ÉXODO 26

1Dioswan Tinkukuna Toldotaqa chunka cortinasniyojta ruwanki; chay kanqa sumaj t'ullkusqa linomanta, colornintaj kanqa azul, puka, puka panti ima. Chayta awashaspataj, iskay angelesniyojta awanki k'achanchanampaj. 2Tukuynin cortinasqa uj rejlla kanqanku: Sayt'unmanqa chunka iskayniyoj metros, phishqa chunka centimetrosniyoj kanqa, kinrayninmantaj iskay metrosniyoj kanqa. 3Phishqa cortinasta ujllaman siraykunki, jinallataj wakin phishqa cortinastapis ujllaman. 4Ñawpaj kaj sirasqayki cortinaj puntasninman azul q'aytumanta ninrista ruwaranki, jinallataj iskay kaj k'askachisqasniykej puntasninmampis. 5Ñawpaj kaj sirasqasniykej puntasnimpeqa phishqa chunka jusk'usta ruwanki, qhepan kajpipis kikillantataj, jinamanta ninrisninpura tinkunankupaj. 6Chantaqa ruwallankitaj phishqa chunka ganchosta qorimanta chay sirasqasniyki purajmanta t'inkikunankupaj; jinamanta Dioswan Tinkukuna Toldoqa ujlla sayarinampaj. 7Chaymantaqa awallankitaj chunka ujniyoj bayetasta cabra pelosmanta, Dioswan Tinkukuna Toldota qhataykunapaj. 8Tukuynin bayetasqa chhikachajkama kanqanku, sayt'unman chunka kinsayoj metros, phishqa chunka centimetrosniyoj, kinrayninmantaj iskay metrosniyoj. 9Phishqa bayetasta ujllaman t'inkiykuy, sojta bayetastapis ujllaman. Sojta kaj bayetata, Dioswan Tinkukuna Toldompa ñawpaqempi uraman iskaychaykuy. 10Chay bayetaspa kantusnimpitaj ruwanki phishqa chunka jusk'usta, jinallataj iskay kaj t'inkisqayki bayetaspa kantusnimpipis. 11Chaymantaqa ruwallankitaj phishqa chunka ganchosta broncemanta chay jusk'usninmanta chhitaranaykipaj, ajinamanta ujlla kajtin muyuykuchinaykipaj. 12Chay bayetasmanta kurajyajtataj, khuskan kurajyajta Dioswan Tinkukuna Toldoj wasanman warkhuykunki. 13Chay bayetasmanta sayt'unman kurajyajtin, sapa uj ladonman warkhuykunki, tawa chunka phishqayoj centimetrosta uj ladomanta, jinallataj uj ladomantapis. 14Chay toldota qhatanaykipaj ruwallankitaj uj qhatanata cordero qarasmanta pukaman tiñispa. Chay pataman qhatanaykipajtaj waj qhatanata ruwallankitaj waj animalespa sumaj kaj qarasninmanta. 15Dioswan Tinkukuna Toldota sayachinaykipajqa ruwanki acacia maderamanta tablasta, chaytataj cheqanta sayarichinki. 16Chay maderasqa kanqa tawa metros phishqa chunka centimetrosniyoj sayt'unman, kinrayninmantaj sojta chunka phishqayoj centimetrosniyoj. 17Sapa maderataj kanqa iskay jawapi tarukiyasqas, chaywan purajmanta k'askanakunankupaj. Ajinata ruwanki sapa tablata Dioswan Tinkukuna Toldota sayarichinapaj. 18Dioswan Tinkukuna Toldompa tablasninta ruwaspaqa, iskay chunka tablasta ruwanki uraynejmanta sayachinaykipaj. 19Chay tablasta sayachinaykipaj uranman churanki tawa chunka chukusta qolqemanta. Sapa tabla iskay chukuspa patampi sayanqa. Sapa tablaj urampi kanqa iskay chukus. Chay iskaynin tarukiyasqas kanqanku chayman sayaykunankupaj. 20Dioswan Tinkukuna Toldompa pata ladonmantaj sayachinki iskay chunka tablasta. 21Tawa chukusmanta iskaytakama churanki sapa uj tablaj uranman. 22Dioswan Tinkukuna Toldompa qhepa ladonman sayachinki sojta tablasta. 23Iskay tablastawan sayachinki qhepa ladon esquinasninman. 24Chay tablasqa uramantapacha k'askanasqa kanqanku, jinallataj patamantapis, maypichus ganchos kashan, chaykama. Ajinata ruwakonqa iskaynin tablas iskaynin esquinasnin. 25Chaypi kanqa pusaj tablas qolqemanta ruwasqa chunka sojtayoj chukus patapi, chayrí sapa tabla urapi kanqa iskay chukus. 26Chaymantaqa ruwallankitaj phishqa k'aspista acacia maderamanta Dioswan Tinkukuna Toldota uj lado uyanmanta jap'ichinaykipaj. 27Jinallataj phishqa k'aspista ruwanki ujnin ladonmanta tablasta jap'ichinaykipaj, phishqatataj qhepa ladonmanta inti llojsimuynej ladopaj. 28Chay k'aspisqa pasanqa tablaspa ukhunta uj kantunmanta uj kantunkama. 29Tablastaqa tukuyninta qoriwan lluch'inki, chantaqa qorillamantataj ruwaranki ninrisninta anillosta jina, chayninta chay k'aspista jusk'urachinaykipaj. Jinaspataj, chay k'aspistapis qorillawantaj tukuyninta lluch'inki. 30Ajinata Dioswan Tinkukuna Toldota sayarichinki, imaynatachus kay orqopi rikuchiyki, kikinta. 31Ruwallaytaj uj velota t'ullkusqa linomanta, colornintaj kanqa azul, puka, puka panti ima. Chayta awashaspataj, iskay angelesniyojta awanki k'achanchanampaj. 32Chaytataj warkhuykunki tawantin sayasqa kurkusman, acacia maderamanta ruwasqa, qoriwan lluch'isqa kashan, chayman, mayqenchus qolqemanta ruwasqa chukus patapi sayasqa kashan, chayman. 33Velotaqa warkhunki ganchos uraman, chay velo ukhumantaj churanki, Diospa leyninwan kashan arca nisqa, chay cajonta. Jinamanta chay velo t'aqanqa qankunata, Diospa leyninwan kashan, chay arcamanta, Aswan Santo nisqa cheqamantawan. 34Chaymantataj Diospa arcanta kirpaykuy Aswan Santo nisqa cheqapi. 35Mesatataj churanki velomanta jawapi Dioswan Tinkukuna Toldoj pata ladonnejman. K'anchachinataqa mesaj chimpampi churanki, Dioswan Tinkukuna Toldoj urannejpi. 36Dioswan Tinkukuna Toldoj punkunta wisq'anaykipajtaj ruwanki uj cortinata t'ullkusqa linomanta, colornintaj kanqa azul, puka, puka panti ima, sumaj k'achanchasqata. 37Cortinata warkhunaykipajqa ruwanki phishqa kurkusta acacia maderamanta qori ganchosniyojta; chaykunatapis qoriwan lluch'erqonki. Chaymantataj phishqa chukusta broncemanta ruwanki, chayman chay kurkusta sayachinaykipaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\