DEUTERONOMIO 8

1Kunan qankunaman qoshani kay kamachisqasniyta kasuychej, ajinamanta kawsakunaykichejpaj, ashkhamantaj tukunaykichejpaj. Ima jallp'atachus Tata Diosqa tatasniykichejman juraspa nerqa qonanta, chay jallp'aman yaykuychej, jap'ikapuychejtaj. 2Yuyarikuychej ima ñantachus Señorniykichej Tata Dios pusamusorqachej ch'in pampanta, chayta, tawa chunka watata chay purisqaykichejpi qankunata k'umuykuchispa, pruebaman churaspataj, ajinamanta imatachus yuyasqaykichejta yachanampaj, kamachisqasnintapis kasunkichejchus, manachus, chayta. 3Ñak'arichisorqachej, yarqhachisorqachejtaj chaypis, Maná nisqa t'antata mikhuchisorqachej, mayqentachus manaraj rejserqankichejchu qankuna, nitaj ñawpa tatasniykichejpis, chayta. Ajinamanta Diosqa yachachisorqachej runaqa mana t'antallawanchu kawsasqanta, manachayqa Tata Diospa siminmanta tukuy llojsej nisqaswan ima kawsasqanta. 4Chay tawa chunka watas junt'api p'achasniykichejqa mana thantakorqachu, nitaj chakisniykichejpis punkerqankuchu. 5Sonqoykichejpi yuyarikuychej imaynatachus Señorniykichej Tata Dios castigasqasuykichejta, imaynatachus uj tataqa wawasninta jasut'in wanachinampaj, ajinata. 6Señorniykichej Tata Diospa kamachisqasninta kasuychej, puriychejtaj ñannimpi, Payta manchachikuspa. 7Señorniykichej Tata Diosqa pusasonqachej sumaj jallp'aman, ashkha yaku wayq'osniyoj jallp'aman, vallesninmanta, orqosninmanta ima phullchimushaj juturi yakusniyojman. 8Chay jallp'apeqa poqon cebada, trigo, uvas, higos, granadas, olivos ima; chantapis kallantaj aceite, abeja misk'i ima. 9Chay jallp'apeqa mana imamanta usunkichejchu, nitaj ima pisisonqachejchu. Rumisninmanta fierrota orqhonkichej, orqosninmantataj cobreta. 10Ajinata sumajta imatapis mikhuspa, sajsakuytawan, Señorniykichej Tata Diosta yupaychankichej, chay jina sumaj jallp'ata qosusqaykichejmanta. 11Señorniykichej Tata Diosta amapuni qonqankichejchu. Kamachisqasninta junt'aychejpuni, chantá nisqasninta, leyesninta ima, mayqenkunatachus kunan kamachiykichej, chaykunata. 12Maypachachus sumajta mikhuspa sajsakunkichej, sumaj wasista ruwakuspataj chaypi tiyakunkichej, 13chantapis maypachachus wakasniykichej, ovejasniykichej ima mirajtinku, qoriykichej qolqeykichej imataj kajtin, chaypacha, 14ama wapuykachaspa jatunchakunkichejchu. Amataj qonqapunkichejchu Diosta, imaraykuchus Payqa Egiptomanta orqhomusorqachej, wata runallapuni kashajtiykichej. 15Señorniykichej Tata Diosqa chay jina jatun musphay ch'in pampasta purichisorqachej, venenoyoj katari chawpista, alacranespa chawpinta ima. Chay ch'in pampaspeqa mana ima yakupis karqachu. Chaywampis chhankamanta yakuta orqhospa, ujyachisorqachej. 16Chay jina ch'impi Maná nisqa t'antata mikhuchisorqachej, mayqentachus tatasniykichejpis mana rejserqankuchu, chayta. Ajinamanta qankunata k'umuykucherqa, yachanampaj imaynachus kasqaykichejta, qhepamanqa allin rinasuykichejpaj. 17Ama sonqoykichejpi yuyankichejchu: Noqanchejpa atiyninchejrayku, sumajta trabajasqanchejraykutaj kay tukuy qhapajyayqa tiyapuwanchej, nispa. 18Señorniykichej Tata Diosmanta yuyarikunkichejpuni, yachaspa Paymin atiyta qosusqaykichejta qhapajyanaykichejpaj. Ajinamanta Pay junt'anqa imatachus nisqanta ñawpa tatasniykichejwan tratota ruwaspa, imaynachus kunan kashan, ajinata. 19Sichus qankuna Señorniykichej Tata Diosta qonqapuspa, waj dioskunaj qhepankuta rinkichej, yupaychankichejtaj chayqa, noqa sut'inta niykichej: Cheqamantapuni chinkachisqa kankichej. 20Imaynatachus Tata Diosqa nacionesta ñawpaqeykichejmanta chinkachenqa, ajinallatataj qankunatapis Diosqa chinkachisonqachej, sichus Payta mana kasunkichej chayqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\