DEUTERONOMIO 32

1Cielo, uyariway imatachus parlasaj, chayta. Jallp'apis, uyarillawaytaj simiypa parlasqasninta. 2Yachachisqayqa para jina jich'akamuchun. Yuyasqayqa chhulla jina kachun, qhora patapi chhillchi jina, ch'iki patapi yaku sut'ushaj jina. 3Noqaqa Tata Diospa sutinta qhaparispa, oqharisaj. Qankunarí niychej Diosninchej may jatun kasqanta. 4Payqa chhanka jina pakakunanchej. Ruwasqasnenqa may sumajpuni. Tukuy ñankunanqa cheqampuni. Payqa mana llullakoj Dioschu. Payqa mana jayk'ajpis pantanchu. Payqa cheqanmin, cheqa kajta ruwajtaj. 5Machu machu sajra runas, Diosta phiñachejkuna, qankunaqa mana wawasnin kasqaykichejta ninapaj jinachu kankichej. 6Wampu runas, mana yachayniyojkuna, ajinatachu Tata Diosmanqa kutichinkichej? Manachu Payqa Tataykichej, ruwasojniykichejtaj? Paymin qankunataqa ruwasorqachej, kay pachamantaj churasorqachej. 7Unay tiemposmanta yuyarikuychej; ñawpa wata miraykunapi unanchaychej. Tatasniykichejta, ñawpa kurajniykichejkunatapis tapukuychej, paykunataj willasonqachej. 8Janaj pachapi kaj Diosqa nacionesman herenciankuta qoporqa. Tukuy runasta ch'eqeracherqa. Paykunamantaj jallp'asninkuta rak'erqa, mashkhachus Israelpa churisnin kasqankuman jina. 9Tata Diosqa herenciampaj kikin ayllullantataj ajllakorqa, Jacobpa miraynin kajkunata. 10Paykunata ch'in pampaspi tarerqa, wayraj jasut'isqan ch'aki jallp'aspi. Makisninwan ojllaykorqa, yachacherqataj. Paykunata waqaycharqa ñawi papanta jina. 11Imaynatachus ankaqa thapan patanta phawaykachaspa, irpasninta phawayta yachachin, ajinallatataj Tata Diosqa wawasninta waqaycharqa tukuy imamanta jark'akuspa. 12Ajinata Tata Diosqa sapallan paykunata pusaykacharqa; ni ima diospis paywan khuska karqachu. 13Paykunata pata jallp'asnejta pusarqa; campo poqoykunata mikhucherqa. Chhankamanta llojsimoj misk'itapis mikhuchillarqataj; sinch'i rumimanta llojsimoj aceiteta ujyacherqa. 14Uywasninkoqa qorqanku ñojñuta, lechetawan. Wira ovejasta mikhorqanku, Basanmanta kaj wira ovejasta, cabrastawan. Sumajnin kaj poqosqa trigota mikhorqanku. Sumaj uvasmanta vinota ujyarqanku. 15Israelitasqa manchayta qhapajyarqanku, jayt'aykacharqanku, Diospa contrantataj oqharikorqanku. Jinamanta wirayarqanku llosq'olla kanankukama. Ruwajninku Diosta qonqaporqanku, qhesacharqankutaj jark'akoj Salvajninkuta. 16Waj dioskunata yupaychaspa, Diosta mayta phiñacherqanku. Millay lantisninkuwan phiñakuyninta k'ajaricherqanku. 17Diosman jaywanankutaqa, supaykunallaman jaywanasta jaywarqanku, mana jayk'aj rejsisqanku dioskunaman, chaypachalla ruwasqa dioskunaman, tatasninkoj ni jayk'aj yupaychasqankuman. 18Israelqa qonqaporqa jark'akoj Tatanmanta, kawsayta qoj Diosninmanta. 19Chayta rikuspa, Tata Diosqa mayta phiñarikorqa; qhari wawasninta, warmi wawasninta ima qhesacharqa. 20Nerqataj: Paykunaman wasanchakusaj, yachasajtaj imapichus tukukunankuta. Cheqamanta paykunaqa sajra runas kanku; paykunaqa Tatankuta saqerpayaj wawas kanku. 21Mana dios kajllata yupaychaspaqa, celosachiwanku. Lantista ruwakuspa, sonqoyta t'impurichiwanku. Noqapis paykunaj sonqonkuta nanachisaj; manakaj aylluta munakuspa, manakaj runaswan paykunaj sonqonkuta k'arachisaj. 22Phiñakuyneyqa nina jina k'ajarin, chay ninaqa ukhu pachakama larwarenqa. Jallp'ata, tukuy imasnintinta q'olaykonqa. Orqostapis k'uchunmantapacha q'olaykonqa. 23Imaymana phutiykunata paykunaj patankuman tanqaykusaj. Paykunaj contrankuta flechasniyta kacharisaj. 24Yarqhaywan, k'aja onqoywantaj wañonqanku. Uj millay onqoy paykunata tukuchenqa. Paykunaman khanikoj sajra animalesta, venenoyoj kataristawan kachamusaj. 25Wañuchinaku maqanaku chayamojtin, callespi wawasninkoqa wañonqanku, wasis ukhupitaj manchay manchachikuy kanqa. Jinata tukuyninku wañuchisqa kanqanku: Waynakuna, sipaskuna, machu runas, ñuñoj wawas ima. 26Noqa nerqani tukuynejman paykunata ch'eqerachinayta, kay jallp'a patamantataj sutinkuta chinkachinayta. 27Chaytarí mana ruwayta atinichu, enemigosniy wapuykachaspa ama ninankupaj: Mana Tata Dioschu kaytaqa ruwashan, manachayqa noqallanchej atiyninchejwan ruwashanchej kaytaqa, nispa. 28Israelitasqa mana yuyayniyoj kanku. Mana umachakuyta atinkuchu. 29Sichus paykuna yuyayniyoj kankuman chayqa, reparakunkuman imapichus paranankuta. 30Imaynamantataj uj runalla waranqa runasta qhatiykachayta atinmanri? Imaynamantataj iskay runaslla chunka waranqa runasta ayqechiyta atinkumanri? Ajina kanqa, jark'akojninku paykunata saqerpayasqanrayku, Tata Diosqa enemigosninkuman paykunata jaywaykusqanrayku. 31Wajkunaj jark'akojninku chhankaqa mana jark'akuwajninchej chhanka jinachu. Chaytaqa enemigosninchej yachanku. 32Uvasninkoqa Sodomamanta, Gomorramantawan uvas jina kanku. Chaykunaqa jaya k'allku, wañuchikoj uvas kanku. 33Vinonkoqa katarej venenon jina wañuchin. 34Manachu chay tukuy imastaqa jallch'akushani sonqoypi sumajta waqaychaspa? 35Vengakunay, kutichipunaypis Noqaj makiypimin. Misk'ananku p'unchay qayllapiña kashan; ñak'arinanku p'unchay chayamushanña. 36Chaypacha Tata Diosqa ayllunman kutikonqa pisi kallpayojta rikuspa. Tata Diosqa kamachisninta khuyapayanqa, rikuspa manaña qhepakusqankuta wata runas, nitaj mana wata runaspis. 37Chaypacha paykunaman nenqa: Maypitaj kunan diosniykichejkuna kashankuri? Maypitaj kunan jark'akusojniykichej, chay pakakunaykichejpaj chhankari? 38Maypitaj kunan kanku uywa jaywasqaj wirasninta mikhojkunari? Maypitaj kanku vino ofrendasta jaywasqaykichejmanta ujyajkunari? Kunanqa sayarimuchunku qankunata yanapaj. Jamuchunku qankunata jark'akoj. 39Yachaychej Noqalla Dios kasqayta, manataj waj dios kasqanta. Noqalla kawsayta qoni, chantá qhechunitaj. Noqalla nanachini, thañichinitaj. Ni pipis Noqaj makiymanta wajta kacharichiyta atinchu. 40Noqaqa makiyta janaj pachaman oqharispa, wiñay kawsayniyrayku jurani: 41Maypachachus lliphipishaj espadayta filoyachisaj cheqanchayta qallarinaypaj chaypacha, enemigosniywan pagachikusaj. Chejniwajkunaman ruwasqankuman jina qopusaj. 42Flechasniyta yawarman chhapusaj, espadaytaj aychawan sajsakonqa wañusqaspa yawarninkuwan, presochasqaspa yawarninkuwan, chujchasapa enemigospa kamachejkunaj yawarninkuwan ima. 43Naciones, kusikuychej Diospa ayllunwan khuska, imaraykuchus Diosqa pagachikonqa kamachisninta wañuchisqankumanta. Enemigosninwan pagachikuspa, Payqa jallp'anta, aylluntawan llimphuchanqa. 44Moisesqa Nunpa churin Josuepiwan jamuspa, kay takiyta israelitaspa ñawpaqenkupi qallariyninmanta tukukuyninkama leerqanku. 45Ajinata Moisesqa israelitaspaj leeyta tukuytawan, paykunaman nerqa: 46Chay tukuy nisqasniyta allinta sonqoykichejpi unanchaychej, kunan nishaykichej chaymanta, tukuy mirayniykichejta kamachinaykichejpaj kay leyta waqaychanankuta, junt'anankuta ima. 47Kay nisqayqa mana yanqha manakajchu; kay leyqa qankunaj kawsayniykichej. Chaynejta qankunaqa unayta kawsankichej Jordán Mayu chimpa jallp'api, herenciaykichejpaj jap'ikunkichej, chaypi. 48Chay p'unchaypacha Tata Diosqa Moisesman parlaspa, nerqa: 49Abarim Orqosman rispa, Nebo Orqoman wichariy; chay orqoqa Moab jallp'api kashan, Jericó llajtaj chimpampi. Chay orqomanta rikunki Canaán jallp'ata, mayqentachus israelitasman qosaj paykunajta kanampaj, chayta. 50Chantá qanqa wañupunki, mayqen orqomanchus wicharinki, chaypi. Jinamanta ripunki ñawpajta wañoj ayllusniykiwan tantakamoj, imaynatachus wawqeyki Aaronpis Hor nisqa orqopi wañupuspa, rerqa wañoj ayllusninwan tinkukamoj, ajinata. 51Chayqa ajina kanqa qankuna Noqaj contrayta juchallikusqaykichejrayku israelitaspa ñawpaqenkupi, Sin nisqa ch'in pampapi yaku llojsimushajtin Cades Meribapi. 52Qankunaqa israelitaspa ñawpaqenkupi mana jatunchawarqankichejchu. Chayrayku karullamanta rikunki, israelitasman qosaj, chay jallp'ata. Chaywampis mana chay jallp'aman yaykunkichu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\