DEUTERONOMIO 9

1Uyariychej israelitas: Kunanqa Jordán Mayuta chimpanaykichejña tiyan, qankunamanta aswan ashkha runasniyoj nacionesta, aswan atiyniyojkunatataj jallp'asninkumanta qharqonaykichejpaj; jap'ikapunkichejtaj jatuchaj perqaswan muyuykusqa llajtasninkuta. 2Chaypi tiyakojkunaqa Anacpa miraynin jatuchaj runas kanku. Chaykunamanta nejta uyarinkichej: Pitaj sayayta atinman anaquitaspa mirayninkojpa ñawpaqempiri? nispa. 3Kayta yachaychej: Señorniykichej Tata Diosqa qankunaj ñawpaqeykichejta renqa. Payqa uj k'ajashaj nina jina ruphaspa, ñawpaqeykichejpi nacionestaqa k'umuykachachenqa paykunata chinkachinankama. Qankunaqa paykunata chay llajtasninkumanta qharqospa, ujllapi chinkachinkichej, Tata Dios qankunaman nisusqaykichejman jina. 4Maypachachus ñawpaqeykichejmanta Señorniykichej Tata Dios paykunata qharqonqa chaypacha, ama sonqoykichejpi ninkichejchu: Noqanchej allin kasqanchejrayku Tata Diosqa kay jallp'asta qopuwanchej, nispa. Chayqa mana jinachu. Tata Dios chay runasta juchasninkumanta qharqon. 5Mana qankuna allin kasqaykichejraykuchu, nitaj cheqan kajta ruwasqaykichejraykuchu paykunaj jallp'asninkuta jap'ikapunkichej. Tata Diospuni ñawpaqeykichejmanta paykunata qharqon juchallikusqankurayku, ñawpa tatasniykichej Abrahamman, Isaacman, Jacobman ima imatachus nisqanta junt'anampaj. 6Yachaychejpuni kayta: Manamin qankuna allin kasqaykichejraykuchu chay sumaj jallp'asta Señorniykichej Tata Diosqa qosunkichej, imaraykuchus qankunaqa rumi sonqos kankichej. 7Yuyarikuychejpuni imaynatachus Señorniykichej Tata Diosta ch'in pampapi phiñachisqaykichejta. Egiptomanta llojsimusqaykichejmantapacha kay jallp'aman chayamunaykichejkama Tata Diospa contranta oqharikullarqankichejpuni. 8Horeb Orqopipis Tata Diosta phiñachillarqankichejtaj. Paypis qankunapaj phiñakuspa, tukuchinasuykichejpajña kasharqa. 9Chay orqoman wicharerqani Tata Diosmanta jap'imoj iskay p'alta rumispi qhelqasqa kamachisqasta, qankunawan Tata Dios tratota ruwarqa, chaykunata. Chaypitaj qhepakorqani tawa chunka p'unchaykunata, tawa chunka tutastawan mana mikhuspa, nitaj imatapis ujyaspa. 10Chaypi Tata Diosqa qowarqa chay iskay p'alta rumista, Pay dedonwan qhelqasqasninta. Chay qhelqasqaqa karqa imatachus Horeb Orqopi nina chawpimanta parlamusorqachej, chay, qankuna chaypi tantasqa kashajtiykichej. 11Tawa chunka p'unchaykuna, tawa chunka tutas junt'akojtintaj, Tata Diosqa jaywawarqa iskay p'alta rumispi trato ruwasqa qhelqasqata. 12Pay niwarqataj: Kunanqa usqhayta rispa, kaymanta urayk'uy, imaraykuchus Egiptomanta orqhomusqayki runasqa Noqaj kamachisqasniyta mana kasukuspa, mana allin kajta ruwashanku. Noqaj kamachisqasniyta mana kasuspa, uj lantita qorimanta ruwakunku, nispa. 13Tata Diosqa nillawarqataj: Noqaqa rikuniña kay runas ancha rumi sonqos kasqankuta. 14Kunanqa saqeway ari kay runasta chinkachinayta, sutinkutataj kay pacha patamanta chinkachisaj. Chantá qanmanta ruwasaj uj jatun nacionta, paykunamanta aswan ashkhata, kallpayojtataj, nispa. 15Chay orqomanta urayk'amushaspa, makiypi apamorqani chay trato ruwasqa qhelqasqata, chay orqopitaj nina larwashallarqapuni. 16Jinapi Señorniykichej Tata Diospa contranta qankuna juchallikusqaykichejta rikorqani, uj torillo lantita qorimanta ruwasqaykichejta. Chantá Tata Dios rikuchisqasuykichejpa ñanninta saqesqaykichejrayku, 17makiypi jap'isharqani, chay qhelqasqa kamachisqasta ñawpaqeykichejman choqaspa, t'unarqani. 18Chaymantataj Tata Diospa ñawpaqenman pampakama k'umuykukorqani ñawpajta jina, tawa chunka p'unchaykunata, tawa chunka tutastawan mana mikhuspa, nitaj imatapis ujyaspa. Chayta ruwarqani Diospa contranta juchallikusqaykichejrayku, Payta phiñachispa. 19Noqaqa maytapuni mancharikorqani qankunaj contraykichejta Tata Dios phiñakusqanta, qankunata ujllapi chinkachiyta yuyasqanta ima rikuspa. Chaywampis Tata Diosqa uj kutitawan mañakusqayta uyariwarqa. 20Chantá Payqa Aaronpajpis mayta phiñakullarqataj payta chinkachiyta munaspa; noqataj Diosmanta mañapullarqanitaj ama payta wañuchinanta. 21Chaymantataj chay torillo ruwasqaykichejta, mayqenwanchus juchallikorqankichej, chayta oqharispa, ninaman kanaykorqani. Sumaj ñut'uta kutachispataj, orqomanta urayk'amushaj, chay yakuman wijch'uykorqani. 22Chaymantaqa Taberapi, Masahpi, Qibrot-hataavapi ima Tata Diosta phiñachillarqankichejtaj. 23Maypachachus Tata Diosqa kamachisorqachej Cades-barneamanta rinaykichejta: Wichariychej ima jallp'atachus qoykichej chayman, nispa chaypacha, qankunaqa mana munarqankichejchu. Mana Paypi creerqankichejchu, nitaj kasorqankichejchu. 24Rejsisqasuykichejmantapacha qankunaqa Tata Diospa contrampi oqharikullankichejpuni. 25Chaypacha Tata Diosqa qankunata chinkachiyta munasqanrayku, noqaqa Paypa ñawpaqempi pampakama k'umuykorqani tawa chunka p'unchaykunata, tawa chunka tutastawan. 26Chantá Tata Diosmanta mayta mañakorqani kay jinata: Señorníy Tata Dios, kay Qampa wawasniykitaqa ama chinkachiychu ari, pikunatachus kacharicherqanki jatun kayniykiwan, Egiptomantataj jatun atiyniykiwan orqhomorqanki, chaykunata. 27Yuyarikuy ari kamachisniyki Abrahammanta, Isaacmanta, Jacobmanta ima. Paykunarayku ama qhawaychu kay wawasniyki rumi sonqo kasqankuta, sajra kayninkuta, nitaj juchasninkutapis. 28May llajtamantachus orqhomuwarqayku, chay llajtayojkunaqa nenqanku: Tata Diosqa mana atisqachu, ima jallp'atachus qonan karqa, chayman pusaykuyta. Kaymantaqa paykunata orqhorqa ch'in pampaspi wañurachimunampaj, paykunata chejnisqanrayku, nispa. 29Chaywampis israelitasqa kanku Qampa aylluyki, Qampa herenciayki. Qanmin paykunata Egiptomanta orqhomorqanki jatun kayniykiwan, atiyniykiwantaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\