DEUTERONOMIO 3

1Chaymantaqa Basán ñantañataj jap'irerqanchej. Chantá Basanmanta rey Og sutiyojñataj tukuy soldadosninwan Edreipi maqanakoj llojsimuwarqanchej. 2Tata Diostaj niwarqa: Ama paymanta manchachikuychejchu, imaraykuchus Noqa makiykichejman jaywaykusaj tukuy runasninta, jallp'anta ima ruwanaykichejpaj, imaynatachus Hesbonmanta amorreospa reyninku Sehonta ruwarqankichej, ajinata, nispa. 3Ajinata Señorninchej Tata Diosqa Basanmanta rey Ogtapis makisninchejman urmacherqa, tukuy soldadosninta ima, tukuyninkutataj wañuracherqanchej. 4Jinamanta tukuy llajtasninkuta jap'ikaporqanchej, ni uj puchuyojta. Tukuynimpi karqanku sojta chunka llajtas Argob jallp'aspi, Basanmanta rey Ogpa kamachisqampi. 5Tukuynin chay llajtas jatun perqaswan muyurichisqa karqanku, chantá punkusniyoj, sumaj sayantasniyoj. Wakin llajtasqa mana perqaswan muyurichisqachu karqanku, chaykunatataj mana yuparqanchejchu. 6Ajinata chaykunata chinkacherqanchej, imaynatachus Hesbonmanta rey Sehonpa jallp'asninta ruwarqanchej, ajinata, tukuy llajtaspi qharista, warmista, wawasta ima wañuchispa. 7Chaymantaqa qhepacherqanchej uywasllataña, llajtasninkupi imaschus allin karqa, chay imastawan. 8Ajinata chay p'unchaykunapi iskaynin amorreospa reyesninkoj jallp'asninkuta jap'ikaporqanchej Jordán Mayoj inti llojsimuynejpi, Arnón Mayumantapacha Hermón Orqokama. 9Chay Hermón Orqota Sidonmanta kajkuna suticharqanku Sirión sutiwan, amorreostaj Senir sutiwan. 10Tukuy chay pampaspi llajtasta, tukuynin Galaadta, Basantawan jap'ikaporqanchej Salcakama, chantá Edreikama ima. Chay llajtasqa Basanmanta rey Ogpa kamachinasnin karqanku. 11Basanmanta rey Ogllaña qhepakorqa tukuynin refaíta runasmanta kaj. P'ampakuna cajonnenqa fierro jina rumimanta ruwasqa karqa. Chay cajonnenqa sayt'unman karqa tawa metros, kinrayninmantaj yaqha iskay metros jina. Chay p'ampakuna cajonqa kunankama kashan amonitaspa llajtanku Rabapi. 12Chay qhechusqanchej jallp'asmantaqa Rubén aylluman, Gad ayllumanwan qoporqani Arnón Mayu kantupi kaj, chay jallp'asta, Galaad Orqospi khuskanninkama tukuy llajtasnintinta. 13Manasés khuskan ayllumantaj qorqani Galaadpa khuskan jallp'asta, tukuynin Basán jallp'astawan. Chay jallp'asqa rey Ogpata karqa. Chaymanta qollarqanitaj tukuynin Argob jallp'astawan. Chaykuna rejsisqa karqanku refaitaspa jallp'asninku jina. 14Manasespa churin Jair sutiyojqa Argob nisqa cheqata jap'ikorqa Gesurmanta, chantá Maaca jallp'a muyuynimpa tinkuyninmantapacha. Chaymantataj suticharqa kikin sutillanwantaj chay Basán jallp'asta, Havot-jair, nispa. Jinamanta chay jallp'aqa kunankama chay sutillawampuni rejsisqa kashan. 15Galaad cheqa jallp'asta Maquirman qoporqani. 16Wakin jallp'astataj qoporqani Rubén aylluman, Gad ayllumanwan, Galaadmanta Arnón Mayuwan tinkuykama. Chaypa lindenqa rerqa khuskan vallemanta Jaboc Mayukama, chayqa karqa amonitaspa lindenkuwan tinkuypi. 17Chayqa rin Arabá cheqa jallp'asninta Jordán Mayuwan tinkuykama. Lindesnintaj karqa Cineret Qochamanta Wañusqa Qocha nisqakama. Chayqa tarikun Pisqa kinray k'uchupi inti llojsimuynejpi. 18Chaypacha noqaqa kay jinata qankunaman kamacherqaykichej: Kay jallp'asta Señorniykichej Tata Dios qankunaman qopusunkichej. Kunanqa tukuy maqanakuyta yachajkunaqa maqanakuna imasniykichejta oqharikuspa, wawqesniykichej israelitaspa ñawpaqenkuta puririychej. 19Qorqaykichej, chay llajtaspi qhepakuchunku warmisniykichej, wawasniykichej, tukuy uywasniykichej imalla, imaraykuchus yachani qankunajtaqa uywasniykichej may ashkha kasqankuta. 20Qankunaqa israelita wawqesniykichejwan khuska rinaykichej tiyan, Jordán Mayu chimpapi Señorniykichej Tata Dios paykunaman jallp'ata qonankama qankunaman jina. Chaymantaraj qankunaqa kutimpunkichej, qorqaykichej, kay jallp'asman, nispa. 21Chaypacha Josueman kay jinata nillarqanitaj: Qan kikiyki rikorqanki, Señorniyki Tata Dios imaynatachus kay iskay reyeswan ruwasqanta. Kikillantataj ruwanqa waj reyeswampis, may llajtastachus pasanki, chaykunapi. 22Paykunamanta amapuni manchachikunkichejchu, imaraykuchus Señorniykichej Tata Dios qankunarayku maqanakonqa. 23Chantá Tata Diosmanta mañakorqani: 24Señorníy Tata Dios, Qan kikiyki kay kamachiykiman rikuchiwarqanki may jatun kayniykita, may chhikan atiyniykitawan. Mana waj dios Qan jina kanchu janaj pachapi, nitaj kay pachapipis, may chhika k'acha imasta Qan jina ruwajqa. 25Mañakuyki ari: Jordán Mayuta chimpachillaway ari. Noqaqa chay chhika k'acha jallp'ata, k'acha orqosta, Libanotawan rikuytapuni munani, nispa. 26Tata Diostajrí mayta phiñakuwarqa qankunarayku, manataj uyariwarqachu imatachus mañakusqayta, manachayqa niwarqa: Kaykamalla qanwanqa. Amaña chay imasmanta parlawaychu. 27Aswan jatun kaj Pisga Orqoman wicharispa, chaymanta qhawariy wichaynejman, uranejman, inti llojsimuynejman, inti yaykuynejmanwan, Jordán Mayutarí manapuni chimpankichu. 28Josueman sumajta yachachiy, sonqochay, kallpachaytaj, imaraykuchus paymin israelitasta pusanqa. Payqa jallp'asta rak'enqa paykunaman, ima jallp'atachus kunan rikumunki, chayta. 29Jinamanta vallepi qhepakorqanchej Bet-peorpa chimpampi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\