ESTER 9

1Adar nisqa chunka iskayniyoj kaj killapi, chunka kinsayoj kaj p'unchay kashajtin, reypa kamachisqan junt'akunan kashajtin, judiospa enemigosninku paykunata atipaykuyta suyasharqanku. Chaywampis mana yuyasqanku jinachu karqa, imaraykuchus judiosqa munayninkuta ruwarqanku paykunata chejnikojkunawan. 2Rey Asueroj suyusnimpi tiyakojkuna judiosqa chay llajtaspi tantakorqanku, pikunachus paykunata sajra kajta ruwayta munarqanku, chaykunaman sayaykunankupaj. Ni pipis sayaykorqachu paykunawan maqanakojqa, imaraykuchus judiosmanta sinch'ita manchachikorqanku. 3Chantá jilaqatas, sapa llajtapi kamachejkuna, waj kamachejkuna, yanapajkunapis Mardoqueota manchachikuspa, judiosta yanaparqanku. 4Mardoqueoqa manchay mentasqaña reypa kamachinan wasipi karqa. Chay mentasqa kasqanqa tukuy llajtasman chayarqa, sapa p'unchaytaj Mardoqueoqa aswan atiyniyojman tukusharqa. 5Judiosqa enemigosninkuta espadawan wañuracherqanku sonqo nanayta, mana ni ujta saqespa. Paykunawan chejninakojkunataqa munayninkuta ruwarqanku. 6Reypa tiyakunan Susa llajtallapi phishqa pachaj qharista wañuracherqanku. 7Chaypacha wañuchillarqankutaj Parsandatata, Dalfonta, Aspatata, 8Poratata, Adaliata, Aridatata, 9Parmastata, Arisaita, Aridaita, Vaizatatawan. 10Chay chunka runasqa judiospa enemigonku Amanpa churisnin karqanku. Chaywampis kapuyninkuta judiosqa mana jap'ikaporqankuchu. 11Chay p'unchaypacha reyman willarqanku chay tiyakunan Susa llajtapi mashkha runaschus wañuchisqa kasqankuta. 12Chantá reyqa reina Esterman nerqa: Kay Susa llajtapiraj judíos wañurachisqanku phishqa pachaj qharista, Amanpa chunka churisnintawan. Jinapis imastarajchus ruwanku, kamachishani chay waj llajtaspeqa? Kunanqa imatawantaj mañakuwanki? Chay munasqaykeqa ruwasqa kanqa, nispa. 13Estertaj nerqa: Sichus, reyníy, allin rijch'asunki chayqa, Susa llajtapi kaj judiosta saqey ari, kamachisqaykiman jina kunan ruwarqanku, ajinallatataj q'ayapis ruwanankuta. Saqellaytaj Amanpa chunka churisnimpa ayasninkuta warkhunankuta, nispa. 14Chantá reyqa kamacherqa ajinata ruwanankuta. Susa llajtapi chay kamachisqaqa willakorqa, judiostaj Amanpa chunkantin churisnimpa ayasninkuta sipinaman warkhorqanku. 15Susa llajtapi tiyakorqanku, chay judiosqa tantakullarqankutaj Adar nisqa killapi, chunka tawayoj kaj p'unchaypi. Chaypacha kinsa pachaj runasta wañuracherqanku Susa llajtapi; chaywampis mana imasninkuta jap'ikaporqankuchu. 16Rey Asuero kamachisharqa, chay llajtaspi tiyakojkuna judiosqa tantakullarqankutaj tukuy enemigosninkuwan maqanakunankupaj, atipaspataj qanchis chunka phishqayoj waranqa runasta wañuracherqanku. Chaywampis, imasninkuchus karqa, chaytaqa mana jap'ikaporqankuchu. 17Chaytaqa ruwarqanku Adar nisqa killapi, chunka kinsayoj kaj p'unchaypi. Q'ayantintaj samarikorqanku, sumaj mikhuykunata wayk'urikuspataj, mayta kusikorqanku. 18Susa llajtapi kaj judiosrí chunka kinsayoj kaj p'unchaypi, q'ayantintawan imataj tantakusqankurayku, chunka phishqayoj kaj p'unchaypi samarikorqanku. Sumaj mikhuykunata wayk'urikuspa, mayta kusikorqanku. 19Mana jatun perqaswan jark'achasqa llajtitaspi tiyakoj judiostaj Adar nisqa killapi chunka tawayoj kaj p'unchaypi samarikorqanku. Sumaj mikhuykunata wayk'urikuspa, maytapuni kusikorqanku, imasninkuchá tiyapusqantataj ujkuna ujkunaman qokorqanku jaywanarikuspa. 20Mardoqueoqa chay imasta qhelqarqa, cartastataj apacherqa, rey Asuero kamachisharqa, chay suyuspi tiyakoj judiosman, chay qayllaspi tiyakojkunaman, karuspi tiyakojkunamanwan. 21Chay cartaspitaj kamacherqa judiosqa chay fiestata sapa wata ruwanankuta Adar nisqa killapi, chunka tawayoj kaj p'unchaypi, q'ayantintawan. 22Chay imastaqa ruwananku karqa chay p'unchaypi paykunapaj kusikuy kasqanmanta, chay jina llakiymanta, enemigosninkumanta kacharichisqa kasqankumanta, chay jina llakiypi kashajtinku, kusiy p'unchaypi rikhurisqankumanta. Chay p'unchaykunataqa yuyarikunanku karqa kusikuy fiestata ruwaspa, ujkuna ujkunawan purajmanta jaywarinakuspa, jinallataj wajchasmampis imankuchá karqa, chay imasta jaywarispa. 23Judiosqa chay fiestata sapa wata ruwarqanku, Mardoqueo qhelqaspa kamachisqanman jina. 24Hamedataj churin agageo Amanqa Pur nisqa suerteta choqaspa, tukuy judiospa contrankuta wakichisqa ni uj puchuyojta paykunata chinkachinampaj. 25Estertaj reypaman rejtin, reyqa uj cartata qhelqaspa apachisqa, Amanpa tukuy sajrata judiospaj yuyasqasnenqa payllamantaj urmanampaj. Ajinamanta paywan, churisninwanqa warkhusqa kasqanku. 26Chayrayku chay p'unchaykunataqa Purim nispa suticharqanku, chaytaj Pur sutiyoj suertemanta jamun. Chay Mardoqueoj cartampi nisqanman jina, paykuna rikusqankuman jina, chantá uyarisqankuman jinataj, 27judiosqa chay fiestamanta usuta ruwakaporqanku. Paykunaqa chay fiestata ruwananku karqa, jinallataj mirayninkupis; pikunachus judiosman chimpaporqanku, chaykunapis chay fiestata ruwananku karqa, sapa wata mana qonqaspa, chay iskay p'unchay junt'ata, maychus kasqanman jina. 28Chay p'unchaykunaqa yuyarisqa kanan karqa, fiestata ruwaspa mirayninkumanta mirayninkukama sapa familiapi, sapa llajtapi, sapa suyupi ima. Tukuy judiosqa chay Purim nisqa fiestata waqaychananku karqa, paykunaj mirayninkutaj ni jayk'aj chayta qonqanankuchu karqa. 29Abihailpa ususin Esterwan, Mardoqueo judiowanqa atiyniyoj kasqankuman jina uj cartatawan qhelqarqanku chay Purim nisqa fiestamanta, chay ñawpaj kaj qhelqasqanku ama qonqayman churasqa kanampaj. 30Chay cartastaqa Asuero kamachisharqa, chay pachaj iskay chunka qanchisniyoj suyuspi judíos kajkunaman apacherqanku, sonqota tiyaykuchinampaj jina, cheqan sonqowan parlaspa. 31Kamacherqanku chay Purim fiesta ruwakunanta chay nisqanku p'unchaykunapi, imaynatachus kamacherqanku Mardoqueowan, reina Esterwan paykunapaj, mirayninkupajwan, ajinata. Nerqanku ayunota ruwashaspa, llakiywan qhaparikusqankumanta yuyarikunankuta. 32Esterpa kamachisqanqa Purim fiesta nisqamanta allinta sut'incharqa, imaynatachus sapa kuti ruwanankumanta. Chay imastaj uj libropi qhelqasqa karqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\