DEUTERONOMIO 28

1Moisesqa nillarqataj: Sichus Señorniykichej Tata Diospa tukuy nisqasnin, mayqentachus kunan qoshaykichej, chayta uyarispa junt'ankichej chayqa, Payqa tukuy nacionesmanta aswan pataman churasonqachej. 2Sichus qankuna Señorniykichej Tata Diospa nisqasninta uyarinkichej chayqa, kay tukuy bendiciones qankunaman jamusonqachej. 3Bendecisqa kankichej llajtapipis, campopipis. 4Bendecisqallataj kanqanku wawasniykichej, cosechasniykichej, waka uñasniykichej, oveja uñasniykichej, tukuy uywasniykichej ima. 5Bendecisqa kanqa recado canastaykichej, t'anta ruwana bateaykichejpis. 6Jinallataj bendecisqapuni kankichej tukuy ruwasqasniykichejpi. 7Tata Dios yanapasonqachej tukuy enemigosniykichejta atipanaykichejpaj. Paykunaqa uj ñannejllata maqanakoj jamusonqachej, chantá kayman jaqayman ayqeranqanku. 8Tata Diosqa bendecisonqachej pirwasniykichejman chajra poqoywan junt'achispa; tukuy ruwasqaykichejpipis bendecisonqachej. Chantapis bendecisullanqachejtaj Paypa qosqan jallp'api tiyakojtiykichej. 9Sichus kamachisqasninta sumajta junt'ankichej, ñannintataj allinta purinkichej chayqa, Señorniykichej Tata Dios ajllakusqan ayllunta jina tukuy imapi sumajta sayachisonqachej, juraspa nisusqaykichejman jina. 10Ajinamanta kay pachapi tukuy naciones yachanqanku Tata Diospa sutinta oqharisqaykichejta Diosniykichejpaj rejsikapusqaykichejrayku, qankunamantataj manchachikonqanku. 11Tata Diosqa khuyakuyninta rikuchisonqachej ashkha wawasta qankunaman qospa, uywasniykichejta ashkhata mirachispa, chajrasniykichejta sumajta poqochispa ima, ñawpa tatasniykichejman juraspa qonanta nisqanman jina. 12Tata Diosqa cielota kicharispa, qhapaj kayninmanta tiempompi jallp'aykichejman parachimonqa, tukuy ruwasqasniykichejmantaj bendicionesninta churanqa. Qankunaqa ashkha nacionesman manuyta atinkichej, qankunataj ni pimanta manukunkichejchu. 13Tata Diosqa ñawpajmampuni churasonqachej, mana qhepamanchu. Qankunaqa patapipuni kankichej, mana urapichu, sichus Señorniykichej Tata Diospa kamachisqasninta junt'ankichej chayqa, mayqenkunatachus kunan qoshaykichej, chaykunata. 14Ajina kanqa kay kamachisqasmanta mana t'aqakojtiykichej ni pañaman, ni lloq'eman waj dioskunata qhatispa yupaychanaykichejpaj. 15Sichus Señorniykichej Tata Diospa qankunaman parlasqanta mana kasunkichej, nitaj junt'ankichej tukuy nisqasninta, leyesnintapis, qankunaman kamachishaykichej, chaykunata chayqa, kay tukuy maldiciones qankunaj pataykichejman jamusonqachej. 16Maldecisqa kankichej llajtapipis, campopipis. 17Maldecisqa kanqa recado canastaykichej, t'anta ruwana bateaykichejpis. 18Maldecisqallataj kanqanku wawasniykichej, cosechasniykichej, waka uñasniykichej, oveja uñasniykichej, tukuy uywasniykichej ima. 19Jinallataj maldecisqapuni kankichej tukuy ruwasqasniykichejpi. 20Tata Dios maldicionta apachimusonqachej, iskayrayayta, imaymana sajratapis tukuy ima ruwasqaykichejpi. Ajinamanta pisi tiempollapi qankuna chay llakiykunawan tukuchisqa kankichej. Sichus millay ruwasqasniykichejwan Tata Diosta saqerparinkichej chayqa, 21Tata Diosqa apachimusonqachej wañuchej onqoykunata, maypichus tiyakoj rinkichej, chay jallp'amanta chinkachisqa kanaykichejkama. 22Chantaqa apachimullasonqachejtaj wañuchej ch'uju onqoykunata, k'aja onqoykunata, punkiy onqoykunata, mana aguantay atina ch'aki watasta, polvillota, imaymana onqoykunatawan trigo chajrasniykichejman. Chay onqoykunaqa wañuchisunaykichejkama qhatiykachasonqachej. 23Cieloqa manapuni parata qosonqachejchu, kay pachapi jallp'aykichejtaj sinch'i, fierro jina kanqa. 24Tata Diosqa pataykichejman parachimusonqachej ñut'u jallp'ata, ushphata ima, qankuna chinkachisqa kanaykichejkama. 25Chantá Tata Diosqa qankunata enemigosniykichejwan atipachisonqachej. Qankuna uj ñannejllata enemigosniykichejwan maqanakoj rinkichej, wajnejtataj ayqekuspa, kayman jaqayman jap'irinkichej. Kay pachamanta tukuy nacionestaj t'ukuspa, mancharisqa qhawasonqachej. 26Tukuy kay pachapi kaj k'ita animalespis, suwintus ima ayasniykichejta mikhonqanku; ni pipis paykunataqa manchachenqachu. 27Tata Diosqa egipciosta jina llejti onqoywan llakichisonqachej, ch'upuwan, sarnawan, tijlla onqoywan ima, nitaj imawampis jampikuyta atinkichejchu chay onqoykunamanta. 28Tata Diosqa locoyachisonqachej, ciegoyachisonqachej, musphaykachachisonqachejtaj. 29Qankunaqa ciegos jina chawpi p'unchayta thamaykachaspa purinkichej tutapi jina. Ni ima ruwasqaykichejpi allin risonqachejchu. Qankunaqa tukuy imapi sarusqa kankichej; kapuyniykichejtapis wajkuna apakaponqanku, nitaj pipis kutikusonqachejchu. 30Casarakunaykichejpaj parlapayakusqaykichej warmiwampis wajtaj puñuykakaponqa. Sapa ujniykichej wasita ruwakunkichej, nitaj chaypi tiyakunkichejchu. Uva sach'asta plantankichej, nitaj poqoyninta mikhunkichejchu. 31Wakasniykichejpis qhawashajtiykichej ñak'asqa kanqanku, nitaj aychankuta mikhunkichejchu. Burrosniykichejta qhawashajtiykichej, ujkuna apakaponqanku, nitaj kutichimpusonqachejchu. Ovejasniykichejta enemigosniykichej jap'ikaponqanku, nitaj pipis yanapasonqachejchu. 32Qankunaj ñawpaqeykichejmanta wawasniykichej karu llajtaman presos apasqa kanqanku. Wawasniykichejta rikuymanta wañunkichej, nitaj ni imata ruwayta atinkichejchu. 33Jallp'asniykichejpi llank'aspa poqochikusqaykichejtaqa mana rejsisqaykichej runas mikhukaponqanku. Sapa kuti sarusqa, k'umuykachachisqataj kankichej. 34Chay imasta rikuspataj, locoyankichej. 35Tata Diosqa millay llejti onqoywan onqochisonqachej, moqosniykichejpi, chakisniykichejpipis; chay onqoyqa chaki t'ajlluykichejmantapacha umaykichej puntakama jap'isonqachej, manataj sanoyayta atinkichejchu. 36Tata Diosqa qankunata, ajllakusqaykichej reyniykichejtawan waj nacionesman presosta apachisonqachej, mayqen naciontachus ni qankuna, nitaj tatasniykichejpis rejserqankichejchu, chayman. Chaypitaj k'ullumanta, rumimanta ima ruwasqa waj dioskunata yupaychankichej. 37Chantaqa, maymanchá Tata Diosqa apachisonqachej, chay llajtaspi millaypaj qhawasqa kankichej, kajta mana kajta parlaspa, alqochakusonqachej, asipayasonqachejtaj. 38Jallp'asniykichejpi ashkhata tarpunkichej, pisitataj cosechata oqharinkichej, imaraykuchus langostaslla mikhukaponqanku. 39Uva sach'asta plantankichej, sumajtataj qhawankichej, manataj vinonta ujyankichejchu, nitaj poqoynintapis pallankichejchu, imaraykuchus khuruslla tukuyninta tukukaponqanku. 40Olivo sach'asta tukuy jallp'aykichejman plantankichej, aceitenwantaj mana jawikunkichejchu, imaraykuchus aceitunasqa urmaraponqa. 41Churisniyoj, ususisniyoj ima kankichej, manataj qankunawanchu kanqanku, imaraykuchus waj naciones paykunata presosta apakaponqanku. 42Tukuy sach'asniykichejta, jallp'asniykichejpa poqoynintapis langostas tukukaponqanku. 43Llajtasniykichejpi tiyakunku, chay forasteros astawan astawan atiyniyojman tukonqanku, qankunataj astawan astawan mana atiyniyojman tukunkichej. 44Paykunajtaqa manusunaykichejpaj kanqa, qankunajtataj ni ima kanqachu manurinaykichejpaj. Paykunaqa patapi kanqanku, qankunataj urapipuni kankichej. 45Kay tukuy maldiciones qankunaman jamusonqachej. Qhatiykachasonqachej tukuchinasuykichejkama, Señorniykichej Tata Diospa nisqasninta mana kasusqaykichejrayku, nitaj kamachisqasninta, leyesnintapis junt'asqaykichejrayku, Pay kamachisorqachej, chaykunata. 46Kaykuna uj t'ukuna señal qankunapaj kanqa, jinallataj mirayniykichejpajpis wiñaypaj, 47Señorniykichej Tata Diosta mana kusiywanchu, nitaj tukuy sonqochu sirverqankichej, chay chhika imasta qoshasojtiykichej. 48Chayrayku Tata Diospa kachamusqan enemigosniykichejpa kamachisqankuta ruwankichej. Chantapis yarqhayniyoj, ch'akiyniyoj, pisi p'achayoj ima kankichej, tukuy imataj pisisonqachej. Tata Diosqa uj fierro yugota jina churasonqachej tukukunaykichejkama. 49Qankunaj contraykichejta karumanta, kay pachaj k'uchunmantapacha Tata Diosqa waj llajtayojkuna runasta kachamusonqachej. Chay runaspa parlayninkutataj mana entiendeyta atinkichejchu; paykunaqa anka jina usqhayllata chayamusonqachej. 50Chay sajra phiña uya runasqa machu runasta, wawastapis mana khuyanqankuchu. 51Paykunaqa uywasniykichejpa uñasninkuta mikhukaponqanku, jinallataj chajrasniykichejpa poqoynintapis, mana imayoj kanaykichejkama. Jinamanta paykunaqa mana saqepusonqachejchu trigota, vinota, aceiteta, wakasniykichejpa uñasninkuta, nitaj ovejasniykichejpa uñasninkutapis. Qankunataj yarqhaywan wañunkichej. 52Llajtasniykichejta atipanapaj muyuykonqanku aswan sumaj alto perqasta urmachinankukama, mayqempichus qankuna atienekunkichej, chaykunata. Tukuy llajtasniykichejta atipanapaj muyuykonqanku, Señorniykichej Tata Dios qosorqachej, chay jallp'api. 53Enemigosniykichejqa chay jinata llajtaykichejman muyuykusqankurayku, qankunaqa, sinch'i yarqhayniykichejpi mana mikhuna kajtin, wawasniykichejta mikhukapunkichej, Señorniykichej Tata Dios qosorqachej, chaykunata. 54Qankuna ukhupi aswan k'acha khuyakoj sonqoyoj runapis millay sajra ñawiwan wawqenta qhawanqa, munasqa warminta, kawsashankuraj, chay wawasninta ima. 55Mana paykunaman qoyta munanqachu wañusqa wawampa aychanta, pay mikhushanqa chaymanta, sinch'i llakiypi mana ni ima puchupusqanrayku, enemigosniykichej llajtasniykichejman yaykuykuyta munashanqanku chaypacha. 56Qankuna ukhupi aswan k'acha sonqo khuyakoj warmipis, mayqenchus ni jayk'aj chakisninta pampaman churajchu ancha wawachasqa kasqanrayku, chay warmipis millay sajra ñawiwan qhawanqa munasqa qosanta, wawasninta ima. 57Ajinaqa chay warmi pakayllamanta mikhukaponqa ukhunmanta llojsimoj parisninta, nacej wawantapis sinch'i llakiypi mana ni ima kapusqanrayku, enemigosniykichej llajtasniykichejman yaykuykuyta munashanqanku chaypacha. 58Kay libropi sumaj kamachisqas qhelqasqa kashan, sichus chaykunata mana junt'ankichej, nitaj Señorniykichej Tata Diospa manchachikunapaj jina sumaj k'acha sutintapis yupaychankichej chayqa, 59Tata Diosqa apachimusonqachej qankunaman, mirayniykichejmampis unaypaj manchay nanaykunata, millay onqoykunatapis mana sanoyay atejta. 60Qankunamampis apachimusonqachej, Egiptopi tukuy sajra nanaykunata qankuna manchachikorqankichej, chaykunata. Chay onqoykuna unaypaj chimpaykusonqachej. 61Chantapis kay libropi qhelqasqa kajkunamanta waj onqoykunata, nanaykunatawan apachimullasonqachejtaj, qankuna tukukunaykichejkama. 62Qankunaqa israelitas, mana yupay atina ch'askas chhika kasqaykichejmantaqa pisiman tukunkichej, Señorniykichej Tata Diosta mana kasusqaykichejrayku. 63Imaynatachus ñawpajta Tata Dios kusikorqa qankunata yanapaspa, mirachispataj, ajinallatataj kunanqa qankunata tukuchispa, chinkachispa ima kusikonqa. Ujllata qharqosqa kankichej, chay jallp'aman tiyakoj yaykunkichej, chaymanta. 64Chantá Tata Diosqa tukuynej nacionesman ch'eqerachisonqachej, kay pachaj k'uchusninkama, chaypitaj waj dioskunata yupaychankichej, k'ullusmanta, rumismanta ima ruwasqata, mayqenkunatachus qankunaqa, ñawpa tatasniykichejpis ni jayk'aj rejserqankichejchu, chaykunata. 65Chay nacionespi mana samarikuyta tarinkichejchu, nitaj uj cheqallapi kakuytapis atinkichejchu. Tata Diosqa sonqoykichejta kharkatitichenqa; waqaspa tukukunkichej, jinallataj phutikuywampis. 66Wañuy patapi jinalla kawsankichej, tutapis p'unchaypis manchachikuspa. Ima ratopis wañurparillankichej. 67Sut'iyayta ninkichej: Ch'isiyallanmanña, nispa. Ch'isintaj ninkichej: Sut'iyallanmanña, nispa, chay jinatapuni sonqoykichejpi manchachikusqaykichejrayku, chaykunatataj rikusqaykichejrayku ima. 68Tata Diosqa Egiptoman barcospi kutirichimusonqachej nishasojtiykichejpis: Mana ni jayk'aj chay jallp'aman kutirinkichejchu, nispa. Chaypacha qankuna kikiykichej enemigosniykichejman vendekuyta munankichej wata runas kanaykichejpaj, nitaj pipis rantiyta munasonqachejchu, nispa nerqa Moisesqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\