EFESIOS 3

1Chayrayku noqa Pablo, qankuna mana judío kajkunarayku Cristo Jesuspa preson jina wisq'asqa kaspa, qankunapaj Diosmanta mañapuykichej. 2Qankunaqa ichapis uyarerqankichejña Diosqa qhasilla k'acha yanapayninta qowasqanmanta qankuna ukhupi ruwanayta junt'anaypaj. 3Diosqa pakasqa kaj yachayta sut'inchawarqa, imamantachus ñawpajta uj pisita qhelqamorqaykichejña, chayta. 4Chayta leespa, entiendeyta atinkichej, Cristoj pakasqa yachayninmanta maykamachus rejsisqayta. 5Unay tiempospi Diosqa chay pakasqa yachayta mana runasman rejsicherqachu. Kunanrí Diospa Espiritonqa chay imasta sut'inchan ajllasqa apostolesninman, profetasman ima. 6Chayqa kay kashan: Mana judío kajkunaqa judioswan khuska uj herenciayojlla kanku, uj cuerpollapi ujchasqa kaspa. Jinallataj imatachus Dios nerqa qonanta Cristo Jesuspi kajkunaman, chaytapis jap'illanqankutaj evangelionejta. 7Chay evangeliota willanaypajtaj noqa churasqa karqani, Diosqa ruwanaypaj qhasilla k'acha yanapayninta atiyninnejta qowasqanman jina, mana chaypaj jina kashajtiypis. 8Diospa tukuy ajllasqasninmanta aswan mana kasu ruwana kashajtiypis, Diosqa ruwanaypaj qhasilla k'acha yanapayninta qowarqa, Cristoj may qhapaj mana rejsiy atina evangeliota mana judío kajkunaman willanaypaj. 9Chay qhasilla k'acha yanapayninta qollawarqataj tukuyman sut'inchanaypaj imaynatachus Diospa pakasqa yachaynimpi wakichisqan kunan ruwakushasqanta. Chay yachayqa wiñaymantapacha tukuy imata ruwaj Diospa yuyaynimpi pakasqa kasqa. 10Chayta ruwarqa, imaraykuchus kunanraj Diosqa chay mana tukukuyniyoj imaymana yachayninta Iglesianejta rejsichiyta munan cielopi kamachejkunaman, atiyniyojkunamampis. 11Chaytaqa Dios wakicherqa wiñay munayninman jina, Cristo Jesús Señorninchejpi junt'akunampaj. 12Paypi kaspa, creeynejta Diosman qayllaykuyta atinchej tukuy sonqo, mana manchachikuspa. 13Chayrayku mañakuykichej, qankunarayku ñak'arisqaymanta ama q'enaqakunaykichejta, imaraykuchus chay ñak'arisqayqa qankuna umata oqharinaykichejpaj. 14Chayrayku Dios Tataj ñawpaqempi qonqorikuni. 15Tukuy ayllu Paymantamin jap'in sutita janaj pachapi, jinallataj kay pachapipis. 16Qankunapaj mañapuykichej jatun kaynimpa qhapaj kayninman jina atiyninwan sonqoykichejpi kallpachasunaykichejta Espíritu Santonejta. 17Jinallataj mañapuykichej creesqaykichejrayku Cristo sonqoykichejpi tiyakunallantapuni, ajinamanta munakuypi sumaj saphichasqa sinch'ita sayanaykichejpaj. 18Chaywan qankuna tukuy ajllasqaswan khuska sumajta entiendeyta atinkichej may jinachus Cristoj munakuynin kasqanta: Anchonman, sayt'unman, ukhunman, sayayninman ima. 19Chantapis mañapullaykichejtaj Cristoj munakuynintapis sumajta rejsinaykichejpaj, mayqenchus tukuy runaspa yuyayninta atipan, chayta, ajinamanta Diospa tukuy junt'a kayninwan junt'a kanaykichejpaj. 20Diosqa tukuy imata ruwayta atin, mañakusqanchejmantapis yuyasqanchejmantapis aswan ashkhataraj, noqanchejpi trabajashan, chay atiyninman jina. 21Paypuni jatunchasqa kachun Iglesiapi Cristo Jesusnejta, tukuy tiempo wiñaypa wiñaynintinkama. Ajina kachun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\