EFESIOS 4

1Noqaqa Señorninchejrayku preso kaspa, tukuy sonqo niykichej, wajyasqa karqankichej, imaynachus purina kasqanman jina purinaykichejta. 2Llamp'u sonqo kaywan, k'umuykukuywantaj purajmanta paciencianakuspa, munakuypi kawsakuychej. 3K'uchi kaychej Espiritupi ujlla kasqaykichejta waqaychanaykichejpaj, allin kawsaypi uj sonqolla kaspa. 4Tiyan uj cuerpolla, uj Espiritulla, jinallataj uj suyakuyllaman wajyasqa kankichej. 5Tiyan uj Señorlla, uj creeylla, uj bautismolla. 6Diospis uj k'atallataj tiyan, tukuypa Tatanku. Payqa tukuy ima patapi, ruwanantaqa tukuy runasnejta ruwan, tukuy runas ukhupitaj tiyakun. 7Chaywampis Cristoqa sapa ujninchejman ruwanapaj atiyta qowanchej munasqanman jina. 8Chayrayku Diosmanta Qhelqasqapi nin: Pataman wicharerqa presochasqasta apaspa, runasmantaj qhasilla sumaj imasta qorqa, nispa. 9Wicharerqa nispaqa, manachu niyta munan Pay ñawpajta kay pachaj aswan ukhunkama urayk'usqanta? 10Pichus urayk'amorqa, Payllataj janaj pachaj patanman wicharerqa tukuy kaj chhikaman junt'aykunampaj. 11Paymin wakinkunaman atiyta qorqa apóstoles kanankupaj, wakinmantaj profetas kanankupaj. Wakinman atiyta qollarqataj evangeliota willarajkuna kanankupaj, wakinmantaj yachachej michejkuna ima kanankupaj. 12Chay tukuyta qorqa Diospa ajllakusqasninta sumajta wakichinankupaj, ajinamanta Diospa ruwananta ruwayta atinankupaj, Cristoj Iglesian wiñachisqa kanampaj. 13Ajinamanta tukuyninchej creeypi ujchasqa kaspa, Diospa Churinta allinta rejsispataj, wiñay tukusqa runa jina kasunchej, imaynachus Cristo kasqanman jina. 14Ajina wiñasqa kaspa, manaña wawas jinachu kasunchej, waj yachachiykunawan wayrawan jina kayman jaqayman apaykachachikuspa. Chaykunataqa runaslla wakichinku, misk'i parlaywan ch'awkiyaspa pantachinankupaj. 15Manachayqa cheqa kajta munakuywan parlaspa, tukuy imapi wiñananchej tiyan Cristopi, imaraykuchus Paymin cuerpoj umanqa. 16Paymanta tukuy cuerpoqa allin wakichisqa kashan, sumaj ujchasqa, sumaj t'inkisqataj ankuswan. Ajinamanta sapa iman maychus ruwananta junt'ashajtin, tukuy cuerpoqa munakuypi wiñan, purajmanta yanapanakuspa. 17Kayta ari niykichej; anchatapuni mañakuykichej Señorpa sutimpi: Amaña mana judío kajkuna jinaqa kawsaychejchu. Paykunaqa qhasi manakaj yuyayninkuman jina kawsanku. 18Yuyayninku laqhayasqa kajtin, Diospi kaj kawsaymanta karunchasqa kanku, mana yuyayniyoj, rumi sonqos kasqankurayku. 19Paykuna manaña imamanta p'enqakuspa, millay kawsayman qokunku, imaymana ch'ichi ruwaywan mana sajsayta atispa. 20Qankunarí, mana jinatachu Cristomanta yachaqakorqankichej. 21Qankunaqa cheqamanta Payta uyarerqankichej, yachachisqataj karqankichej Jesuspi cheqa kaj kasqanman jina. 22Ñawpa sajra kawsayniykichejpi karqa, chay mawk'a runamanta t'aqakuychej, imaraykuchus chayqa sajra munaynimpa atipasqan, ch'awkiyasqantaj. 23Qankunaqa mosojman tukuychej sonqoykichejpa yuyaynimpi. 24Chay mosoj runa kaywan p'achawan jina p'achallikuychej, mayqenchus Diosman jina ruwasqa, cheqan kaypi, cheqamanta santo kaypiwan kashan, chaywan. 25Chayrayku llullakuyta saqespa, sapa ujpis cheqa kajta parlaychej runa masisniykichejwan, imaraykuchus ujkuna ujkunawan uj cuerpollamanta kanchej. 26Phiñakuspaqa, ama juchallikuychejchu, nitaj inti yaykunankama phiñasqallapuni kaychejchu. 27Nillataj Kuraj Supaytapis uyariychejchu. 28Ñawpajta pichus suwayta yachajqa amaña suwachunchu; manachayqa makisninwan allin kajta ruwaspa trabajachun, mana kapuyniyojman imachus pisisqanta qoriyta atinampaj. 29Simiykichejmantapis ama ima sajra parlaykuna llojsichunchu, manachayqa maychus kajta parlaychej, uyarisojkuna chaywan yanapasqa kaspa, Diospi wiñanankupaj. 30Diospa Espíritu Santonta ama llakichiychejchu, imaraykuchus Paywan sellasqa kankichej jaqay jamoj p'unchaypi wiñay kawsaypaj kacharichisqa kanaykichejkama. 31Qankunamanta wijch'uychej tukuy jaya sonqo kayta, phiñakuyta, rabiakuyta, qhaparqachayta, runaj contranta sajra parlakuyta, tukuy sajra yuyaytawan. 32Manachayqa ujkuna ujkunawan k'achas kaychej, khuyakuyniyojtaj. Sapa uj perdonanakuychej, imaynatachus Diospis Cristopi perdonasorqachej, ajinata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\