DEUTERONOMIO 2

1Chaymantaqa kutirispa, ch'in pampaman Puka Qocha nisqa ñanta rerqanchej, Tata Dios kamachiwasqanman jina. Seir Orqoj muyuyninta unayta purerqanchej. 2Chantá Tata Diosqa niwarqa: 3Unaytaña qankunaqa kay orqollatapuni muyushankichej; kunanqa riychej wichaynejman. 4Israelita runasman kamachiy kay jinata: Qankuna aylluykichej Esaujpa miraynimpa jallp'annejta pasankichej, pikunachus tiyakunku Seir jallp'aspi, chaykunaj jallp'ankunejta. Paykuna manchachikusunkichej. Chaywampis, qankunaqa allinta qhawakuychej. 5Ama paykunawan maqanakoj oqharikunkichejchu; Noqaqa mana chay jallp'astachu qosqaykichej, ni uj chaki t'ajlloj sarusqantapis. Chay Seir jallp'asqa Esaúj miraynimpaj kanku; chaytaqa paykunamanña qoni. 6Qankunaqa paykunamanta qolqewan mikhunasta rantinkichej, jinallataj pagankichej yakuta ujyasqaykichejmantapis. 7Qankunataqa Señorniykichej Tata Dios bendecisunkichej tukuy ima ruwasqasniykichejpi. Kay tawa chunka watas junt'ata Tata Diosqa qankunawan karqa, kay chhika karu ch'inkunatataj Pay pusaykachasorqachej sumajta waqaychaspa, nitaj imatapis pisichisorqachejchu, nispa. 8Chaymantaqa chay ayllu masinchej Esaujpa miraynimpa jallp'an chay Seir nisqaman mana yaykorqanchejchu. Rillarqanchejpuni Elatmantapacha Arabá ñanta, Ezión-geberninta. Chaymanta kutirispa, Moab ch'in pampanta rerqanchej. 9Chaypitaj Tata Diosqa niwarqa: Moabitastaqa ama phiñachiychejchu, nitaj chay runaswan maqanakoj churakuychejchu, imaraykuchus manallataj chay jallp'asninkuta qosqaykichejchu. Chay Ar jallp'astaqa Lotpa mirayninmanña qopuni, nispa nerqa Tata Diosqa. 10Ñawpajtaqa chay jallp'aspi emita nisqa runas tiyakoj kanku. Paykunaqa atiyniyoj, ashkhastaj karqanku, may jatuchaj, Anacpa miraynin jina. 11Wakin runasqa paykunata, anaquitasta ima sutichaj kanku, refaítas nispa. Moabitasrí suticharqanku emitas, nispa. 12Ñawpajta chay Seir jallp'aspeqa horeos nisqa runas tiyakoj kanku. Esaúj mirayninmanta kajkuna paykunata qharqospa, chinkacherqanku. Chaymantataj paykunaqa chaypi tiyakorqanku, israelitas Diospa paykunaman qosqan jallp'aspi tiyakorqanku, ajinata. 13Chaymanta Tata Diosqa nerqa: Kunanqa puririspa, Zered Mayuta chimpaychej, nispa. Noqanchejtaj chayta chimparqanchej. 14Cades-barneamanta jamusqanchejmantapacha Zered Mayuta chimpananchejkama kinsa chunka pusajniyoj watas karqa. Chaykama jarapi wañurarqankuña tukuy qharis maqanakuman riyta atejkuna, Tata Dios paykunaman juraspa nisqanman jina. 15Tata Diosmin paykunaj contrankupi karqa, tukuyninku jarapi wañuspa tukukunankukama. 16Maypachachus maqanakupaj ajllasqa runasqa manaña karqankuchu chaypacha, 17Tata Dios niwarqa: 18Kunampacha moabitaspa jallp'ankuman chimpaspa, chayankichej Ar nisqa jallp'akama. 19Maypachachus amonitaswan tinkukunkichej chaypachaqa, ama paykunata phiñachinkichejchu, nitaj paykunawan maqanakuychejchu, Lotpa miraynin kasqankurayku. Noqaqa chay jallp'asninkuta mana qosqaykichejchu, imaraykuchus chay jallp'astaqa paykunamanña qopuni, nispa nerqa Tata Diosqa. 20Chaypis refaitaspa jallp'anku nisqa karqa. Ñawpajtaqa paykuna chaypi tiyakoj kanku, paykunatataj amonitasqa zomzomeos sutiwan sutichaj kanku. 21Paykuna atiyniyoj, ashkhastaj karqanku, may jatuchaj runas anaquitas jina. Paykunatarí Tata Diosqa tukucherqa amonitasnejta. Chaymanta amonitasqa chay jallp'aspi qhepakorqanku. 22Ajinallatataj Tata Diosqa Esaúj mirayninnejta horeostapis tukucherqa. Esaúj miraynenqa chay Seir jallp'aspi kunankama tiyakunku. 23Jinallatataj filisteos Cretamanta jamuspa, Gaza qayllapi tiyakojkuna heveosta chinkacherqanku. Chaypitaj paykuna tiyakaporqanku. 24Tata Dios nillawarqataj: Kunanqa oqharikuspa, Arnón Mayuta chimpaychej. Noqataj makisniykichejman amorreosmanta rey Sehonta jaywaykusaj, tukuy jallp'asnintawan. Maqanakuyta qallariychej jallp'anta jap'ikapunaykichejpaj. 25Kunanmantapacha ñawpajman tukuynejpi runasman churasaj qankunamanta manchachikuyta. Qankunamanta parlajta uyarispa, manchachikuywan kharkatitenqanku. 26Chantá Cademot ch'in pampamanta kachasta kacharqani Hesbonmanta rey Sehonman, misk'i simiwan kay jinata nichispa: 27Jallp'ayki chawpita pasarisqayku; noqaykoqa cheqanta jatun ñanninta pasasqayku, ni pañaman nitaj lloq'eman ladoyaspa. 28Chaynejta pasashajtiyku, mikhunachus pisiwasqayku chayqa, qolqewan rantikusqayku; jinallataj yakuta ujyasqaykumantapis pagapusqayku. 29Imaynatachus Esaujpa miraynin, Seir jallp'api tiyakojkuna, jinallataj moabitaspis Ar nisqa jallp'api tiyakojkuna, ñanninkuta pasachimuwarqayku, ajinata Jordán Mayuta chimpaspa, Señorniyku Tata Dios qowasqayku, chay jallp'asman chayasqayku, nispa. 30Hesbonmanta rey Sehontajrí mana pasachiyta munawarqanchejchu chay jallp'annejta, imaraykuchus Tata Diospuni paypa sonqonta rumiyacherqa, ajinamanta makiykichejman payta jaywaykunampaj, imaynachus kunankama kashan, ajina. 31Chaymantataj Tata Diosqa niwarqa: Kunanmantapacha rey Sehontaqa makisniykichejman jaywaykusaj, tukuy jallp'antinta. Jallp'asninkuman yaykullaychejña chaymantataj chay jallp'asta jap'ikapuychej, nispa. 32Chantá rey Sehón noqanchejwan maqanakoj llojsimorqa, tukuy soldadosninwan Jahazapi tinkunanchejpaj. 33Señorninchej Tata Diostaj paykunata makinchejman urmacherqa, noqanchejtaj atiparqanchej payta, churisninta, tukuy soldadosninta ima. 34Atipaspa, tukuy llajtasninta thuñerqanchej, jap'ikaporqanchejtaj. Chay llajtaspi wañuracherqanchej qharista, warmista, wawasta ima. Jinamanta ni pita kawsashajta saqerqanchejchu. 35Noqanchejqa uywasnillankuta, imaschus chay llajtaspi karqa, chay kapuyninkutawan apakaporqanchej. 36Chayta ruwarqanchej Aroer llajtamantapacha, Arnón Mayu chimpapi kashan, chaymanta, vallesnimpi kaj llajtamantapacha Galaad llajtakama. Chay llajtasqa ni mayqen puchorqachu; Señorninchej Tata Dios tukuyninkuta makisninchejman urmacherqa. 37Jinapis mana imanarqanchejchu amonitaspa jallp'asninkuta, Jaboc Mayu tukuynin jallp'asta, orqo kinraykunapi llajtasta, chantaqa ima llajtastachá Señorninchej Tata Dios kamachiwarqanchej mana imanananchejta, chaykunata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\