ÉXODO 2

1Leví ayllumanta uj qhari casarakorqa, chay ayllullamantataj uj warmiwan. 2Chay warmeqa wijsallikuspa, uj qhari wawata nacechikorqa; k'acha wawa kajtintaj, payqa pakayllapi chay wawanta kinsa killata uywarqa. 3Manaña astawan pakana jina kajtintaj, t'otoramanta juch'uy sayt'u canastata ruwaspa, jusk'usnintataj mach'a breawan sumajta llut'aykorqa ama yaku yaykunampaj. Chantá chay canastaman wawata churaykuspa, t'otora chawpiman churaykamorqa Nilo Mayu kantuman. 4Wawaj panantaj karunejmanta qhawarqa yachanampaj imachus kananta chay wawawan. 5Chay qhepata Faraonpa ususin chay mayuman urayk'orqa mayllakoj, kamachisnin sipaskuna pusarisqa. Chay kamachisnin mayu kantusta puriykachashajtinkutaj, payqa rikorqa t'otoras chawpipi uj canastata jina tuytushajta. Chaymantaqa ujnin kaj kamachin sipasta kacharqa chay canastata orqhomojta. 6Paytaj chay canastata qhawaykuspa, rikorqa uj wawata waqashajta. Faraonpa ususenqa chay wawata khuyaspa, nerqa: Kayqa hebreospa wawasninkumanta ujnin kaj, nispa. 7Jinallapi chay wawaj pananqa chay rato Faraonpa ususinman qayllaykuspa, nerqa: Qan munawajchu kunampacha uj wawa uywaj hebreo warmita wajyampusunayta, kay wawata chuchuchispa uywapusunampaj? nispa. 8Faraonpa ususintaj nerqa: Arí, riy wajyamuy, nispa. Chay imillitataj usqhayta rispa, wawaj mamallantataj wajyamorqa. 9Chay warmi jamojtin, Faraonpa ususin payman nerqa: Kay wawata apaspa uywampuway, noqataj chay uywasqaykimanta pagapusqayki, nispa. Chay warmitaj wawata apaspa, uywamorqa. 10Jatunña kajtinrí, wawata Faraonpa ususinman apaporqa, paytaj wawataqa wawampaj rejsikaporqa, suticharqataj, Moisés sutiwan: Yakumanta orqhorqani, nispa. 11Moisesqa ñapis jatunña kaspa, ayllusninmanta kajkunata watukoj uj kuti llojserqa. Chaypi rikorqa may sinch'ita trabajasqankuta. Rikullarqataj uj egipcio runata uj yawar masin hebreota maqashajta. 12Payqa tukuynejta qhawarispa, ni pita rikuytawan, chay maqaj runa egipciota wañurparicherqa, jinaspataj t'iyupi ayanta pakaykorqa. 13Q'ayantin ujtawan llojsispa, rikullarqataj iskay hebreostañataj maqanakushajta. Jinapi mayqenchus astawan atipaj kajta nerqa: Imaraykutaj ayllullaykimantataj kajta chay jinata maqankiri? nispa. 14Chay runatajrí kuticherqa: Pitaj qanta churasunki noqaykuta kamachinawaykupaj, juezniyku kanaykipaj? Egipcio runata wañucherqanki, jinatachu wañuchiyta munashawanki? nispa. Moisés chayta uyariytawan, mancharikorqa, nerqataj: Cheqamanta egipcio runata wañuchisqayqa yachakunña, nispa. 15Faraonqa egipcio runata wañuchisqanta yachaytawan, Moisesta mask'achimorqa wañuchichinampaj. Chayrayku Moisesqa Faraonpa ñawpaqenmanta ayqekuspa, Madián jallp'aman tiyakoj riporqa. Chayman chayaspataj, uj yaku pujyu kantuman tiyaykorqa. 16Chaypi tiyasqa kashajtin, Madianmanta Reuel sacerdotej qanchis ususisnin jamorqanku, yakuta orqhospa bateaman junt'achinankupaj, tatankoj ovejasninman ujyachinankupaj. 17Waj michejkunatajrí jamuspa, chay sipaskunata qharqorqanku. Moisestaj chayta rikuspa, mana saqerqachu chay sipaskunata qharqojta; yakuta orqhospataj, ovejasninkuman ujyaracherqa. 18Tatanku Reuelman kutipojtinku, tatankoqa taporqa: Imajtintaj kunampeqa aswan usqhayta kutimunkichejri? nispa. 19Paykunataj kuticherqanku: Uj egipcio runa waj michejkuna qharqoshawajtiyku kutikuwayku, pay kikintaj ovejasninchejman yakuta orqhospa ujyaracherqa, nispa. 20Chantá Reuelqa ususisninman nerqa: Kunan maypi kashan chay runari? Imapajtaj saqerparinkichejri? Rispa, wajyamuychej imallatapis mikhunampaj, nispa. 21Jinamanta Moisesqa Reuelwan tiyakaporqa; qhepamantaj Reuelqa ujnin ususin Seforawan Moisesta casaracherqa. 22Chay warmeqa uj wawata nacechikorqa, Moisestaj chay wawanta suticharqa Gersón sutiwan: Runaj llajtampi forastero kani, nispa. 23Watas pasasqanman jina Egiptopi reyqa wañorqaña. Israelitastaj chaykama may ñak'arichisqa sinch'i ruwanallapipuni kasqankumanta mayta Diosman qhaparikorqanku. Diostaj chay jinata waqasqankumanta mañakuyninkuta uyarerqa, chay ñak'ariypi kasqankuta rikuspa. 24Dios uyarerqa chay ayqosqankuta, yuyarikuspa imaynatachus Abrahamwan, Isaacwan, Jacobwan ima uj tratota ruwasqanta. 25Jinataj Diosqa israelitasta qhawarispa, repararqa imaynachus kasqankuta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\