ÉXODO 14

1Chantá Tata Diosqa Moisesta nerqa: 2Niy israelitasman, kutirispa jarakunankuta Pi-hahirotpa chimpampi, Migdolwan, jatun qochawan tinkuypi Baal-zefonpa chimpampi. Chay cheqaspa chimpampi jarakunkichej jatun qocha qayllapi. 3Faraontaj nenqa: Israelitasqa mana yachankuchu maymanchus rinankuta. Ch'in pampaspi chinkasqa jina kashanku, jark'asqa jinataj, nispa. 4Noqataj Faraonpa sonqonta rumiyachisaj qankunata qhatiykamunasuykichejpaj. Chaypitaj atiyniyta rikuchisaj paypa patampi, tukuy soldadosnimpa patampiwan. Ajinamanta egipciosqa yachanqanku Noqamin Tata Dios kasqayta, nispa nerqa Tata Dios. Israelitastaj chayta uyarispa, kikinta ruwarqanku. 5Chaykama Egiptomanta reyqa yacharqa israelitasqa ayqesqankuta. Chaypacha Faraonqa mayta phiñarikuspa, jinallataj kamachisnimpis, nerqanku: Imatataj noqanchej ruwashanchejri? Imapajtaj israelitasta ripojta saqerqanchej, noqanchejpaj imatapis ruwananku kashajtinri? nispa. 6Faraonqa chay ratopacha kamacherqa maqanakuna carretanta wakichipunankuta, soldadosnimpis paywan khuska rinankuta. 7Chantá aparqa sojta pachaj sumachaj egipcio carretasta, waj carretastapis, sapa uj carretapi capitanesnintawan. 8Egiptomanta rey Faraonpa sonqonta Tata Diosqa rumiyachisqa israelitasta qhatiykunampaj, israelitasqa chay jina atiywan llojsishajtinku. 9Egipciosqa purirerqanku israelitasta qhatiykuspa, maqanakunapaj carretasninkuwan, tukuy soldadosninkuwan, caballospi wakin rejkunawan ima. Jinata rispa, karunejmanta israelitasta rikorqanku, jatun qocha qayllapiña jarasqa kashajtinku, Pi-hahirot Baal-zefonwan chimpampi. 10Israelitasqa Faraonta soldadosninwan qayllaykushajta rikuspa, maytapuni mancharikorqanku, Tata Diosmantaj mayta qhaparikorqanku. 11Moisesmantaj nerqanku: Egiptopi manachu aya p'ampanas karqa, kay ch'in pampaman wañurachichinawaykupaj orqhomunawaykupaj? Imatataj kayta ruwawaykuri? Chaypajchu Egiptomanta orqhomuwarqayku? 12Chayrayku qanta nerqayku, Egiptollapiraj kashaspa: Saqewayku egipciospa wata runasninku kajta, nispa. Noqaykupajqa walej kanman karqa egipciospa wata runasninku kanayku, kay ch'in pampapi wañunaykumantaqa. 13Moisestajrí paykunaman nerqa: Ama mancharikuychejchu; sumajta sayaychej, rikunkichejtaj Tata Dios imatachus ruwananta qankunata salvasunaykichejpaj. Kunallanña egipciospa uyasninkuta rikushankichej; kaymanta qhepamanqa ni jayk'aj paykunata rikunkichejñachu. 14Tata Diosqa cuentaykichejmanta maqanakonqa, qankunataj pachampi kakullaychej, nispa nerqa Moisesqa. 15Chantá Tata Diosqa Moisesta nerqa: Imaraykutaj qanqa Noqamanta yanapata mañakuwankiri? Niy israelitasman ñawpajman rinallankutapuni. 16Qanrí tojnuykita oqharikuspa, makiykita jaywariy chay jatun qochanejman, iskaymantaj t'aqarpariy, israelitas chayninta ch'akipi chimpanankupaj. 17Noqataj egipciospa sonqosninkuta rumiyachisaj, qhepaykichejta qhatimunasuykichejpaj. Chaypitaj Noqa atiyniyta rikuchisaj Faraonpa soldadosnimpi, carretasnimpi, caballosnimpi, maqanakoj soldadosnimpi ima. 18Maypachachus atiyniyta rikuchisaj Faraonpi, carretasnimpi, caballospi rej soldadosnimpi ima chaypacha, egipciosqa yachanqanku Noqamin Tata Dios kasqayta, nispa nerqa Tata Diosqa. 19Diospa angelnenqa israelitaspa ñawpaqenkuta rishaspa, qhepankutañataj rerqa. Jinallataj ñawpaqenkuta risharqa, chay phuyupis qhepankuman kutirimuspa, qhepankutañataj rerqa. 20Ajinamanta phuyoqa chawpipi rikhurerqa, egipcioswan israelitaswan ama rikunakunankupaj. Chay phuyoqa egipciosta laqhayaykorqa, israelitastatajrí tutan k'ancharqa. Chay tutaqa ni mayqen qayllaykunakorqankuchu. Chayrayku egipciosqa israelitasta mana taripayta aterqankuchu. 21Chantá Moisesqa jatun qochanejman makinta oqharerqa, Tata Diostaj tukuy chay tuta inti llojsimuynejmanta sumajta wayrachimuspa, yakuta iskayman khallarparerqa. Ajinamanta jatun qochaqa iskayman ukhu wayq'o jina khallarparikorqa, chay cheqataj ch'akiman tukorqa. 22Israelitastaj jatun qochaj chawpinta yaykuspa, ch'aki jallp'api pasarqanku, yakustaj qhepakorqa jatun perqa jina lloq'enkupi, pañankupitaj. 23Chantá Egiptomanta soldadospis caballosninkupi, carretasninkupi ima israelitaspa qhepanta yaykullarqankutaj, paykunata qhatiykuspa jatun qochaj khuskanninkama. 24Tata Diostajrí q'ayantin sut'iyarparimuyta egipciospa jarankuta phuyu ukhumanta, nina k'anchay ukhumantawan qhawarimuspa, egipciostaqa pejturparerqa. 25Carretasninkoj ruedasninta urmaracherqa, umankupis muyusqa jina kajtin, manaña ñawpajman riyta aterqankuchu. Chantá egipciosqa ninakorqanku: Ayqekunachej israelitaspa ñawpaqenkumanta; Tata Diosqa paykunaman sayakuspa, maqanakushan noqanchejpa contranchejta, nispa. 26Chantá Tata Diosqa Moisesta nerqa: Makiykita jaywariy jatun qochanejman, ujllata kutiykuspa, Egiptomanta soldadosta p'ampaykunampaj, carretasninkuta, tukuy caballosninkuta ima, nispa. 27Moisesqa jatun qochanejman makinta jaywarerqa sut'iyarpayamushajtin, jatun qocha yakutaj ujllata manchay kallpawan maychus kananman kutiykaporqa. Egiptomanta soldadosqa kutiripushaspa, yakuwan p'ampaykuchikorqanku. Ajinata Tata Diosqa Egiptomanta soldadosta yakuwan jatun qochapi chinkarparicherqa. 28Yakoqa tukuyninkuta p'ampaykorqa carretasta, caballospi rejkunata, Faraonpa tukuynin caballosninta, pikunachus israelitaspa qhepanta yaykorqanku chaykunata. Chaykunamanta mana ujpis kawsashaj puchorqachu. 29Israelitasrí jatun qochata pasarqanku ch'akipi, yakutaj pañankupitaj, lloq'enkupitaj perqapis kanman jina sayaykorqa. 30Ajinata Tata Diosqa israelitasta salvarqa chay p'unchaypi Egiptomanta soldadospa makinmanta. Israelitasqa rikorqanku wañusqa egipciospa ayasninkuta jatun qocha kantuspi wijch'ullata. 31Israelitasqa may jina Tata Diosqa Egiptomanta soldadosta chinkarparichisqanta rikuspa, Payta manchachikorqanku, creerqankutaj Tata Diospi, jinallataj kamachin Moisestapis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\