EFESIOS 6

1Wawas, Señorpi kaspa, tataykichejta mamaykichejta kasuychej, imaraykuchus chayqa cheqanmin. 2Kamachisqa leypi nin: Tataykita, mamaykitawan jatumpaj qhaway, allin risunampaj, kay pachapi unayta kawsanaykipajtaj, nispa. Chaymin ñawpaj kaj promesayoj kamachisqaqa. 4Tatas, mamas, ama wawasniykichejta phiñachiychejchu, manachayqa paykunata uywaychej wanachinapaj jasut'ispa, Señormanta yachachispa ima. 5Kamachis, kay pachapi patronesniykichejta kasuychej, manchachikuywan, jatumpaj qhawaspa ch'uwa sonqowan, Cristota jina. 6Ama paykunaj rikunallankutachu imatapis ruwaychej, imaynatachus wakenqa runaj rikunallanta ruwanku allin qhawasqa kayta munaspalla, ajinaqa. Manachayqa Cristoj kamachisnin jina patronesniykichejta kasuychej, tukuy sonqowan Diospa munayninta ruwaspa. 7Tukuy sonqo paykunata sirviychej Señortapis sirvishawajchej jina, ama runasta jinallachu. 8Chayta ruwaychej, imaraykuchus, yachankichej jina, sapa uj allinta ruwasqanman jina allin kajllatataj Señormanta jap'enqa, kamachipis mana kamachipis kachun. 9Qankunapis patrones, kikillantataj kamachisniykichejwan allinta kawsakuychej, ama paykunata manchachispa. Yachaychej paykunajtapis qankunajtapis Dueñoykichejqa janaj pachapi kasqanta, Paytaj tukuyta uj ñawillawan qhawan. 10Kunanqa kaytawan niykichej: Kallpachakuychej Señorpi, jatun atiynimpitaj. 11Diospa qosqan maqanakuna p'achawan p'achallikuychej, Kuraj Supay urmachiyta munasojtiykichej, chaykunawan sinch'ita sayanaykichejpaj. 12Noqanchejqa mana runaswanchu maqanakushanchej, manachayqa patapi kamachejkunaj contrampi, patapi atiyniyojkunaj contrampi, kay pachapi laqhayayta kamachejkunaj contrampi, patapi kaj sajra espirituspa contrampi ima. 13Chayrayku Diospa qosqan maqanakuna tukuy p'achasta churakuychej, sajra p'unchaypi sinch'ita sayanaykichejpaj, mana ithirispa. Chantá kay tukuyta ruwaytawan, sinch'i sayasqallapuni kankichej. 14Sumajta sayaychej ari, ñañu wasaykichejta cheqa kajwan, chumpiwan jina mat'ita chumpikuspa. Cheqan kaytataj pecherata jina churakuychej. 15Dioswan allinyachej evangeliota willanapaj wakichisqa kayta, juk'utata jina churakuychej. 16Astawanqa tukuy sonqo creeychej, imaraykuchus chay creesqaykichejqa uj jark'akuna escudo jina, Kuraj Supaypa tukuynin larwashaj flechasninta thasnonqa. 17Salvacionta monterata jina umaykichejman churakuychej. Espíritoj espadantapis jap'iychej; chayqa Diospa Simi Nisqan. 18Chay tukuytaqa ruwaychej sapa p'unchay, Diosmanta mañakuspa Espiritupi tukuy laya mañakuywan, mana saqespa nitaj sayk'uspa. Mañapullaychejtaj Diospata kajkunapajpis. 19Noqapajpis mañapullawaychejtaj, runasman parlashajtiy, Dios imatachus ninayta yuyaychanawampaj, ama manchachikuspataj evangelioj pakasqa yachayninta rejsichinaypaj. 20Diosmin chay evangeliota willanaypaj kachawarqa, kunan cadenaswan watasqa kashajtiypis. Mañapuwaychej mana manchachikuspa evangeliomanta maychus kasqanta parlanaypaj. 21Kunanqa may munasqa hermanonchej Tíquico, Señorpaj ruwaypi sumaj yanapakojqa noqamanta tukuy imata willasonqachej yachanaykichejpaj imaynachus kasqayta. 22Payta qankunaman kachamorqani, imaynachus kashasqaykuta willasunaykichejpaj, qankunata sonqochasunaykichejpaj ima. 23Dios Tatamanta, Señorninchej Jesucristomantawan sonqo tiyaykuy, munakuy, creeywantaj hermanospaj kachun. 24Diospa qhasilla k'acha yanapaynin kachun, pikunachus Señorninchej Jesucristota mana tukukoj munakuywan munakunku, chaykunawan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\