DEUTERONOMIO 4

1Kunanqa, israelitas, uyariychej kay kamachisqasta, mayqenkunatachus noqa yachachiykichej, chayman jina ruwanaykichejpaj, jinamanta allinta kawsakunaykichejpaj, ima jallp'apichus Tata Dios, ñawpa tatasniykichejpa Diosnin qosonqachej, chaypi. 2Kunanqa imatachus qankunaman nishaykichej, chaymanta ama pisiyachinkichejchu, nitaj chayman imatapis yapankichejchu. Junt'aychej ari Señorniykichej Tata Diospa kamachisqanta, qankunaman nisqayta. 3Qankuna kikiykichej rikorqankichej imatachus Tata Dios ruwasqanta Baal-peorpi, imaynatachus tukuchisqanta qankuna ukhupi chay lantita tukuy yupaychajkunata. 4Tukuy qankunaqa Señorniykichej Tata Diosta kasojkuna kawsashankichejraj. 5Noqa yachacherqaykichej Tata Diospa kamachisqasninta, nisqasnintawan. Chaykunata Señorniy Tata Dios kamachiwarqa qankunaman yachachinayta, qankuna chaykunata ruwanaykichejpaj, mayqen jallp'atachus jap'ikapunkichej, chaypi. 6Chay kamachisqastaqa sumajta waqaychaspa kasuychejpuni. Chay jinamanta tukuy llajtaspi runas yachanqanku yachayniyoj, yuyayniyojtaj kasqaykichejta. Kay kamachisqasta uyarispa, nenqanku: Cheqamanta kay runasqa yachayniyoj, yuyayniyojtaj kanku. Jatun nacionmin kayqa, nispa. 7Mayqen jatun nacionwantaj diosninku chay jina qayllapi kashanku, imaynatachus Señorninchej Tata Dios noqanchejwan kashan, tukuy ima mañakusqanchejpi jinatari? 8Mana mayqen jatun naciompallatapis kapunchu cheqan kamachisqasqa, yachachiykunapis, qankunaman qoykichej jinaqa. 9Ajina ari, qankunaqa allinta qhawakuychej; ama qonqapuychejchu imatachus rikusqaykichejta. Amataj jayk'ajpis tukuy kawsayniykichejpi chay imasqa sonqosniykichejmanta karunchakuchunchu. Astawampis wawasniykichejman, allchhisniykichejman ima chayta willaychej. 10Horeb Orqopi Señorniykichej Tata Diospa ñawpaqempi kashajtiykichej, Tata Dios niwarqa: Israelitasta tantachipuway nisqasniyta uyarinankupaj, yachanankupajtaj imaynatachus Noqamanta yuyarikunawankuta, sapa p'unchay tukuy kawsayninkupi, jinallataj wawasninkumampis yachachinankuta, nispa. 11Qankuna qayllarqankichej orqo k'uchuman. Chantá chay orqomanta jatun nina larway llojsimorqa, may pataman oqharikuspa yana phuyu jina, laqhayaywan ima. 12Tata Diostaj chay nina larway ukhumanta parlamusorqachej. Qankunaqa chay parlamusqanta uyarerqankichej; chaywampis mana rikorqankichejchu ima rijch'ajchus kasqanta. 13Chaypi Tata Diosqa trato ruwasqanta rikuchisorqachej, kamachisorqachejtaj chayman jina ruwanaykichejta. Chay tratoqa chunka kamachisqasmin, chaytataj iskay p'alta rumispi qhelqarqa. 14Noqamantaj kamachiwarqa chay yachachiykunata, kamachisqastawan yachachinayta, qankunaqa chayta kasuspa junt'anaykichejpaj, mayqen jallp'atachus jap'ikapunkichej, chaypi. 15Maypachachus Tata Diosqa Horeb Orqopi nina larwaj chawpimanta parlamusorqachej chaypacha, qankuna mana rikorqankichejchu ima rijch'ajchus kasqanta. Chayrayku sumajta qhawakuychej. 16Amapuni sajrata ruwaspa imaman rijch'akoj lantitapis ruwaychejchu, ni qhariman rijch'akojta, nitaj warmiman rijch'akojtapis. 17Nillataj ruwaychejchu kay pachapi kaj animalesman rijch'akojta, nitaj pata phawajman rijch'akojta, 18ni pampapi qhatatakojman rijch'akojta, nitaj yakupi kaj challwaman rijch'akojtapis. 19Cielopi kaj intita, killata, ch'askasta, imaschus cielopi kanku, chay tukuyta rikuspa, pajtataj chaykunaman qonqorikuspa, yupaychawajchej, mayqenkunatachus Señorniykichej Tata Diosqa ruwarqa kay pachapi kaj tukuy aylluspaj, chaykunata. 20Tata Diosqa qankunata oqharispa, fierrota unuyachej Egipto hornomanta orqhomusorqachej, Paypa herencian ayllu kanaykichejpaj, imaynachus kunan kashankichej, jinata. 21Chaywampis Tata Diosqa noqapaj mayta phiñakorqa qankunarayku, juraspataj niwarqa Jordán Mayutapis manapuni chimpanayta, jinamanta ima jallp'astachus Señorniykichej Tata Dios qankunaman herenciaykichejpaj qosunkichej, chayman ama chayanaypaj. 22Noqaqa kay cheqapi wañupusaj, manataj Jordán Mayuta chimpasajchu. Qankunalla chay mayuta chimpaspa jallp'asta jap'ikapunkichej. 23Amapuni qonqaychejchu Señorniykichej Tata Dios qankunawan tratota ruwasqanta. Amapuni ima lantitapis ruwakuychejchu. Amataj ruwankichejchu imaman rijch'akojllatapis, mayqenkunatachus Señorniykichej Tata Dios mana munanchu ruwanaykichejta, chayta. 24Señorniykichej Tata Diosqa ujllapi q'olarparej nina jinamin; Payqa manchay celoso. 25Maypachachus wawasniyoj, allchhisniyojtaj kaspa jallp'aykichejpi machuyankichej chaypacha, sichus pierdekapuspa ima lantitapis ruwakuwajchej, chayrí imaman rijch'akojtapis chayqa, qankuna kikiykichej juchallikunkichej Señorniykichej Tata Diospa ñawpaqempi, Paytataj phiñachinkichej. 26Chaytachus ruwawajchej chayqa, noqa janaj pachaj, kay pachaj ñawpaqempi niykichej: Qankunaqa chinkachisqa kankichej, Jordán chimpapi maymanchus tiyakoj rishankichej, chay jallp'amanta. Jinamanta chay jallp'api mana unaytachu tiyakunkichej, manachayqa tukuyniykichej chinkachisqa kankichej. 27Tata Diosqa tukuy nacionesman ch'eqerachisonqachej, uj chhikallaña qhepakunkichej chay jallp'aspi. 28Maykunamanchus Tata Dios pusasonqachej, chaypitaj qankunaqa runaj makinwan ruwasqa dioskunata yupaychankichej, k'ullusmanta, rumismanta ruwasqa lantista, mana rikojkunata, mana uyarejkunata, mana mikhojkunata, mana muskhejkunata ima. 29Chaywampis sichus chaypi Señorniykichej Tata Diosta tukuy sonqowan mask'ankichej, tukuy almaykichejwan ima chayqa, Payta tarinkichej. 30Tukuy kay llakiy phutiykunapis chayamusojtiykichej, sichus qankuna Tata Diosman kutirikuspa Payta kasunkichej chayqa, 31Payqa may khuyakuyniyoj. Payqa mana qhesachasonqachejchu, nitaj chinkachisonqachejchu, nillataj qonqaponqachu ñawpa tatasniykichejwan juraspa tratota ruwasqanta. 32Tapukuychej imaynachus kasqanta qankunamanta aswan ñawpa tiempospi, Dios kay pachapi runata ruwasqanmantapacha. Tapukuychejtaj tukuynejpi, mayllapipis karqachu, yachakorqatajchu kay jina jatun imasqa? 33Kanchu ima nacionllapis qankuna jina Diospa parlamusqanta nina chawpimanta uyarej, mana wañuspalla? 34Kanchu ima diosllapis uj nacionta tukuy nacionespa chawpinkumanta ajllakojqa, imaynatachus qankunawan ruwarqa Señorniykichej Tata Dios Egiptopi, ajinata? Payqa milagroswan, pruebaswan, señaleswan, wañuchinaku maqanakuywan ima jatun atiyninta rikucherqa mancharina imasta ruwaspa ñawpaqeykichejpi. 35Chay imasta rikuchisorqachej yachanaykichejpaj Tata Dioslla cheqa Dios kasqanta, jinallataj waj diosqa manapuni kasqanta. 36Payqa janaj pachamantapacha parlasqanta uyarichisorqachej allin ñanman churasunaykichejpaj. Kay jallp'a patapi atiyniyoj nina larwayninta rikuchisorqachej, nina chawpimantataj nisqasninta uyarerqankichej. 37Payqa ñawpa tatasniykichejta munakusqanrayku, mirayninkuta ajllakorqa. Pay kikimpuni paykunata Egiptomanta jatun atiyninwan orqhomorqa. 38Payqa ashkha nacionesta qankunamanta aswan atiyniyojkunata ñawpaqeykichejmanta qharqorqa llajtasninkuman yaykuchisunaykichejpaj, jallp'asninkutataj herenciata jina jap'ikapunaykichejpaj, imaynachus kunan kashan, ajina. 39Chayrayku kunanqa yachaychej, unanchaychejtaj Tata Dioslla Dios kasqanta janaj pachapi, kay pachapipis. Manapuni waj dios kanchu. 40Junt'aychej Diospa ley churasqasninta, kamachisqasnintawan, kunan p'unchay qoykichej, chaykunata. Ajinamanta allin risonqachej qankunata, jinallataj mirayniykichejtapis. Unaytataj kawsankichej chay jallp'api, Señorniykichej Tata Dios wiñaypaj qosonqachej, chaypi. 41Chantá Moisesqa kinsa llajtasta ajllarqa pakakunapaj Jordán Mayumanta inti llojsimuynejpi. 42Sichus pipis runa masinta mana yuyasqallamanta wañuchinman mana chejnikuspalla chayqa, chay runa salvakuyta munaspa ayqenman ujnin pakakuna llajtaman. 43Chay llajtasqa kaykuna karqanku: Ch'in pampapi Beser llajtaqa Rubén ayllupaj karqa; Galaadpi Ramot llajtaqa Gad ayllupaj karqa; Basanpi Golán llajtaqa Manasés khuskan ayllupaj kallarqataj. 44Kay leyta Moisesqa israelitasman qorqa. 45Kaykuna kanku yachachiykuna, kamachisqas ima, mayqenkunatachus Moisesqa israelitasman qorqa Egiptomanta llojsimusqankutawan, chaykuna. 46Chay karqa Jordán Mayoj inti llojsimuynej, Bet-peorpa chimpampi, maypichus amorreo rey Sehón tiyakoj Hesbón nisqa llajtampi, chaypi. Payta Moiseswan, israelitaswan atiparqanku Egiptomanta llojsimuspa. 47Israelitasqa Sehonpa jallp'anta jap'ikaporqanku, Basanmanta rey Ogpa jallp'antapis jap'ikapullarqankutaj. Chay iskay amorreo reyes Jordán Mayumanta inti llojsimuynejpi tiyakorqanku. 48Jallp'asninkoqa karqa Aroermanta Arnón Mayu kantumanta, Sirión Orqokama. Chay orqojta uj sutin karqa, Hermón nisqa. 49Chaymanta chay lindenqa rillarqapuni tukuynin Arabanejta, Jordanpa inti llojsimuyninta Wañusqa Qochakama, Pisga Orqo k'uchunnejta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\