DEUTERONOMIO 22

1Sichus mayqenniykichej rikunkichej runa masiykichejpa wakanta, chayrí ovejanta chinkasqata chayqa, chay uywata qhatispa, runa masiykichejman apapunkichej. 2Sichus chay uywa mana qayllaykichejpi tiyakojpata kanman, nitaj pejpatachus kasqantapis yachawajchej chayqa, chay uywata wasiykichejman qhatiychej dueñon rikhurimunankama. Rikhurimojtintaj, qopunkichej. 3Chantá runa masiykichejpa burron chinkajtin, p'achan chinkajtin, iman chinkajtimpis, chaykunata tarispaqa, ajinallatataj ruwankichej. Chaykunata rikuspa, amapuni mana rikojman tukunkichejchu. 4Sichus rikunkichej runa masiykichejpa wakanta, chayrí burronta ñampi urmasqata chayqa, ama qhawallankichejchu, manachayqa qayllaykuspa, runa masiykichejta sayariysichinkichej. 5Warmeqa ama qhari p'achata churakuchunchu, nitaj qharipis warmi p'achata churakuchunchu; ajinata ruwajkunataqa Señorniykichej Tata Dios millachikun. 6Sichus ñanta rishaspa p'isqo thapata sach'api tarinkichej, chayrí pampapi irpasniyojta, chayrí runtusniyojta, mamantataj ojllashajta chayqa, ama mamantinta irpasnintinta apakunkichu. 7Manachayqa irpasllata apakunkichej, mamantataj phawachinkichej. Ajinamantachus ripojta saqellankichej chayqa may kusisqa kankichej, unaytataj kawsakunkichej. 8Mosoj wasita ruwakuspaqa, techonta jark'achinayojta ruwankichej. Ajinamanta mana juchayojchu kankichej, pipis chay patamanta urmaykuspa wañojtin. 9Uvas huertaykichejmanqa ama waj mujuta tarpunkichejchu. Jinatachus ruwankichej chayqa, ni uvasniykichejta, nitaj chay waj mujuj poqoyninta mikhuyta atinkichejchu, Diospaj t'aqasqa kasqanrayku. 10Ama ujllapi wakata, burrotawan llank'achinkichejchu. 11Ama churakunkichejchu millmamanta, linomantawan chajrusqa awasqa p'achata. 12Pata p'achaykichejpa tawantin puntasninman waych'asta churakuychej. 13Ichapis uj runa casarakusqanmantaña warminta chejniyta qallarinman. 14Chantá, ichapis qhasillata tumpaspa, paypaj parlayta qallarinman kay jinata: Kay casarakorqani, chay warmeqa qharej chayasqan kasqa, nispa. 15Chayta uyarispaqa, chay warmej tatasnenqa ususinku mana qharej chayasqan kasqanmanta uj señalninta llajtamanta kurajkunaman apanqanku. 16Chay sipaspa tatanqa kurajkunaman kay jinata nenqa: Noqa ususiyta kay runawan casaracherqani, kunantaj payta chejnipun. 17Wawaypajtaj qhasillata tumpaspa parlashan: Wawaykeqa qharej chayasqan kasqa, nispa. Jinapis qhawaychej, kaypi kashan wawaymanta señales mana qharej chayasqan kasqanmanta, nispa. Chaymanta tatasqa wawankoj casamiento p'achanta kurajkunaj ñawpaqenkuman mast'anqanku. 18Chaymantataj kurajkunaqa chay qharita jap'ichispa, castiganqanku. 19Paytaqa pagachenqanku pachaj qolqeta, chaytataj sipaspa tatanman qonqanku, chay jinata uj israelita sipasta qhasillata tumpasqanrayku. Chay tukuywampis chay sipasqa warmillampuni kanqa, manataj chay sipasmanta t'aqakuyta atenqachu tukuy kawsaynimpi. 20Sichus chay sipasqa qharej chayasqampuni kanman chayqa, 21tatampa wasinmanta jawaman orqhospa, llajtamanta runasqa rumiswan ch'anqaykuspa wañuchenqanku, chay jina millayta Israel ukhupi ruwasqanrayku, familianta p'enqaypi rikurichisqanraykutaj. Ajinamanta qankuna ukhupi chay jina millay juchata chinkachinkichej. 22Sichus uj qhareqa wajpa warminwan puñushaspa taripachikunman chayqa, iskayninku wañuchisqa kanqanku. Ajinata Israel ukhumanta chay jina millay juchata chinkachinkichej. 23Uj sipas casarakunampaj uj qhariwan parlapayasqaña kashajtin, sichus waj qhari llajtapi taripaspa, paywan puñuykunman chayqa, 24paykunata llajtamanta jawaman orqhoytawan, rumiswan ch'anqaykuspa, iskayninkuta wañuchinkichej. Chay sipasqa wañuchisqa kanqa llajta ukhupi kashaspa mana qhaparikusqanrayku. Qharitaj wañuchisqa kanqa qhari masimpa warmimpa honranta t'akasqanrayku. Ajinamanta qankuna ukhupi chay jina millay juchata chinkachinkichej. 25Uj sipas casarakunampaj uj qhariwan parlapayasqaña kashajtin, sichus waj qhari campopi taripaspa, paywan puñuykunman chay sipas mana munashajtin chayqa, chay qharilla wañuchisqa kanqa, chay warmej honranta t'akasqanrayku. 26Sipastaqa ama imanankichejchu, imaraykuchus payqa mana juchayojchu wañunampaj jina. Imaynachus uj runa qhari masinta taripaspa, wañuchin, ajina kayqa. 27Chay qhareqa sipasta sapallanta campopi tariparqa. Pay qhaparikushajtimpis, ni pi uyarinmanchu karqa payta jark'arikunampaj. 28Sichus uj qhareqa kallpanman atienekuspa casarakunampaj mana parlapayasqa sipaswan puñunman, jap'ichikunmantaj chayqa, 29chay qhareqa sipaspa tatanman phishqa chunka qolqeta qonqa ususimpa honranta t'akasqanrayku. Chantá chay sipaswampuni casarakunan tiyan, nitaj paymanta t'aqakuyta atenqachu tukuy kawsaynimpi. 30Ni pi qharipis tatampa warminwan puñuykonqachu, ama tatanta p'enqaypi rikhurichinampaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\