ÉXODO 10

1Chantá Tata Diosqa Moisesta nerqa: Ujtawan riy Faraonman, imaraykuchus Noqa paypa sonqonta rumiyachini, jinallataj kamachisnimpa sonqosninkutapis, jatuchaj t'ukuna imasta paykuna ukhupi ruwanaypaj atiyniyta rikuchispa. 2Qan willanki wawasniykiman, allchhisniykiman ima, imaynatachus Noqa egipcio runas ukhupi jatuchaj t'ukunasta ruwasqayta, chaywantaj yachankichej Noqamin Tata Dios kasqayta, nispa. 3Chaymantaqa Moiseswan, Aaronwan rispa, Faraonman willamorqanku: Ajinata nimusunki hebreospa Diosnin Tata Dios: Mayk'ajkamataj mana sonqoykita ñawpaqeypi llamp'uyachinkichuri? Saqellayña israelitasniy llojsinankuta Noqata yupaychamunawankupaj. 4Manapunichus saqenki llojsejta chayqa, q'ayapacha Egiptoman langostasta kachamusaj. 5Aywirimuspa, q'oshñi jina jallp'ata p'ampaykonqanku, mikhonqankutaj, imaschus qhepakorqa granizoj t'unasqasninmanta, chay imasta. Jinallataj mikhonqanku campo sach'astapis. 6Chaymantaqa junt'aykamusonqanku wasisniykiman, kamachisniykej wasisninkuman, tukuy egipciospa wasisninkuman ima. Manapuni chay jinata rikorqankuchu tatasniyki, nitaj jatun tatasniykipis, mayk'ajmantachus karqanku, chaymanta kaykama. Jinata niytawan, Moisesqa kutirispa chay ratopacha Faraonpa kamachinan wasimanta llojsiporqa. 7Faraonmantaj kamachisnin qayllaykuspa, nerqanku: Mayk'ajkamataj kay runaqa tukuy imaymanaswan ñak'arichiwasunri? Saqey llojsejta chay runasta; rispa yupaychamuchunku Señorninku Tata Diosta. Manachu yachanki Egiptoqa kay jina sonqo nanay phirisqaña kasqanta? nispa. 8Chantá Faraonqa Moisesta, Aarontawan ujtawan wajyachimuspa, nerqa: Riychej Señorniykichej Tata Diosta yupaychaj. Ñawpajtaqa willawaychej pikunachus rinankuta, nispa. 9Moisestaj kuticherqa: Noqaykoqa llojsipunayku tiyan tukuy wawasniykuwan, machu runasniykuwan, churisniykuwan, ususisniykuwan, ovejasniykuwan, wakasniykuwan ima, imaraykuchus chayqa noqaykupaj may jatun p'unchay. Chaypi ruwanayku tiyan uj yupaychana fiestata Tata Diosman. 10Faraontajrí paykunaman nerqa: Ajá, qankunawanchu kanqa Tata Diosqa? Qankunaj yuyayniykichejqa sut'illa kashan, imatachá ruwayta yuyashankichej, chay. Imaynatataj noqa saqellasqaykichej tukuy wawasnintin llojsinaykichejtari? 11Chayrayku mana jinachu kanqa. Qankuna qharislla riychej Tata Diosta yupaychaj, anchatapuni chayta ruwayta munasqaykichejrayku. Jinata niytawan, Moisesta, Aarontawan ñawpaqenmanta qharqorqa. 12Chaymanta Tata Diosqa Moisesman nerqa: Makiykita oqhariy Egipto jallp'anejman, langostas jamuspa, granizomanta llusp'ejta, tukuy ima kajta tukuchinankupaj, nispa. 13Moisés tojnunta oqharerqa Egipto jallp'anejman. Tata Diostaj inti llojsimuynejmanta wayrachimorqa uj p'unchayta, uj tutatawan Egiptonejman. Sut'iyamuypajtaj chay wayraqa langostasta rikhurichimorqa. 14Langostasqa Egipto jallp'a patapi manchayta aywirispa, tukuynejman junt'aykorqanku ima qhoraschá kaj chhikata mikhoj. Chay jinapuni langostasqa mana jayk'ajpis karqachu, nitaj jayk'ajpis kanqachu. 15Langostasqa aywirispa, Egipto jallp'asta laqhayaykucherqanku, mikhorqankutaj qhoras kaj chhikata, sach'aspa poqoyninta, imaschá granizomanta llusp'ej chhikata. Chay jinamanta tukuynin Egiptopi ni ima q'omer puchorqachu, ni sach'a laqhes, nitaj qhoraspis; q'arapacha karqa. 16Chaymantá Faraonqa usqhay usqhayta Moisesta, Aarontawan wajyachimuspa, nerqa: Noqa juchallini Señorniykichej Tata Diospa contranta, qankunaj contraykichejtawan. 17Chayrayku kunanqa mañakuykichej juchayta perdonanawaykichejta kunallantawanña. Kunanqa qankuna mañaychej ari Señorniykichej Tata Diosmanta, kay wañuchej castigollatapis qhechunampaj. 18Moisesqa Faraonpa kamachinan wasimanta llojsiytawan, Tata Diosmanta mañarqa. 19Chantá Tata Diosqa inti yaykuynejmanta wayrata wayrachimorqa, chaytaj langostasta aparparerqa Puka Qocha nisqaman. Jinamanta langostasqa ni ujpis qhepakorqankuchu Egipto jallp'api. 20Tata Diostaj ujtawan Faraonpa sonqonta rumiyacherqa. Jinamanta Faraonqa manallataj israelitasta kacharerqachu ripunankupaj. 21Chantá Tata Diosqa ujtawan Moisesta nerqa: Makiykita oqhariy tukuy Egiptopi laqhayaykunampaj, manchay tuti laqha kanampaj, nispa. 22Moisesqa makinta pataman oqharerqa, laqhayaytaj manchayta laqhayaykorqa tukuynin Egiptopi kinsa p'unchay junt'ata. 23Jinamanta ni pipis rikorqachu, nitaj rikunakorqankuchu, manataj pipis kuyurerqachu, maypichus kasharqa, chaymanta kinsa p'unchay junt'ata. Israelitas kasharqanku, chayllapi mana jinachu karqa; k'anchayqa kallarqapuni wasisninkupi. 24Chantá Faraonqa usqhayta Moisesta wajyachimuspa, nerqa: Riychej, Tata Diosta yupaychamuychej, wawasniykichejtawan pusariykukuspa. Ovejasniykichejta, wakasnillaykichejtawan ama apaychejchu, nispa. 25Moisés kuticherqa: Qampis qonallawaykutaj tiyan uywasta Señorniyku Tata Diosman q'olachinasta jaywanaykupaj. 26Tukuy uywasniykupis noqaykuwan renqanku, ni ima uywaykupis qhepakonqachu. Noqaykoqa chay uywasmanta wakinta ajllanayku tiyan Señorniyku Tata Diosta yupaychanaykupaj. Mana yachaykuchu imawanchus Tata Diosta yupaychanaykuta, maymanchus rishayku, chayman chayanaykukama, nispa. 27Jinapi Tata Diosqa ujtawan Faraonpa sonqonta rumiyacherqa, israelitasta ama llojsejta saqenampaj. 28Chantapis Faraonqa Moisesman nerqa: Riy kaymanta; kunanmantaqa amaña ujtawan kutimuwaychu. Sichus mayk'ajllapis ujtawan kayman kutimuwanki noqawan parlayta munaspa chayqa, wañuchisqa kanki, nispa. 29Moisestaj kuticherqa: Allinta chaytaqa ninki; manaña ujtawan uyaykita rikusajchu, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\