DEUTERONOMIO 5

1Moisesqa tukuy israelitasta tantachispa, nerqa: Israelitas, uyariychej kamachisqasta, imastachus ruwana kasqanta; chaykunamanta kunan willasqaykichej. Allinta yachaqaychej, junt'aychejtaj chaykunaman jina imatapis allinta ruwaspa. 2Señorninchej Tata Diosqa noqanchejwan Horeb Orqopi uj tratota ruwarqa. 3Jinamanta Payqa mana ñawpa tatasnillanchejwanchu kay tratota ruwarqa, manachayqa noqanchejwan ruwarqa, kaypi tantasqa kashanchej, chaykunawan. 4Tata Diosqa orqopi nina chawpimanta uyapura parlamusorqachej. 5Chaypacha noqaqa chay chawpipi kasharqani, jinamanta Tata Diospa Simi Nisqanta qankunaman willanaypaj, imaraykuchus qankunaqa ninata manchachikuspa, chay orqoman mana wicharerqankichejchu. Chaypacha Tata Diosqa nerqa: 6Noqa Señorniyki Tata Dios kani, pichus Egiptomanta orqhomorqayki wata runallapuni kasqaykimanta, chay Dios. 7Noqamanta jawaqa waj diosniyki mana kanqachu. 8Ama ni ima lantita ruwakunkichu, ni janaj pachapi kajman rijch'akojta, ni kay pachapi kajman rijch'akojta, nitaj yakuspi kajman rijch'akojtapis. 9Ama chaykunaman qonqorikunkichu, amataj yupaychankichu, imaraykuchus Noqamin Señorniyki Tata Diosqa kani sinch'i Dios, celoso; tataspa juchasninkuta wawasninkupi castigani, chantá allchhisninkupi, allchhisninkoj wawasninkama ima Noqata tukuy chejniwajkunata. 10Khuyakuyniytaqa waranqa waranqasman rikuchini, pikunachus munakuwanku, kamachisqasniytataj kasuwanku, chaykunaman. 11Ama qhasi manakajmanta Señorniyki Tata Diospa sutinta oqharinkichu. Diosqa castiganqapuni pichus sutinta qhasi manakajmanta oqharejtaqa. 12Samarikuna p'unchayta sumajta waqaychay Tata Diospaj t'aqaspa, imaynatachus Señorniyki Tata Dios kamachisusqanman jina. 13Sojta p'unchayta trabajanki; chay p'unchaykunapi tukuy ruwanayki kajta ruway. 14Qanchis kaj p'unchayrí, Señorniyki Tata Diospaj samarikuna p'unchay t'aqasqa kanqa. Chay p'unchaypeqa amapuni ima trabajollatapis ruwankichu, jinallataj ni churiyki, ni ususiyki, ni qhari kamachiyki, ni warmi kamachiyki, ni wakayki, ni burroyki, ni ima uywayki, nitaj wasiykipi tiyakoj forastero kajpis. Qhari kamachiykipis, chayrí warmi kamachiykipis qan jina samarikuchunku. 15Qanqa yuyarikuy imaynatachus qampis Egiptopi wata runa kasqaykita. Señorniyki Tata Dios chaymantaqa orqhomusorqa may jatun atiyninwan. Chayrayku Señorniyki Tata Diosqa kamachisunki samarikuna p'unchayta waqaychanaykita. 16Tataykita, mamaykitapis jatumpaj qhaway, imaynatachus Señorniyki Tata Dios kamachisusqanman jina, ajinamanta unayta kawsakunaykipaj, ima jallp'atachus Señorniyki Tata Dios qosunki, chaypi allin risunampaj. 17Ama wañuchinkichu runa masiykita. 18Ama khuchichakunkichu casarakusqaykita wasanchaspa. 19Ama suwakunkichu. 20Ama runa masiykej contranta llullakuspa parlankichu. 21Ama runa masiykej warminta munapayankichu. Nillataj munapayankichu wasinta, ni jallp'anta, ni qhari kamachinta, ni warmi kamachinta, ni wakasninta, ni burronta, nitaj imasnin kajtapis. 22Chay kamachiykunata Tata Diosqa jatunmanta nerqa orqopi nina chawpimanta, laqha phuyu ukhumanta, tukuyniykichej orqo k'uchupi tantasqa kashajtiykichej. Chaymanqa manaña imatapis yaparqachu, chaytataj iskay p'alta rumispi qhelqaytawan, noqaman jaywawarqa. 23Maypachachus laqhayaj ukhumanta chay parlamojta uyarerqankichej, rikorqankichejtaj Sinaí Orqo tukuyninta larwarishajta chaypacha, sapa ayllumanta kamachejkuna, kurajkuna ima noqawan parlaj jamuwarqankichej, 24niwarqankichejtaj: Cheqamanta Señorninchej Tata Diosqa jatun kaynimpa k'anchayninta, atiyninta ima rikuchiwayku, parlamusqantataj uyariyku nina larway chawpimanta. Kunanqa yachayku Diosqa runasman parlayta atisqanta, chay parlashajtimpis, runa mana wañusqanta. 25Kunanqa imaraykutaj wañusqaykuri? Kay sinch'i ninaqa tukuchiwasqayku. Sichus ujtawan Señorninchej Tata Diospa parlamusqanta uyarisqayku chayqa, wañusqayku. 26Pi runataj chay jina nina larway chawpimanta kawsaj Diospa parlamusqanta uyarinman, mana wañuspalla noqanchej jina? 27Qanlla qayllaspa, uyariy Señorninchej Tata Dios imatachus nisonqa, chayta. Chantá willawasqayku, noqaykutaj uyarispa, junt'asqayku niwasqaykuman jina. 28Ajinata nishawajtiykichej, Tata Diosqa uyarimuspa, niwarqa: Noqa uyarini kay runas imatachus nisusqankuta. Allinta chaytaqa nishanku. 29Allin kanman ajinallatapuni yuyanankoqa, kamachisqasniyman jina sapa p'unchay allinta ruwananku paykuna, jinataj wawasninkupis, sumaj kusisqa wiñaypaj kawsakunankupaj. 30Kunanqa rispa, paykunaman willamuy jarasninkuman kutipunankuta. 31Qanrí kayllapi Noqawan qhepakuy. Noqa nisqayki tukuy kamachisqasta, leyesta, imastachus nisqasniytawan paykunaman yachachimunaykipaj chayman jina ruwanankupaj, ima jallp'atachus qosqaykichej, chaypi. 32Ajinaqa allinta ruwaychej, Señorniykichej Tata Dios imastachus kamachisunkichej, chayta, ni pañaman, nitaj lloq'eman ladoyaspa. 33Qankunaqa rillaychejpuni ima ñantachus Señorniykichej Tata Dios rikuchisunkichej, chayta, allin rinasuykichejpaj, unay watastataj kawsakunaykichejpaj, ima jallp'atachus jap'ikunkichej, chaypi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\