EFESIOS 1

1gNoqa Pabloqa Diospa munayninrayku Jesucristoj apostolnin kani. Kay cartata qhelqamuni Diospa ajllakusqasninman, Efeso llajtayojkunaman, pikunachus Cristo Jesuspi sayanku mana sayk'uspa, chaykunaman. 2Dios Tatanchejpa, Señor Jesucristojtawan qhasilla k'acha yanapaynin, sonqo tiyaykuynintaj qankunawan kachun. 3Señorninchej Jesucristoj Diosnin Tatan yupaychasqa kachun. Payqa, espirituman jina janaj pachapi tukuy bendicioneswan junt'aykuchiwanchej Cristopi kasqanchejrayku. 4Manaraj kay pacha ruwasqa kashajtin, Diosqa ajllakuwarqanchej Cristopi mana juchayoj, mana k'aminataj Paypa ñawpaqempi kananchejpaj. 5Jatun munakuynimpi wiñaymantaña ajllakuwarqanchej, Cristonejta Paypa wawasnimpaj rejsikapusqa kananchejpaj, k'acha munayninman jina, 6khuyakuynimpa jatun kayninta jatunchananchejpaj. Chay khuyakuyninta Payqa qhasilla qowarqanchej munasqa Churimpi. 7Wañushaspa yawarninta jich'asqanwan rantiwarqanchej kacharichisqa kananchejpaj. Juchasninchejtapis pampachallarqataj khuyakuynin may jatun kasqanrayku. Chay tukuytaqa Cristopi tarinchej. 8Chay may jatun khuyakuyninmanta Payqa ashkhata qowarqanchej. Tukuy yachaywan, entiendeywan ima 9munaynimpa pakasqa imasninta rejsichiwarqanchej munasqanman jina, mayqentachus Cristopi junt'ayta munarqa, chayta. 10Chayman jinataj, churasqa p'unchaykuna junt'akojtin, Diosqa ujllaman tantanqa janaj pachapi kajkunata, jinallataj kay pachapi kajkunatapis, Cristoj kamachiynimpi kanankupaj. 11Jinallataj Cristopi herenciata jap'erqayku, ajllasqataj karqayku wiñaymantapacha Diospa munayninman jina, pichus tukuy imata ruwan munayninta junt'anampaj, chaypata. 12Payqa ajllakuwarqayku noqaykuta, pikunachus ñawpajta Cristopi suyakojkunata, Paypa jatun kayninta jatunchanaykupaj. 13Qankunapis salvaj evangelioj cheqa nisqanta uyariytawan, Paypi creerqankichej. Chay creesqaykichejmantapacha, Diosqa qosaj nisqanman jina Espíritu Santowan sellasorqachej. 14Espíritu Santoqa herencianchejpa señan, Diosqa Paypa rantisqanta jap'ikapunankama, jatun kaynin yupaychasqa kanampaj. 15Chayrayku, noqapis Señor Jesuspi creesqaykichejmanta, ajllasqa kajkunata munakusqaykichejmanta ima uyarispa, 16qankunarayku mana sayk'uspa Diosman graciasta qonipuni. Paymanta mañakushaspaqa, qankunamanta yuyarikunipuni. 17Qankunapaj mañapuykichej Señorninchej Jesucristoj Diosnin, atiyniyoj Tataqa qankunaman atiyta qonanta, yachayniyoj kanaykichejpaj, jinataj sut'inchayta atinaykichejpaj, chaywan Diosta aswan allinta rejsinaykichejpaj. 18Mañapullaykichejtaj yuyayniykichejpa ñawisninman k'anchayta qonanta yachanaykichejpaj ima suyakuymanchus wajyasqa kasqaykichejta, chantá imayna qhapajchus herencian kasqanta ajllakusqan wawasnimpi. 19Jinallataj mañapuykichej rejsinaykichejpaj may jina jatun atiyniyojchus Dios kasqanta noqanchej creejkunapaj. Chay atiytaqa Dios rikucherqa 20maypachachus Cristota wañusqasmanta kawsarichimuspa, pañanman tiyaykucherqa janaj pachapi chaypacha. 21Dios Tataqa Cristota churarqa tukuy kurajkunaj, atiyniyojkunaj, kallpayojkunaj, kamachejkunaj patankuman. Churallarqataj Cristoj sutenqa tukuy rejsisqa sutismantapis aswan patapi kanampaj mana kunan tiempollachu, manachayqa jamoj p'unchaykunapipis. 22Diosqa tukuy imata Cristoj chakisnin uraman churarqa, jinallataj Payta churarqa tukuy imapi Iglesiaj Uman kanampajpis. 23Iglesiaqa Cristoj cuerpon, Paypa junt'a kaynin, pichus tukuy imapi junt'a kashan, tukuynejpitaj, chaypata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\