, 23Payqa ñawpaqeykichejmanta tukuy nacionesta qharqonqa. Qankunaqa ashkha runasniyoj, atiyniyoj nacionespa kapuyninkuta jap'ikapunkichej. 24May jallp'amanchá chakisniykichej saruykonqa, chay jallp'as qankunajta kanqa. Lindesniykichejqa kanqa ch'in pampamantapacha Libanokama, Éufrates Mayumantataj Jatun Qochakama. 25Señorniykichej Tata Diosqa manchachikuyta, kharkatitiyta ima apachimonqa, maypichá purinkichej, chaypi tiyakoj runasman. Ni pipis qankunaj contraykichejta sayayta atenqachu, Pay nisqanman jina. 26Kunanqa ñawpaqeykichejman bendicionta, maldiciontawan churashani. 27Bendicionqa kanqa Señorniykichej Tata Diospa kamachisqasninta kunan qoshaykichej, chayta kasojtiykichej. 28Maldiciontaj kanqa, maypachachus qankuna waj dioskunata kasojtiykichej, Tata Diosmanta qonqapuspa, ima ñantachus rinaykichejta kunan kamachiykichej, chaymantataj t'aqakuspa. 29Maypachachus Señorniykichej Tata Dios pusaykusonqachej ima jallp'atachus jap'ikunkichej chayman, chaypachaqa Gerizim Orqomanta bendicionta qhaparispa willankichej, maldiciontataj Ebal Orqomanta willankichej. 30Chay orqosqa kashanku Jordán Mayoj wasampi, inti yaykuynejman rej ñan qhawarisqa, Arabapi tiyakoj cananeospa jallp'asninkupi, Gilgal chimpapi, encinas sach'arara More qayllapi. 31Qankunaqa Jordán Mayuta chimpaj jinaña kashankichej, Señorniykichej Tata Dios ima jallp'atachus qoshasunkichej, chayta jap'ikamoj. Chayta jap'ikapuytawantaj, chaypi tiyakunkichej. 32Junt'aychejpuni leyesta, kamachisqastapis, kunan qankunaman qoykichej, chaykunata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\