ÉXODO 30

1Chaymantaqa ruwallankitaj uj altarta acacia maderamanta, chaypi inciensota q'oshñichinapaj. 2Chay altarqa tawantin ladosnin chhikachajkama kanqa; sapa lado tawa chunka phishqayoj centimetrosniyoj kanqa, sayayninmampis jisq'on chunka centimetrosniyoj. Wajras jina ruwasqaqa ujlla kanqa chay altarwan. 3Chaytataj tukuyninta qori puruwan lluch'erqonki, jinallataj kirpananta, muyuyninta, wajrasninta ima; kantusnintataj qorillawantaj muyuykuchinki jark'achata jina. 4Chay jark'acha jina chay urasninmantaj k'askarachinki, qorimanta ruwasqa muyu ninrista tawantin esquinasninman k'aspiswan jusk'uykuchiytawan, chaymanta oqharispa apanapaj. 5Chay k'aspistapis acacia maderamanta ruwanki, jinaytawantaj qoriwan lluch'erqonki. 6Chaytaqa veloj ñawpaqenman churanki, Diospa trato ruwasqan arca churasqa kashan chay Khuyakuyta Tarina Cheqapi, chay qayllaman, mayqempa kirpanampi Noqa qanwan tinkukusaj, chay arcaj ñawpaqenman. 7Chay altarpa patampi Aaronqa inciensota sumaj q'apashajta q'oshñichenqa. Chaytaqa sapa paqarin ruwanqa k'anchanaswan ruwananta ruwashaspa. 8Jinallataj ch'isiyaykuytapis k'anchachinasta jap'ichiytawan, inciensota q'oshñichillanqataj. Chaytaqa Tata Diospa ñawpaqempi ruwanqapuni, jinallataj qhepaman wiñaypaj mirayniykichej kajkunapis. 9Kay altar patapeqa amapuni waj inciensotaqa q'oshñichinkichejchu, nitaj jaywankichejchu uywa wañuchisqa q'olachinasta, nitaj ch'aki mikhuy ofrendastapis, nillataj vino ofrendatapis chayman ch'ajchunkichejchu. 10Chay altarpa wajrasnin patapi Aaronqa jucharayku uywa wañuchisqaj yawarninta jaywanqa uj kutillata sapa wata, juchaj cuentanmanta. Chaytaqa uj kutillatapuni ruwanqa Aaronqa sapa watapi tukuy tiempopaj. Chaytaj Tata Diospajqa t'aqasqa may santomin kanqa. 11Tata Diosqa Moisesman parlaspa, nerqa: 12Maypachachus israelitasta yupanki chaypacha, sapa ujninku qolqeta churachunku Tata Diosman kawsayninkumanta pagaspa, ama ima onqoypis kanampaj ajinata yupashajtiyki. 13Sapa uj yupasqa kasqanman jina, Tata Diospaj churachun khuskan qolqeta, Dioswan Tinkukuna Toldopi qonku, chay qolqeman jina. Chay qolqemin Tata Diospaj ofrendaqa. 14Yupachikojkunamanta iskay chunka watasniyojmanta pataman ofrendata Tata Diosman qonanku tiyan. 15Sapa ujninku khuskan qolqeta churananku tiyan kawsayninkumanta pagaspa; qhapajkuna mana astawanchu, wajchasrí mana aswan pisitachu. 16Ajinata qanqa jap'inki israelitaspa ofrenda qolqeta kawsayninkumanta paganku, chayta, chaytataj apanki Dioswan Tinkukuna Toldoman, chaypi imasllatapis ruwanapaj. Chay kanqa israelitas yuyarisqa kanankupaj Tata Diospa ñawpaqempi kawsayninkumanta pagaspa. 17Ujtawan Tata Diosqa Moisesman nillarqataj: 18Ruwallankitaj uj ch'illamita broncemanta mayllakunapaj, sayanampis broncellamantataj kanqa. Chayman yakuta churaspa, churanki altarwan Dioswan Tinkukuna Toldowan kashan, chay chawpiman. 19Chay ch'illamimanta yakuta orqhospa, Aaronqa churisninwan mayllakonqanku makisninkuta, chakisninkutawan. 20Chay jinata mayllakonqanku Dioswan Tinkukuna Toldoman manaraj yaykushaspa, ama wañunankupaj; kikillantataj ruwanqanku manaraj altarman qayllashaspa uywa wañuchisqa q'olachinata Tata Diosman jaywanankupaj. 21Ajinata chay yakuwan mayllakonqanku makisninkuta, chakisninkutawan ama wañunankupaj. Chay ruwanaqa kanqa uj ley wiñaypaj, Aaronpaj, churisnimpajpis. 22Tata Diosqa ujtawan Moisesman nillarqataj: 23Qanqa ajllay sumajta q'apashaj imasta: Sumajnin kaj sojta kilos mirrata, kinsa kilos canelata, kinsa kilos jina sumaj q'apashaj cañata, 24sojta kilos acaciata, Dioswan Tinkukuna Toldopi mashkhachus peso churasqa kasqanman jina pesaspa, kinsa litros khuskanniyoj olivo aceitetawan. 25Chaykunamanta ruwanki Diospaj t'aqanapaj jawina aceiteta, imaynatachus q'apashaj jawinasta ruwajkuna ruwanku, ajinata. Chaymin Diospaj t'aqanapaj aceite kanqa. 26Chaywan jawinki Dioswan Tinkukuna Toldoj patanta, jinallataj Diospa leyninwan kashan, chay arcatapis. 27Jawillankitaj mesatapis tukuy imasnintinta, k'anchachinata tukuy imasnintinta, inciensota q'oshñichina altarta, 28q'olachina altarta tukuy imasnintinta, mayllakuna ch'illamita, maypichus sayasqa kashan chaynintinta. 29Ajinamanta chaykunata Tata Diospaj t'aqanki, tukuynintaj may santo nisqa Tata Diospaj t'aqasqa kanqa. Tukuy imas chayman chayaykojqa Tata Diospaj t'aqasqallataj kanqa. 30Chaymantaqa chay aceitewan jawillankitaj Aaronta churisnintawan, Noqapaj t'aqasqa sacerdotesniy kanankupaj. 31Chaymantataj israelitasman ninki: Kaymin kanqa Diospaj t'aqanapaj jawina aceite wiñaypaj. 32Ama chay aceitetaqa ima runallamampis jawillankichejchu, nitaj imamantapis kayman rijch'akojta wakichillankichejchu. Kayqa Diospaj t'aqanapaj aceite. Ajina kajtenqa, Tata Diospaj t'aqasqata jina chay aceiteta qhawanaykichej tiyan. 33Pillapis kay aceiteman rijch'akojta ruwajqa, chayrí kay aceitewan pitapis jawejqa, israelita ayllu ukhumanta wijch'usqa kanqa. 34Chantá Tata Diosqa Moisesman nillarqataj: Sumajta q'apashaj imasta tantay: Resinata, q'apaj clavota, ch'uwa inciensota, q'apashaj galbanotawan. Chay sapa ujtaj chhikakama kanqa. 35Chaykunamanta wakichiy uj sumaj q'apashaj inciensota, allin llimphuchasqata, Diospaj t'aqasqatataj, sumajta tukuyninta chajruspa, imaynatachus q'apashaj jawinasta ruwajkuna ruwanku, ajinata. 36Wakinninta sumaj ñut'ituta kutanki, chaymantataj churanki Dioswan Tinkukuna Toldopi, Diospa leyninwan kaj arcaj ñawpaqenman, maypichus Noqa qanwan tinkukusaj chayman. Chay inciensotaqa Tata Diospaj t'aqasqata jina qhawanaykichej tiyan. 37Kay inciensoman rijch'akojtaqa qankunallapaj amapuni ruwankichejchu, imaraykuchus kay inciensoqa Tata Diospaj t'aqasqa may santomin. 38Sichus mayqempis kay jina inciensota q'aparichikunampaj ruwanqa chayqa, israelita ayllu ukhumanta wijch'usqa kanqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\