EFESIOS 2

1Qankunarí pantasqaykichejpi, juchasniykichejpi ima wañusqa karqankichej. 2Chaykunapi qankunaqa ñawpajta kawsaj kankichej, kay pachaj usunman jina kawsaspa. Pata wayrapi kamachej Kuraj Supaypa munayninman jina kawsaj kankichej, mayqen espirituchus kunanqa Diosta mana kasojkunapi trabajashan, chaypata. 3Ñawpajtaqa chaykuna ukhupi tukuyninchej kawsaj kanchej. Aychanchejpa sajra munaynimpi purej kanchej, munasqanta, yuyasqanta ima ruwaspa. Ajinamanta noqanchejpis k'ajaj phiñakuywan castiganapaj jina karqanchej, chay wajkuna jina. 4Chaywampis Diosqa khuyakuynimpi may qhapaj kaspa, munakuwarqanchej may jatun munakuyninwan. 5Juchasninchejpi wañusqaraj kashajtinchej, Diosqa Cristowan khuskata kawsayta qowarqanchej. Diospa qhasilla k'acha yanapayninrayku salvasqa kankichej. 6Diosqa Cristo Jesuswan khuskata kawsarichiwarqanchej, ajinallatataj janaj pachapi Paywan khuskata tiyachiwarqanchej. 7Chayta ruwarqa, jamoj p'unchaykunapi chay may qhapaj k'acha yanapayninta rikuchinampaj, Cristo Jesuspi noqanchejwan k'acha kasqanrayku. 8Diospa qhasilla k'acha yanapayninrayku creeynejta salvasqa kankichej, mana chaypaj jina kashajtiykichej. Chaytaj mana qankunamantachu jamun, manachayqa Diospa qhasilla jaywasqan. 9Manataj ima ruwanasraykuchu salvasqa kankichej, ama pipis jatunchakunampaj. 10Imaraykuchus Diospa ruwasqanmin kanchej, Paytaj Cristo Jesuspi wakichiwarqanchej allin ruwaykunata ruwananchejpaj, mayqenkunatachus Dios ñawpajmantaña wakicherqa, chaykunata ruwananchejpaj. 11Chayrayku ama qonqaychejchu qankuna aychaman jina mana judío kajkuna kasqaykichejta. Makiwan aychapi circuncidasqa kajkunaqa sutichasorqachej: Mana circuncidasqa kajkuna, nispa. 12Chaypachaqa Cristomanta t'aqasqa karqankichej, Israel llajtayoj kaymanta karunchasqa, Diospa qosaj nisqan tratotapis mana rejsispa. Qankunaqa mana imapi suyakuyniyoj karqankichej, Diostaj mana Diosniykichejchu karqa kay pachapi. 13Kunanrí Cristo Jesuspi kaspa, Paypa yawarninrayku qayllachisqaña kankichej, pikunachus ñawpajta karupi karqankichej, chaykuna. 14Imaraykuchus Cristomin allinyachejninchej, pichus mana judío kajkunamanta, judiosmantawan uj ayllullata ruwarqa chay chawpipi t'aqaj perqata urmachispa, chay. 15Payqa wañuyninwan paykunapura chay chejninakuyta chinkacherqa, Moisespa kamachisqa leyninta yanqhayachispa. Jinataj Pay kikimpi chay iskay laya runasmanta uj mosoj runata ruwarqa, ajinamanta paykuna ukhupi allin kawsay kanampaj. 16Cruzpi wañuyninwanqa chay iskay laya runasta uj cuerpollaman tukuchispa, paykunata Dioswan allinyacherqa, chejninakuyninkuta chinkachispa. 17Chantá Cristoqa jamuspa, chay allinyachisqa kaymanta evangeliota willarqa qankuna Diosmanta karupi kashajkunaman, jinataj qayllapi kashajkunamampis. 18Paynejta judiospis, mana judío kajkunapis uj Espiritunejllata Dios Tataj ñawpaqenman yaykuyta atinchej. 19Ajinaqa manaña waj llajtayojchu kankichej, nitaj forasteroschu; manachayqa Diospa ajllakusqasninwan uj llajtayojllaña kankichej, Diospa wasimpitaj wawasnin kankichej. 20Qankunaqa apostolespa, profetaspa cimientonku patapi wasichasqa kankichej; chay aswan sumaj esquina rumitaj Jesucristomin. 21Paypi chay sumaj ruwasqa waseqa wiñashan, Señorpi sumaj santo templo kanampaj. 22Ajinallatataj Cristopi qankunapis tukuyniykichej khuska wasichasqa kankichej, qankunaqa Espiritunejta Diospa tiyakunan kanaykichejpaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\