ÉXODO 22

1Sichus pipis wakata suwakun, chayrí ovejata, ñak'antaj, chayrí vendentaj chayqa, chay suwa qopuchun phishqa wakasta; ovejasmantarí tawa ovejasta. 2Sichus uj suwata wasita jusk'ushajta jap'inku, maqaspataj wañuchinku chayqa, chay wañuchej mana juchayojchu kanqa. 3Sichus p'unchay wañuchin chayqa, chay wañuchej juchayoj kanqa. Pichus suwajqa jap'ichikuspa, mashkhatachus suwasqampa valorninta qoponqa; mana qolqen tiyan chayrí, pay kikin vendesqa kachun, chaywan suwakusqanmanta junt'anampaj. 4Sichus suwaj makimpi kawsashajllataraj tarikapunku suwasqan wakata, chayrí burrota, chayrí ovejata chayqa, chay suwa qopunan tiyan uj jinatawan chay uywayojman. 5Sichus mayqen uywasninta wajpa pastompi chayrí uvas huertampi michichimun chayqa, camponmanta chayrí uvas huertanmanta aswan sumaj kajwan pagachun. 6Sichus pipis ninata campopi jap'ichinman, ninataj khishkasman jap'iykukuspa chaynejpi trigo karmata ruphaykun, chayrí ruthunapaj jina kashajtin, chayrí tukuynin trigo chajrata ruphaykun chayqa, chay ruphachisqanmanta paganqa. 7Sichus mayqen pi rejsisqanwan qolqenta jap'ichikun, chayrí waj imatapis allin valorniyojta, chay runataj kikin wasinmanta suwachikun chayqa, chay suwa uj jinatawan qopunan tiyan, sichus jap'ichikun chayqa. 8Sichus chay suwata mana jap'inku chayqa, chay wasiyojta pusachunku Diospa ñawpaqenman ajinamanta yachakunampaj, cheqatapunichus runa masimpa imasninta suwachikun manachus, chayta. 9Chinkasqa imasta jap'ikapojkunamantaqa kay jina kanqa: Ichapis pipis wakanta chinkachikunman, chayrí burronta, chayrí ovejanta, p'achanta chayrí waj imatapis; dueñontaj rikhurimuspa, ninman: Kayqa noqajta, nispa; ujpis nillanmantaj: Mana, kayqa noqajtapuni, nispa. Ajinatachus ninakunku chayqa, iskayninku juezkunaj ñawpaqenkuman richunku. Chaypi mayqenchus juchayoj kasqanman jina, juchachasqa kaspa uj jinatawan dueñoman kutichiponqa. 10Ichapis runa masinta mink'akunman burronta, chayrí wakanta, ovejanta, chayrí waj uywasnintapis qhawapunampaj. Sichus chay uywa makimpi wañunman, chayrí usuchisqa kanman, chayrí suwankuman ni piwan rikuchikuspa chayqa, 11chay mink'asqa runa juramentota ruwanqa Tata Diospa sutinrayku, mana pay chay uywasta imanasqanta. Uywayojtaj chayta creenan tiyan; ajinamanta chay ujnenqa mana paganqachu. 12Sitajchus pay rikushajtin ima uywallatapis suwanku chayqa, pay dueñoman paganan tiyan. 13Sichus ima k'ita animal mikhuykun chayqa, chay wañusqa puchuta uywayojman rikuchichun; chaywanqa mana paganqachu. 14Sichus pi ima uywallatapis mañarikun, paypa makimpitaj wañunman, chayrí ususqamanta wañun mana dueñon rikushajtin chayqa, chay pichus mañakoj paganan tiyan uywayojman. 15Chantaqa sichus dueño rikushajtin uywan wañun chayqa, pichus mañakojqa mana pagananchu tiyan; mashkhamantachus mañakorqa, chayllata qopunan tiyan. 16Sichus mayqempis qharej mana chayasqan sipasta ch'awkiyanman umanta muyuchispa, manaraj casarakunampaj parlapayasqa kashajtin, paywantaj puñuykunman chayqa, tatasninman paganan tiyan mashkhatachus paganku qharej mana chayasqan warmimanta, chayta. Chantá paywan casarakunan tiyan. 17Sichus chay sipaspa tatasnin mana casarachiyta munanku chayqa, chay qhari paganampuni tiyan mashkhatachus paganku qharej mana chayasqan sipaskunamanta, yachasqa kasqanman jina, chayta. 18Layqa warmitaqa wañuchinkichej. 19Pikunachus uywawan khuchichakunku, chaykunapis wañuchisqa kanqanku. 20Pikunachus lantisman uywa wañuchisqasta jaywanku, Tata Diosllaman jaywanankutaqa, chaykunapis wañuchisqa kanqanku. 21Forastero runastaqa ama ch'awkiyankichejchu, nitaj llakichinkichejchu, imaraykuchus qankunapis Egiptopi forasterosllataj karqankichej. 22Ama ni mayqen viudata, nitaj wajcha wawatapis llakichinkichejchu. 23Sichus qankunaqa paykunata llakichinkichej, Noqamantaj qhaparikamuwanku chayqa, paykunata uyarisaj. 24Chantá phiñakuyneyqa qankunaj contraykichejta k'ajarenqa, espadawantaj wañurachisqaykichej. Chantaqa sapa ujpa warmin viuda qhepakonqa, wawasniykichejpis mana tatasniyoj qhepakonqanku. 25Sichus qolqeykita mañarinki israelita wawasniy ukhupi kaj wajcha runaman chayqa, ama paypaj phiñakunkichu uj qolqe mañaj runa jina, nitaj qolqe interestapis mañankichu. 26Sichus chay wajcha runa qolqeta mañarisqaykimanta ima p'achanta saqesorqa chayqa, inti yaykuyta chay p'achanta kutichipuy. 27Chay p'achitallan tiyapun chirimanta qhataykukunampaj. Manachayqa, imawantaj qhataykukonqari? Paychus qhaparikamuwanqa chayqa, Noqa payta uyarisaj, khuyakuyniyoj kasqayrayku. 28Ama Diospa contrampeqa rimankichu, nitaj pichus llajtaykita kamachejta maldecinkichu. 29Ama qonqankichu cosechasniykimanta ofrendata apamuyta; astawanqa usqhayta apamunki, jinallataj uvasniykimantapis. Chantaqa kuraj kaj churiykitapis qopullawankitaj. 30Kikillantataj wakasniykej phiwi uñasninta apamuwanki, jinallataj ovejasniykimantapis. Chay phiwi uñasqa nacesqankumanta qhepaman qanchis p'unchaykunata kanqanku mamankuwan, pusaj kaj p'unchaypitaj Noqaman apamuwanki. 31Qankunaqa Noqapaj t'aqasqa may santo runas kankichej; ama mikhunkichejchu k'ita animalespa jap'isqan aychata; chaytaqa alqosman qarankichej.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\