ÉXODO 25

1Tata Diosqa Moisesman parlaspa, nerqa: 2Niy israelitasman Noqapaj ofrendasta oqharipunawankuta sonqonkupi mashkhatachá munasqankuman jina. 3Ofrendastaqa oqharipuwankichej kay imasta: Qorita, qolqeta, cobreta, 4azul telata, puka telata, puka panti telata, sumaj kaj linota, cabra pelosta, 5pukaman tiñisqa mocho qarasta, waj animalespa sumaj kaj qarasninkuta, acacia maderata, 6k'anchachina aceiteta, jawina aceitepaj inciensopajwan sumajta q'apashaj imasta, 7ónice valorniyoj rumista, ashkha valorniyoj rumistawan efodman churanapaj, kuraj kaj sacerdotej pecherampajwan. 8Chantá runasqa ruwapuwachunku uj toldota, Noqataj paykuna ukhupi tiyakusaj. 9Chay toldotaqa ruwachunku, imaynatachus Noqa rikuchisqayki, chayman jina, jinallataj chaypi kanan tiyan, chay imastawan. 10Arca nisqa uj cajonta acacia maderamanta ruway; sayt'unman kanqa uj metro chunka centimetrosniyoj, kinrayninmantaj kanqa sojta chunka phishqayoj centimetrosniyoj, sayayninmantaj kanqa sojta chunka phishqayoj centimetrosniyoj. 11Chay cajompa ukhunta, jawantawan qori puruwan lluch'inki, kantusnintataj qorillawantaj muyuykuchinki jark'achata jina. 12Chaymanta tawa ninrista ruwanki qori purumanta. Chaykunatataj churaranki tawantin kantusninman, iskayta ñawpajman, iskaytataj qhepaman. 13Chantaqa ruwallankitaj jatuchaj k'aspista acacia maderamanta, jinaspataj qoriwan lluch'inki. 14Chay k'aspistataj jusk'urachinki chay qori ninrisninta anillosta jina k'askachisqasniykiman. Ajinata chay k'aspismanta oqharispa, arcata apaykachankichej. 15Chay k'aspisqa arcaj ninrisnimpi qhepakonqanku; chaymantaqa ni pipis orqhonqachu. 16Chay arca ukhuman churaykunki, qosqayki, chay leyniyta. 17Chay cajonta kirpanaykipaj qori purumanta ruwanki uj Khuyakuyta Tarina nisqa kirpanata. Sayt'unman kanqa uj metro chunka centimetrosniyoj, kinrayninmantaj sojta chunka phishqayoj centimetrosniyoj. 18Chaymantaqa ruwallankitaj iskay querubinesta qorimanta, martillowan takaspa, churankitaj arcajpa Khuyakuyta Tarina nisqa kirpananman ujninta uj ladoman, ujnintataj uj ladoman. 19Querubenqa arcajpa kirpananman sumaj k'askachisqa kanqa ujllapis kanman jina, ujnintaj uj lado kantupi kanqa, ujnin kajtaj uj lado kantumpi. 20Chaykunaqa Khuyakuyta Tarina nisqa kirpana patapi purajmanta qhawarinasqa kanqanku, lijrasninkuwan chay arcata ojllaykoj jina, uyasninkupis kirpana qhawarisqa. 21Chaywanqa chay arcata kirpaykuy. Chay ukhunmantaj leyta churaykunki, mayqentachus Noqa qosqayki, chayta. 22Chaypi qanwan tinkukusaj. Chay arca nisqa cajón patapi kashanku, chay iskay querubines chawpinku Khuyakuyta Tarina nisqa cheqamanta, Noqa qanman willamusqayki israelitas imastachus ruwanankuta. 23Uj mesata ruway acacia maderamanta, chaytaj sayt'unman kanqa jisq'on chunka centimetrosniyoj, kinrayninmantaj tawa chunka phishqayoj centimetrosniyoj, sayayninmantaj kanqa sojta chunka phishqayoj centimetrosniyoj. 24Chaymantaqa qori puruwan tukuyninta lluch'erqonki, kantusnintapis qorillawantaj jark'achata jina muyuykuchinki. 25Chay mesaqa phatunman kanqa qanchis centimetrosniyoj. Chantaqa kantunta muyuykuchillankitaj qoriwan jark'achasqata jina. 26Ruwallankitaj tawa ninrista qorimanta, chaytataj maynejpichus mesaj chakisnin kashan, chayman k'askarachiy tawantin kantusninman. 27Chay ninrisqa kanqa mesaj rakhun urapi, chayninta k'aspista jusk'uchinapaj, chay k'aspismanta oqharispa, mesata apaykachanapaj. 28Chay k'aspisqa kanqa acacia maderamanta, chay k'aspistataj qoriwan lluch'erqonki, chaymanta oqharispa, mesata apaykachanapaj. 29Chaymantaqa ruwallankitaj qorillamantapuni cucharasninta, chuwasninta, yurusninta, vasosninta, chay imaspi yakuyasqa ofrendasta jap'inapaj. 30Ñawpaqeypi chay mesaman churankipuni Diospa Ñawpaqempi Kaj nisqa t'antata. 31Chaymantaqa martillowan takaspa, uj k'anchachinata qorimanta ruwanki. Chay k'anchachinaqa tukuynin kanqa qorimanta: Jap'inan, sayanan, copasnin, mut'usnin, t'ikasnin, chaytaj ujllapis kanman jina kanqa. 32Chaytaj qanchis palqasniyoj kanqa, uj ladoman kinsa, uj ladomantaj kinsa. 33Sapa uj palqaj puntampi mechero almendro t'ika jina kanqa mut'uyoj, t'ikayojtaj. 34Chawpi kaj palqaqa tawa copasniyoj kanqa almendro t'ikayoj phancharishaj. 35Sapa uj palqaj urampitaj uj mut'u kanqa. Ñawpaj palqaspa urampi, jinallataj iskay kajpa urampipis kanqanku. Ajina kanqa chay sojtantin palqaspa urampi. 36Chay palqasnin, wiñaynin imaqa ujlla kanqanku, martillowan takasqa qori purumanta. 37Sapa palqa puntapi mecherosman pabilosta churanki. Chaymantaj ninata jap'ichinki ñawpajman k'anchamunampaj. 38Pábilos pichana, ushpha jap'inasnimpis qorimantapuni kanqa. 39Kay k'anchachinataqa ruwanki kinsa chunka kinsayoj kilos qorimanta, jinallataj tukuy imasnintapis. 40Chaykunataqa ruwanki imaynatachus Sinaí Orqopi rikucherqayki, kikinta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\