ÉXODO 3

1Moisesqa Jetro suegrompa ovejasninta michimoj. Jetroqa Madianpi sacerdote karqa. Uj p'unchayqa ovejasta qhaterqa ch'in pampasnejta Diospa jatun orqon Horeb nisqaman chayanankama. 2Chaypitaj Tata Diospa angelnin rikhurerqa uj khishkarara ch'awjra sach'api nina larwaj ukhupi. Moisesqa chay khishkarara ch'awjrapi nina larwashajta allinta qhawarerqa, nitaj chay ch'awjrataqa q'olasharqachu. 3Chantá Moisesqa nerqa: Imataj kunan jaqayri? Mosqoychu, sut'ichu? Rispa qhawarqamusaj imajtinchus jaqay ch'awjra mana q'olanchu, nispa. 4Tata Diosqa Moisés chayta qhawaj qayllaykushajtaña rikuspa, parlapayamorqa chay nina larwaj ukhumanta: Moisés, Moisés, nispa. Paytaj kuticherqa: Kaypi kashani, nispa. 5Chantá Dios nerqa: Ama qayllamuychu. Juk'utasniykita chakisniykimanta lluch'ukuy, imaraykuchus, maypichus sayashanki, chay jallp'aqa Noqapaj t'aqasqamin, nispa. 6Chantá nillarqataj: Noqa ñawpa tatasniykej Diosnin kani, Abrahampata, Isaacpata, Jacobpatawan, nispa. Moisestaj uyanta pakaykukorqa, imaraykuchus manchachikorqa Diosta qhawariyta. 7Tata Diostaj nillarqapuni: Cheqamanta Noqa rikuni imaynatachus israelita wawasniy Egiptopi ñak'arishasqankuta. Uyarini mayta qhaparikusqankuta jilaqatas jasut'isqankurayku; allinta yachani ñak'arisqankuta. 8Chayrayku urayk'amuni egipciospa makinmanta, atiyninmanta ima paykunata orqhonaypaj, chay jallp'amanta orqhospataj, sumaj jatun jallp'aman pusanaypaj, mayqempichus lechewan, misk'iwan yaku jina purishan, chayman. Chay jallp'apeqa tiyakushanku kay runas: Cananeos, heteos, amorreos, ferezeos, heveos, jebuseos ima. 9Noqa uyarini Israelpa churisnin maytapuni qhaparikusqankuta, chantá rikullanitaj egipcios paykunata maytapuni ñak'arichisqankuta. 10Chayrayku kunanqa qanta kachasqayki Faraonman, Israelpa miraynin wawasniyta Egiptomanta orqhomunaykipaj, nispa. 11Chantá Moisesqa Diosman nerqa: Pitaj noqa kani Faraonman rispa, israelitasta Egiptomanta orqhomunaypajri? nispa. 12Diostaj kuticherqa: Noqamin qanwan kasaj; kay señalta qosqayki, Noqa qanta kachasusqayta yachanaykipaj. Maypachachus israelita wawasniyta Egiptomanta orqhomunki chaypacha, tukuyniykichej kay orqopi Diosta yupaychankichej, nispa. 13Chantá Moisesqa nillarqataj: Sichus noqa rispa israelitasman nisaj: Ñawpa tatasniykichejpa Diosnin kachamuwan qankunaman, nispa, chayqa, paykuna tapuwanqanku: Imataj sutin kasqari? nispa. Chantá ima nisajtaj noqari? nispa nerqa Moisesqa. 14Chaypacha Dios nerqa: NOQA KANI PICHUS KANI CHAY. Chantá nillankitaj israelitasman: NOQA KANI nej Dios qankunaman kachamuwan, nispa. 15Chantapis Diosqa nillarqataj Moisesman: Ajinata ninki israelitasman: Tata Diosqa, ñawpa tatasniykichejpa Diosnin, Abrahampata, Isaacpata, Jacobpata ima qankunaman kachamuwan. Kay suteyqa wiñaypaj kay sutiwantaj rejsisqa kasaj wiñaypa wiñaynintimpaj, nispa. 16Chayaspataj, tukuy israelitaspa kurajninkukunata tantachinki, paykunamantaj ninki: Tata Diosqa ñawpa tatasniykichejpa Diosnin, Abrahampata, Isaacpata, Jacobpata ima rikhuriwaspa, kay jinata nisunkichej: Noqa qhawarimuspa, rikorqani imaynatachus qankunata egipcios ruwasqasuykichejta. 17Chantaqa nillankitaj, Egiptopi may llakiyta ñak'arinaykichejmanta qankunata kacharichinasuykichejta. Noqa pusasqaykichej lechewan, misk'iwan yaku jina purishan, chay jallp'aman, maypichus tiyakushanku cananeos, heteos, amorreos, ferezeos, heveos, jebuseos ima, chayman, nispa nisunkichej Tata Diosqa. 18Jinata nejtiykitaj, israelita kurajkunaqa kasusonqanku; chaymantataj chay kurajkunawan khuska Egiptomanta reyman rispa, ninkichej: Tata Diosqa, hebreospa Diosnin taripawayku; chayrayku kunan risqayku kinsa p'unchay puriyta ch'in pampanejta, uywa wañuchisqa q'olachinasta Señorniyku Tata Diosman jaywamunaykupaj, nispa. 19Chaywampis Noqa kayta yachani: Egiptomanta reyqa mana munanqachu rinaykichejta, Diospa atiyninta rikunankama. 20Chayrayku Noqaqa atiyniyta rikuchisaj: Tukuy egipciosta ñak'arichisaj, ashkha castigosta, señalesta ima rikuchisaj; chaymantaraj saqesonqachej ripojta. 21Noqa egipciostaqa israelitaspaj k'achasman tukuchisaj. Qankunaqa ripushaspa, mana ch'usaj makillachu ripunkichej. 22Sapa warmi mañanqa qayllampi kaj warmismanta, chayrí piwanchus tiyakun chaymanta, imaschus qolqemanta, qorimanta ruwasqasta, p'achasta ima. Chaykunata churisniykichejman churankichej, jinallataj ususisniykichejmampis. Ajinamanta Egiptota ch'usajta saqenkichej tukuy kapuyninta apakapuspa, nispa nerqa Tata Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\