ÉXODO 28

1Wawqeyki Aaronta, churisnin, Nadabta, Abiuta, Eleazarta, Itamarta ima pusachimuy, paykuna israelitas ukhupi sacerdotesniy kanankupaj. 2Wawqeyki Aaronpaj sacerdote p'achasninta ruwapuy, k'achitupaj, sumajpajtaj qhawasqa kanampaj. 3Qan parlay tukuy yachayniyojkunaman, pikunachus k'acha sonqoyoj kanku, pikunamantajchus yachayta, yuyaytataj qoni, chaykunaman, Aaronpaj p'achasta ruwapunankupaj, sacerdotey Noqapaj t'aqasqa kanampaj. 4Kay p'achastaqa ruwanqanku: Pecherata, efodta, capata, k'acha ruwasqa puka p'achata, linomanta mana ninriyoj chhoqo ch'uluta, uj pallayniyoj chumpitawan. Ajinata sumaj p'achasta ruwapunkichej wawqeyki Aaronpaj, churisnimpajwan, paykuna sacerdotesniy kanankupaj. 5Chay p'achastaqa ruwankichej qorimanta, azulmanta, pukamanta, puka pantimanta, t'ullkusqa linomantawan. 6Efodtaqa k'acha pallayniyojta ruwanki qorimanta, azulmanta, puka pantimanta, pukamanta, t'ullkusqa linomantawan. 7Chaytaj kanqa sacerdote kunkanman wataykukunampaj puraj kantusnimpi iskay watanasniyoj. 8Ura kantusnimpitaj chay kikimpi jap'ichisqa kanqa k'acha coloresniyoj iskay chumpis qhepaman wataykukunampaj; chaytaj kanqa azulmanta, puka pantimanta, pukamanta, t'ullkusqa linomantawan. 9Chaymantaqa iskay ónice nisqa valorniyoj rumista k'askachinki, chaymantaj Israelpa churisnimpa sutisninkuta churay. 10Chay sutista churanki kurajmanta sullk'aman jina; ujnin kaj rumiman churanki sojta sutista, ujnin kajmantaj sojtata. 11Chay rumispi sutista ruwanki sello ñit'inata jina, sapa ujnin rumisman Israelpa churisnimpa sutisninkuta churanaykipaj. Chaymantaqa chay rumista churaranki qorimanta ruwasqa jap'ichinasman. 12Iskaynin rumista k'askachinki efod mast'asqa pataman, israelitas yuyarisqa kanankupaj. Chantá Aaronpis, sapa lado lijrasnimpi Tata Diospa ñawpaqempi paykunaj sutisninkuta apanqa, israelitas yuyarisqa kanankupaj. 13Jap'ichinasta qorimanta ruwanki. 14Uj cadenata ruwanki qori purumanta, jinamanta chay qori jap'ichinaj kantusninta chaywan muyuykuchinki. 15Pecheratapis kikillantataj efodta jina ruwanki. Chay pecherapi ruwanki imaschus juzganapaj tiyan chaykunayojta, k'acha pallayniyojta qorimanta, azulmanta, puka pantimanta, pukamanta, t'ullkusqa linomantawan. 16Chayqa kanqa rakhu sapa kantunman chhikachajpura iskay chunka iskayniyoj centimetrosniyojkama. 17Chaypa patanmantaj junt'achinki valorniyoj rumiswan, tawa sinrullata chhitaraspa. Ñawpaj kaj sinroqa kanqa uj sárdica rumimanta, uj topacio rumimanta, uj esmeralda rumimantawan. 18Iskay kaj sinrutaj kanqa uj rubí rumimanta, uj zafiro rumimanta, uj diamante rumimantawan. 19Kinsa kaj sinrutaj kanqa uj jacinto rumimanta, uj ágata rumimanta, uj amatista rumimantawan. 20Tawa kaj sinrutaj kanqa uj berilo rumimanta, uj ónice rumimanta, uj jaspe rumimantawan. Tukuynin rumis qori jap'ichinaswan jap'ichisqa kanqanku. 21Chay rumisqa kanqanku, mashkhachus Israelpa churisnin kanku, chayman jina, chunka iskayniyoj sutis. Chay sutisqa chunka iskayniyoj aylluspata sapa uj rumipi qhelqasqa kanqa sello ñit'inata jina. 22Chaymantaqa pecherapaj ruwanki cadenillasta qori purumanta simp'asqa watanasta jina. 23Ruwallankitaj qorimanta iskay ninrista, chaytataj pecheraj sapa lado kantusninman k'askachinki. 24Chaymantataj chay iskay watanaswan qori ninrista pasarachinki pecheraj pata kantunta. 25Iskaynin watanasta churanki muyuynimpa patasninman. Chaymantaqa sumajta chhitaykunki efodpa ñawpaqenman iskaynin puntasninmanta. 26Chantá ruwallankitaj iskay qori ninrista, chaytataj pecheraman k'askachinki, ukhu ladonman, efod kashan, chay ladonman. 27Ruwallankitaj iskay ninristawan qorimanta, chaytataj k'askachinki efodpa ñawpaqenman iskaynin kantusninman, siraynimpa uranman chumpinmanta tumpa patannejman. 28Ajinamanta pecheraj ninrisninwan efodpa ninrisninwan ujllaman t'inkisqa kanqanku azul q'aytuwan, efodpa chumpin patanejpi qhepakunampaj, amataj pecheraqa efodmanta t'aqasqa kanampaj. 29Maypachachus Aaronqa Diospaj T'aqasqa Cheqaman yaykun chaypacha, pecheraj patampi Israelpa churisnimpa sutisninku ruwasqasta, cheqanchana imastawan pechompi k'askachisqata apanqa, israelitas yuyarisqa kanankupaj Tata Diospa ñawpaqempi. 30Pecheraj patanman churanki cheqanchana imasta Urimta, Tumimtawan, ajinamanta Aarón pechon patapi apanampaj sapa kuti Tata Diospa ñawpaqenman qayllaspa. Aaronqa pechompi apallanqapuni cheqanchana imasta Tata Diospa ñawpaqempi. 31Efodta qhatanapaj uj mantata ruwanki azul telamanta. 32Chayqa kanqa khuskannejpi khallayoj, chay khallampa puntantataj q'empiykunki qaramanta ruwasqa chalecoj puntanta jina ama llik'ikunampaj. 33Chay mantata k'achanchanampaj kantusninman waych'asta churaranki, chantá q'aytu granadastawan azulmanta, pukamanta, puka pantimantawan. Chaypa chawpisninmantaj qorimanta campanillasta muyuynintinman warkhuranki. 34Chaytaqa chajrusqata churanki ujta qori campanillata, ujtataj q'aytu granadata sapa ujpa wasanman. Ajinata mantaj tukuy kantunta muyurichinki. 35Chay mantata Aaronqa churakonqa sapa kuti Diosman jaywaj rispa. Diospaj T'aqasqa Cheqapi Tata Diospa ñawpaqenman yaykushajtin, llojsimushajtintaj, chay campanillas chhulloj chhulloj nispa sonanqapuni, ajinamanta pay ama wañunampaj. 36Chaymantaqa qori purumanta tablitata jina ruwallankitaj, chaymantaj uj sellota jina ruwanki: Tata Diospaj T'aqasqamin, nispa nisqata. 37Chaytataj azul q'aytuwan mana ninriyoj chhoqo ch'uloj ñawpaqenman sumajta wataspa warkhuykunki. 38Aarontaj apanqa, Diospaj chay t'aqasqa imaspi israelitas juchachakusqankuta, mayqentachus Israelpa miraynin Diospaj t'aqaporqanku, chay imaspi. Chay qhelqasqataj Aaronpa frentempi warkhusqallapuni kanqa, Tata Dios paykunata uyarinampaj. 39Uj k'achitu p'achata linomanta awanki, ch'ulutapis linollamantataj. Chaymantaqa awallankitaj uj k'achitu chumpita. 40Aaronpa churisnimpaj ruwarapunki sumaj p'achasta, chumpista, ch'ulustawan, paykuna k'achitupaj, sumajpajtaj qhawasqa kanankupaj. 41Ajinata wawqeyki Aaronta, churisnintawan sumajta p'achallichinki, chaymantataj umasninkuta aceitewan jawiranki, paykuna Noqapaj t'aqasqa may santos kanankupaj; ajinamanta sacerdotesniy kanqanku. 42Chantá calzoncillosta linomanta ruwarapullankitaj. Chaytataj churakonqanku ñañu wasankumanta piernankukama. 43Chay p'achasta churarakuspa Aarón, jinallataj churisnimpis Dioswan Tinkukuna Toldoman yaykonqanku, chayrí altarman qayllaykuspa uywa wañuchisqasta jaywanankupaj Diospaj T'aqasqa Cheqapi, ama juchallikunankupaj, nitaj wañunankupaj. Kay leyqa wiñaypaj kanqa Aaronpaj, jinallataj miraynimpajpis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\