DEUTERONOMIO 29

1Kay jinata Tata Diosqa Moab jallp'api Moisesman kamacherqa uj tratota israelitaswan ruwananta, Horeb Orqopi tratota ruwasqanmanta qhepata. 2Moisesqa israelitasta tantachispa, nerqa: Qankunaqa rikorqankichej imaynatachus Tata Diosqa Egiptopi Faraonta ruwasqanta, tukuy kamachisninta, jallp'asninta ima. 3Qankunaqa chay imasta rikorqankichej, jatuchaj t'ukuna ruwaykunata, señalesta, milagrosta ima. 4Chaywampis kunankama Tata Diosqa entiendej sonqota manaraj qosunkichejchu, nitaj ñawista chay imasta rikunaykichejpaj, nillataj ninristapis uyarinaykichejpaj. 5Noqaqa tawa chunka watas junt'ata ch'in pampaspi pusaykacharqaykichej. Chay purisqaykichejpitaj ni p'achasniykichej, nitaj juk'utasniykichejpis thantakorqachu. 6Chaypacha qankunaqa t'antata mana mikhorqankichejchu, manallataj vinota, ni ima machachikoj ujyanatapis ujyarqankichejchu, yachanaykichejpaj Tata Diosqa qankunaj Diosniykichej kasqanta. 7Kay jallp'aman chayamojtinchejkama, noqanchejwan maqanakoj llojsimorqanku Hesbonmanta Sehón rey, Basanmanta Og sutiyoj rey ima, paykunatataj atiparqanchej. 8Chaymantataj jallp'asninkuta jap'ikapuspa, qoporqanchej Rubén aylluman, Gad aylluman, Manasés khuskan ayllumanwan. 9Chayrayku qankunaqa waqaychaychej, junt'aychejtaj kay trato ruwasqata, tukuy ima ruwasqasniykichejpi allin risunaykichejpaj. 10Kunanqa tantasqa kashankichej tukuyniykichej Señorniykichej Tata Diospa ñawpaqempi: Sapa ayllumanta kamachejkuna, kurajkuna, yachayniyojkuna, tukuy qharis, 11wawas, warmis, qankunawan tiyakoj forasteros, llant'eros, yakuta aysajkunapiwan. 12Ajinaqa qankuna juraspa yaykunkichej, kunan kay tratota Señorniykichej Tata Dios qankunawan ruwashan, chayman. 13Chantaqa kunanmantapacha qankuna Tata Diospa ayllun kankichej, Paytaj qankunaj Diosniykichej kanqa, qankunaman nisusqaykichejman jina, imaynatachus ñawpa tatasniykichej Abrahamman, Isaacman, Jacobman ima juraspa nisqanman jina. 14Tata Diosqa nin mana qankunallawanchu kay tratota juraspa ruwasqanta, 15manachayqa ruwashallantaj, pikunachus manaraj kunan noqanchejwanchu Señorninchej Tata Diospa ñawpaqempi kashanku, chaykunawampis. 16Qankunaqa sumajta yachankichej imaynatachus Egiptopi tiyakusqanchejta, imaynatachus waj nacionespa jallp'asninkunejta pusamuwasqanchejtataj. 17Chay nacionespi rikorqanchej millay ruwasqasninkuta, lantisninkutapis k'ullumanta, rumismanta, qorimanta ima ruwasqasta chay runas yupaychanku, chaykunata. 18Kunanqa qankuna ukhupi ama kachunchu Señorninchej Tata Diosta qhesachaj qhari, chayrí warmi, chayrí familia, chayrí ima ayllupis, chay nacionespa diosninkukunata yupaychajqa. Ama qankuna ukhupi kachunchu chay jina runa uj venenoyoj saphi jina jayata poqojqa. 19Sichus chay jina runa kay juramentota uyarisqanmanta qhepata sumaj runa kasqanta yuyakuspa ninman: Allillampuni riwanqa tukuy imatachus ruwasqayta ruwajtiypis, nispa chayqa, tukuyniykichej chay runanejta chinkachisqa kankichej. 20Tata Diosqa mana munanqachu chay runata perdonayta, manachayqa k'ajaj phiñakuynimpi chay runata castiganqa. Kay libropi qhelqasqa kaj tukuy maldicionestaj payman urmamonqa. Jinamanta, Tata Dios chay runaj sutinta kay pachamanta chinkachenqa. 21Tata Diosqa chay runata tukuy Israel ayllumanta ñak'ariypaj t'aqanqa; chay tukuy maldicionesqa payman chayanqa, kay trato ruwasqa ley libropi qhelqasqa kasqanman jina. 22Qhepaman kajkuna mirayniykichej, forasteros ima rikonqanku chay imaymana nanaykunata, onqoykunata ima, Tata Diosqa kay jallp'aman apachimonqa, chaykunata. 23Tukuy kay jallp'apeqa rikonqanku azufrellata, kachillata, ruphasqa jallp'ata imalla. Chaypi mana imatapis tarponqankuchu, nitaj imapis poqoyta atenqachu. Manapuni ima qhorallapis wiñanqachu, imaynachus karqa Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim llajtaspi, mayqenkunatachus Tata Diosqa sinch'i phiñakuyninwan chinkarparicherqa, chaykunapi. 24Chayrayku tukuy naciones tapukonqanku: Imaraykutaj Tata Diosqa chay jinata ruwan kay jallp'awanri? Imatataj niyta munan kay jina sinch'i phiñakuyninri? nispa. 25Kutichenqankutaj: Paykunaqa qonqaporqanku ñawpa tatasninkoj Señorninku Tata Dioswan tratota ruwasqankumanta, paykunata Egiptomanta orqhomushajtin. 26Paykunaqa qonqorikuspa, waj dioskunata yupaychamunku, mayqenkunatachus ni jayk'ajpis rejsejchu kanku, nitaj yupaychajchu kanku, chaykunata. 27Chayrayku Tata Diosqa phiñakun kay naciompaj, jallp'ampa patanmantaj chayachimun tukuy maldicionesta, kay libropi qhelqasqa kashan, chaykunata. 28Kay runastaqa Tata Dios may sinch'i phiñakuyninwan qharqon jallp'asninkumanta, wijch'umuntaj waj jallp'asman, imaynatachus rikushankichej jina, nispa nenqanku. 29Mana yachasqanchej pakasqa imasqa Señorninchej Tata Diospallata. Diosninchej sut'inchawasqanchej imasrí noqanchejpata, wawasninchejpatawan ima wiñaypaj kanku junt'ananchejpaj, kay leypi ima kamachisqaschus kashan, chaykuna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\