ÉXODO 12

1Tata Diosqa Egiptopi parlarqa Moisesman, Aaronman ima kay jinata: 2Qankunapajqa kay killa kanqa killaspa qallarikuynin; qankunapajqa kay kanqa wataspa qallarikuynin killa. 3Qankuna parlaychej israelitasman ajinata: Kay killapi chunka kaj p'unchaypi sapa ujniykichej ajllaychej uj corderota sapa familiapi, chaytaj kachun sapa wasipi. 4Sichus wakin wasispi pisislla kanku, mana chay corderota mikhuyta tukunankupaj jina chayqa, piwanchá qayllapura kanku chaywan, mashkhachá kasqankuman jina uj corderota ñak'achunku, mashkhatachus sapa runa mikhuyta yachasqanman jina. 5Chay uywaqa kanan tiyan mana iman imanasqa; chantá kanan tiyan orqo, uj watayojllataj. Chaytaj kanan tiyan uj corderitopis, chayrí chivitopis. 6Chaykunataqa waqaychallankichej kay killapi chunka tawayoj kaj p'unchaykama. Chayllapi ñak'ankichej sapa ujniykichej chay uywasta, ña ch'isiyaykushajtinña. 7Yawarninta jap'ispataj, chaywan punku sayanta k'aspisman, pata k'aspimampis ch'ajchunkichej, may wasipichus mikhunkichej, chaypi. 8Chay ch'isipi mikhunkichej chay aychasta ninapi kankaspa, mana levadurayoj t'antatawan, chantapis jaya qhorastawan. 9Amataj chay aychata chawata mikhunkichejchu, nitaj yakupi chayasqatapis, manachayqa ninapi kankasqallatapuni, umanta, chakisninta, ch'unchulasnintapis. 10Chay ch'isi mikhuspaqa, amapuni puchuchinkichejchu q'ayantimpaj. Manapuni tukuyta atinkichej chayrí, ninapi ruphachinkichej. 11Chaytataj mikhunkichej ajinata: P'achasniykichej p'achallisqas, chakisniykichejman juk'utasniykichej churasqa, tojnuykichej jap'irisqa. Chantapis usqhayta mikhunkichej, imaraykuchus chayqa Tata Diospa Pascuan. 12Chay ch'isi Noqaqa Egiptoman jamusaj, wasimanta wasi purispataj, tukuy egipciospa kuraj kaj churisninkuta, jinallataj tukuy uywasninkoj phiwi uñasnintapis wañurachisaj. Chaypimin Noqa Tata Dios atiyniyta rikuchisaj Egiptopi kaj chhika lantispa contranta. 13Maypichá yawar ch'ajchusqa kanqa, chaymin señal kanqa, chaypitaj qankuna kashankichej. Yawarta qhawariytawan, qankunata pasallasqaykichej. Ajinamanta qankuna ukhupi mana wañoyqa kanqachu, Egiptopi wañushajtinku. 14Chay p'unchayqa qankunapaj kanqa yuyarikunaykichejpaj. Chayta ruwankichej qankunaj tukuy mitasniykichejpi sumaj fiestata Tata Diospaj sapa wata wiñaypaj. 15Qanchis p'unchay junt'ata mikhunkichej mana levadurayoj t'antata. Ajinaqa qallariy p'unchaymantapacha amapuni wasiykichejpi levadura kachunchu. Pillapis chay qanchis p'unchayta levadurayoj t'antata mikhojqa israelita runas ukhumanta wijch'usqa kanqa. 16Ñawpaj kaj p'unchayta Tata Diospaj t'aqaychej, jinallataj qanchis kaj p'unchaytapis, Paytapuni yupaychanaykichejpaj. Chay p'unchaypeqa ama ima trabajotapis ruwankichejchu; imatachus sapa uj mikhunkichej, chayllata wayk'ukuychej. 17Mana Levadurayoj T'anta fiesta p'unchayta waqaychankichej, imaraykuchus chay kikin p'unchaypi Egiptomanta orqhomorqaykichej. Chayrayku chay p'unchaytaqa sumajta yuyarikuspa, waqaychankichej uj leypis churasqa kanman jina sapa kuti chayta ruwanapaj, ajinata wiñaypaj mirayniykichejmanta miraynintinkama. 18Qallarikuy kaj killapi mikhunkichej mana levadurayoj t'antata, chunka tawayoj kaj p'unchaymanta qallarispa, chay killapi iskay chunka ujniyoj p'unchay ch'isiyaykuykama. 19Chay qanchis p'unchaykunapi levaduraqa mana wasiykichejpi kanqachu. Sichus pipis levadurayojta mikhonqa chayqa, israelitas ukhumanta wijch'usqa kanqa, kikin llajtayoj kajpis, chayrí forastero kajpis. 20Chayrayku amapuni mikhunkichejchu levadurayojtaqa. Maypipis tiyakuychej, mana levadurayojllatapuni mikhunkichej, nispa nerqa Tata Dios. 21Chantá Moisesqa tukuy kurajkuna israelitasta tantachispa, nerqa: Rispa, ajllamuychej watayoj corderota, chayrí watayoj chivitota sapa uj familiasniykichejpaj, chaytataj ñak'ankichej Pascuata ruwaspa mikhunaykichejpaj. 22Oqharimuychej uj q'api hisopo nisqa qhorata, chaywantaj, ch'illamipi kashan chay yawarta chhapunkichej. Jinaspataj, punku sayanta k'aspisman, pata k'aspimampis ch'ajchunkichej chay yawarwan. Chantaqa ni pipis wasinmanta llojsinanchu tiyan sut'iyamunankama, 23imaraykuchus Tata Dios jamuspa, egipciosta wañurachenqa. May punkupichari yawar ch'ajchusqata tarenqa, chaytaqa pasallanqa. Ajinata Tata Diosqa chay wañuchejta mana saqenqachu wasisniykichejman yaykuspa wañuchinanta. 24Kay kamachisqataqa sumajta kasunkichej; chayqa churasqa kanqa wiñaypaj, wawasniykichejpis waqaychanankupaj. 25Maypachachus sumaj jallp'aman chayankichej, Tata Dios qonanta nerqa chayman, chaypachapis Paymanta yuyarikuspa, kayllata ruwallankichejpuni. 26Sichus mayk'ajpis wawasniykichej tapusonqachej: Qankunapajqa imatataj kay ruwasqaykichej niyta munanri? nispa, 27chayqa qankuna ninkichej: Kay uywaqa Pascua jaywana Tata Diosmanta yuyarikunapaj. Maypachachus israelitas Egiptopi kashajtinku, egipciosta Tata Dios wañurachisharqa chaypacha, Payqa pasallarqa israelitaspa wasisninkuta. Ajinamanta ayllusninchejta salvarqa, nispa ninkichej. Chayta uyarispa, israelitasqa qonqoriykukorqanku, Tata Diostataj yupaycharqanku. 28Israelitastaj rispa, tukuy imata ruwarqanku, Moisesman Aaronmanwan Tata Dios kamachisqanman jina. 29Chawpi tutata Tata Diosqa Egiptopi wañuracherqa sapa wasipi egipciospa kuraj kaj churisninkuta, kamachina tiyanapi tiyasharqa, chay Faraonpa kuraj kaj churinta, presochasqa runa carcelpi kasharqa, chaynintimpata, jinallataj tukuy uywasninkoj phiwi uñasnintapis. 30Chawpi tutata Faraonqa jatarerqa, jinallataj kamachisnin, chantá tukuy egipcio runas ima. Manchay sonqo nanay waqay karqa tukuynin Egiptopi, imaraykuchus ni uj wasipis karqachu mana wañusqayojqa. 31Chay tutapacha Faraonqa Moisesta, Aarontawan wajyachimuspa, nerqa: Llojsiychej kaymanta, t'aqakuychej runasniymanta qankuna, israelita masisniykichejwan khuska. Rispa, Tata Diosta yupaychamuychej, qankuna nisqaykichejman jina. 32Ovejasniykichejta, wakasniykichejtapis apakapuychej, nisqaykichejman jina. Riychej kaymanta; chantaqa noqapajpis Diosmanta mañapuwaychej, nispa. 33Chantá egipcio runasqa usqhay usqhayta israelitasta yanaparqanku chay jallp'ankumanta usqhayta ripunankupaj, imaraykuchus nerqanku: Manachus riponqanku chayqa, tukuyninchej wañurasunchej, nispa. 34Israelitasqa mana levadurayoj t'anta masasninkuta llijllasninkuman q'epichaspa, q'epiriykukuytawan apakaporqanku. 35Chantapis Moisespa willasqanman jina egipciosmanta mañarakorqanku imaschá qolqemanta, qorimanta ruwasqa karqa, chay imasta, p'achasta ima. 36Tata Diostaj egipciosta may k'achasman tukucherqa, tukuy sonqo imatapis israelitasman qonankupaj imastachá mañakusqankuta. Ajinamanta israelitasqa egipciospa kapuyninkuta atisqankuta apakaporqanku. 37Israelitasqa Ramsesmanta llojsispa, Sucotman rerqanku. Chaypacha chakipi riyta atejkuna karqanku sojta pachaj waranqa qharis, mana wawasta nitaj warmistawan yupaspa. 38Paykunawan khuska imaymana rijch'aj ashkha runas rerqanku, jinallataj may chhika ovejasninkuwan, wakasninkuwan ima. 39Chaypitaj ruwakorqanku tortillasta, Egiptomanta mana levadurayoj masasta orqhosqankumanta. Ajinata egipcios paykunata usqhayta qharqojtinku, mana tiempo karqachu israelitas qoqawita wakichikunankupaj. 40Egiptopi israelitas kawsakusqankoqa kasqa tawa pachaj kinsa chunkayoj watas. 41Mayk'ajchus tawa pachaj kinsa chunkayoj watas junt'akorqa, chay kikin p'unchayllataj Tata Diospa soldadosnin jina israelitasqa Egiptomanta llojsiporqanku. 42Chay ch'isi Tata Diosqa qhawarqa israelitasta Egiptomanta orqhonampaj. Chay ch'isita israelitaspis Tata Diospa sutimpi waqaychanku jinallataj wawasninku, mirayninkupis wiñaypaj. 43Chaypacha Tata Diosqa Moisesman, Aaronmanwan nerqa: Kaykuna kanku Pascuamanta kamachisqasqa: Ni pipis forasteroqa mikhunanchu tiyan chay Pascua aychata. 44Manachayqa pi kamachischus qolqewan rantisqa kanku, chaykunalla mikhuysikunanku tiyan, sichus ñawpajtaña circuncidasqa karqanku chayqa. 45Chaypachallaraj chayamoj forastero runas, chantá unaytaña chaypi peonmanta trabajaj forastero runaspis manapuni chay aychasmantaqa mikhunankuchu tiyan. 46Chaytaqa uj wasillapi mikhunkichej. Chay aychamantaqa ni uj chhikallantapis jawaman orqhonaykichejchu tiyan, nitaj tullullantapis p'akinaykichejchu tiyan. 47Chaytaqa ruwanqanku tukuy israelitas. 48Sichus uj forastero qankunawan tiyakuspa, munanman Pascua fiestata Tata Diosman ruwayta chayqa, circuncidachikunankuraj tiyan wasimpi tukuy qharis. Chaymantaraj Pascua fiestata ruwayta atin, qankunaj masiykichejpis kanman jina. Mana circuncidachikojrí manapuni chaymantaqa mikhuyta atinchu. 49Chay kikin leyllapuni kanqa chay llajtayojkunapaj, jinallataj forasteros qankuna ukhupi tiyakojkunapajpis. 50Ajinata ruwarqanku tukuynin israelitas, imaynatachus Tata Dios kamacherqa Moisesman Aaronmanwan, chayman jina. 51Chay kikin p'unchayllataj Tata Diosqa orqhorqa Egiptomanta israelitasta soldadosta jina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\