ÉXODO 18

1Madianmanta sacerdote Jetroqa, Moisespa warmimpa tatan uyarerqa Dios imastachus ruwasqanta israelita wawasnimpaj Moisesnejta. Chantá uyarillarqataj Tata Diosqa israelitasta Egiptomanta orqhomusqanta. 2Moisesqa kachasqa warmin Seforata, iskaynin churisnintawan suegron Jetrojpaman, Jetrotaj paykunata saqellarqa wasimpi tiyakojta. 3Moisespa ujnin churimpata sutin karqa Gersón; chayta suticharqa: Noqaqa forastero kani runaj llajtampi, nispa. 4Ujnimpatataj sutin karqa Eliezer; chayta suticharqa: Tataypa Diosnin yanapawan, Faraonpa espadanmantataj librawan, nispa. 5Moisesqa jarakorqa ch'in pampapi, Diospa orqon nisqa karqa, chay k'uchupi. Chaypi kashajtin, suegron Jetroqa Moisespa warminta, iskaynin churisnintawan pusariykukuspa, Moisesta watukoj rerqa. 6Moisesmantaj nichimorqa: Noqa suegroyki Jetro jamushani qanta waturikusoj, warmiykita, iskaynin churisniykitawan pusariykukuspa, nispa. 7Jinapi Moisés jaramanta llojserqa suegron Jetrota taripaj. Ñawpaqenman k'umuykuspa, much'aykorqa. Chaymantataj jaranman pusaykorqa. 8Chantá Moisesqa willarqa imastachus Tata Dios ruwasqanta israelitasta munakusqanrayku, imaynatachus Faraonta, jinataj egipciostapis castigasqanta, imaynatachus tukuy ñanta jamusqankuta, imaynatatajchus Tata Diosqa sajra imasmantapis paykunata waqaychasqanta ima. 9Jetroqa chayta uyarispa, mayta kusikorqa chay jina allin imasta Tata Dios ruwapusqanmanta israelita wawasninrayku, egipciospa kamachiyninkumanta paykunata orqhomusqanmantawan. 10Chantaqa nerqa: Tata Dios jatunchasqa kachun, egipciospa makinkumanta, Faraonpa makinmantawan waqaychasusqanrayku. Jatunchasqallataj kachun israelitastapis egipciospa makinmanta kacharichisqanrayku, 11imaraykuchus paykunaqa may jinata ñak'arichisorqachej. Kunanqa yachani Tata Dios aswan jatun atiyniyoj kasqanta tukuy dioskunamanta nisqaqa, nispa. 12Chaymantaqa Moisespa suegron Jetro uj uywata qorqa Tata Diosman q'olachisqa kanampaj, chantaqa waj ofrendastawan. Chaymantataj Aaronwan, tukuy kurajkuna israelitaswan jamorqanku Jetrowan khuska Diospa ñawpaqempi mikhoj. 13Q'ayantin Moisesqa tiyaykukorqa tukuy ima quejasta juzganampaj. Israelita runasqa quejasninkuwan yaykoj, llojsej kanku paqarinmanta ch'isiyanankama. 14Suegron Jetrotaj, Moisesllapuni chay jinata runaspa quejasninkuta juzgajta rikuspa, payman nerqa: Imatataj kunan qan ruwanki kay runaswanri? Imaraykutaj qanlla sapayki tiyaykunki, runastaj sapa p'unchay inti yaykunankama ñawpaqeykiman jamuspa yaykunku, llojsinkuri? nispa. 15Moisestaj kuticherqa: Runasqa jamuwanku Diosta tapuripunaypaj. 16Imas paykuna ukhupi kajtimpis, noqaman jamuwanku noqa imatapis ninaypaj, mayqenchus juchayoj, chayrí mana juchayojpis kasqankuta. Chantapis noqa yachani Dios imatachus kamachisqanta, yachachisqasninta ima, nispa. 17Chaymanta suegronqa nerqa: Mana allinchu qanlla ruwasqaykeqa. 18Qan sayk'unki, qanwan kashanku, chay runaspis sayk'ullankutaj. Ruwanasniykeqa ancha ashkha; qanllaqa mana ruwayta atiwajchu. 19Uyariway Moisés, noqaqa kay jinata yuyaychaykiman, Diostaj chay ruwayta yanapasuchun. Qanqa Diosmampuni qayllay runaspa cuentanmanta; imaschus mana allinchu kashan runas ukhupi, chay imastapis Diosman willay. 20Paykunaman yachachiy Diospa kamachisqasninta, yachachisqasnintawan. Qan rikuchiy imaynatachus kawsanankuta, imastatajchus ruwanankutapis. 21Chantapis qan ajllay israelitas ukhumanta allin yuyayniyoj runasta, Diosta manchachikojkunata, imastapis cheqanta ruwajkunata, qolqeta mana munapayajkunata. Chaykunata churaray sapa t'aqapi kurajkuna kanankupaj; paykuna kamachichunku wakenqa waranqa runasta, wakintaj pachaj runasta, wakintaj phishqa chunka runasta, wakintaj chunka runasta. 22Paykuna cheqanchachunku, imaschus mana allinchu kashan, chaykunata. Imastachá mana ruwayta atinkuchu, chaykunallata qanmanqa apamusuchunku. Ajinamanta qampajqa mana ancha ashkha ruwanachu kanqa; paykuna yanapasonqanku chay imasta ruwaspa ñawpajman apayta. 23Sichus kay imasta ajinata ruwanki, Diospa nisqantaj kanqa chayqa, qan atisqaykiman jina ruwallanki, jinallataj kay israelitaspis kusisqa riponqanku wasisninkuman, nispa nerqa Jetroqa. 24Moisesqa suegrompa nisqanta kasorqa; imastachus nisqasninta kikinta ruwarqa. 25Moisesqa israelitas ukhumanta sumaj yuyayniyojkunata ajllaspa, paykunata churararqa kurajkuna jina kamachinankupaj. Wakenqa waranqa runasta, wakenqa pachajta, wakintaj phishqa chunkata, wakintaj chunka runasta kamachinanku karqa. 26Chay kutimantapacha israelitas ukhupi juzgarqanku. Israelitas imachus mana ruwayta aterqankuchu, chayllata Moisesmanqa apamorqanku; imaschus cheqanchanapaj jinalla kajtaqa paykunallaña ruwarqanku. 27Chaymanta Moisesqa suegronta kacharpayarqa, paytaj llajtanman riporqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\