EFESIOS 5

1Chayrayku Diospa munasqa wawasnin kaspa, Payta qhawarispa kikinta ruwaychej. 2Jinallataj munakuypi puriychej, imaynatachus Cristopis munakuwarqanchej, ajinata. Pay kikin Diosman jaywaykukorqa noqanchejrayku q'olachinapaj uywa wañuchisqa ima munayta q'aparishaj jina. 3Qankuna ukhupirí ama kachunchu khuchichakuy, millay kawsay, chayrí qhapaj kayta munapayay ima. Chay imasmantaqa ama parlarillaychejpischu, imaraykuchus chay imasqa manapuni Diospa ajllakusqasnimpaj jinachu. 4Amallataj parlaychejchu millay mana parlanasta, nitaj wampu thawtiykunata, nillataj millay chansasta; chaykunaqa mana walejchu kanku. Manachayqa Diosman graciasta qoychej. 5Kayta yachaychej: Khuchichakojqa, ch'ichi imasta ruwajqa, mich'a kaj, mayqenchus lanti yupaychaywan ninakun, chay jina runasqa mana wiñay kawsay herenciata jap'enqankuchu Cristojta, Diospatawan reinonkupi. 6Ama piwampis qhasi manakaj simi nisqaswan ch'awkiyachikuychejchu; chay imasraykumin Diospa k'ajaj phiñakuynin jamun mana kasukojkunaj patanman. 7Ama paykunawan chay imaspi chajrukuychejchu. 8Ñawpajtaqa laqhapi karqankichej; kunantajrí Señorpi kaspa, k'anchay kankichej. Chayrayku k'anchaymanta kajkuna jina kawsaychej. 9Chay k'anchaymantataj jamun tukuy k'acha kay, cheqan kay, cheqa kaj ima. 10Allinta reparaychej imachus Señorta kusichinanta. 11Laqhapi kajkunaj qhasi manakaj ruwasqasninkuta ama ruwaysiychejchu. Manachayqa chay ruwasqanku sajra kasqanta reparachiychej. 12Pakaypi ruwasqasninkumanta parlayllapis uj p'enqay. 13Tukuy imasta k'anchay sut'inchajtenqa, tukuy ima sut'i rikukun. 14Chayrayku nin: Puñuyniykimanta rijch'ariy, sayariytaj wañusqasmanta, Cristotaj k'anchaykusonqa, nispa. 15Chayrayku allinta qhawakuychej imaynatachus kawsasqaykichejta; ama kawsaychejchu wampus jinaqa, manachayqa yuyayniyojkuna jina. 16Tiempo kashajtillanraj, allin kajta ruwaychej, imaraykuchus kunan p'unchaykunaqa mana allinchu. 17Chayrayku ama wampus kaychejchu, manachayqa reparaychej imachus Señorpa munaynin kasqanta. 18Ama imawampis machaykuychejchu, imaraykuchus chayqa sajra kawsayman pusan. Astawanqa Espirituwan junt'a kaychej. 19Qankuna ukhu parlaychej salmoswan, himnoswan, Diospaj takiykunawan ima. Tukuy sonqo takispa, Señorta yupaychaychej. 20Señorninchej Jesucristoj sutimpi tukuy imamanta Dios Tataman graciasta qoychejpuni. 21Cristota manchachikuspa, purajmanta k'umuykunakuychej. 22Qosayoj warmis, sapa ujpis qosaykichejwan k'umuykukoj sonqo kaychej Señorman jina, 23imaraykuchus qosaqa warmimpa umanmin, imaynachus Cristopis Iglesiaj uman, ajina. Ajinallataj Iglesiaqa Paypa cuerpon, Cristotaj salvajnin. 24Imaynatachus Iglesiapis Cristoman k'umuykukun, ajinallatataj qosayoj warmis, sapa ujpis qosankuwan k'umuykukoj sonqo kachunku tukuy imapi. 25Qosas, sapa ujpis warmiykichejta munakuychej imaynatachus Cristoqa Iglesiata munakorqa, ajinata, Iglesiaraykutaj kawsayninta churarqa. 26Chayta Cristo ruwarqa Iglesiaqa juchamanta t'aqasqa santo kanampaj, simi nisqannejta mayllaspataj llimphucharqa yakuwan jina, 27Pay kikinman pusaykunampaj uj sumaj k'ancharishaj Iglesiata, mana ch'ichiyojta, mana k'usuyojta, ni iman imanasqata, manachayqa juchamanta t'aqasqata, mana k'aminatataj. 28Ajinata qosaspis sapa ujpis warminkuta munakuchunku cuerponkuta jina. Warminta munakojqa pay kikinta munakun. 29Mana pipis paypa cuerpollantatajqa chejninchu; astawanqa mikhunawan kallpachan, allimpi kanampajtaj qhawan. Cristopis kikillantataj Iglesianwan ruwan. 30Iglesiaqa Cristoj cuerpon, noqanchejtaj chay cuerpoj imasnin kanchej. 31Chayrayku qhareqa tatanta, mamantawan saqespa, warminwan ujchakaponqa, iskayninkutaj uj aychallaman tukonqanku. 32Kay pakasqa yachayqa jatunmin. Noqarí kaytaqa nini Cristomanta, Iglesiamantawan. 33Chaywampis qankunamanta sapa uj munakuchun warminta pay kikinta jina. Warmipis qosanta jatumpaj qhawachun tukuy imapi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\