ÉXODO 32

1Chaykama, Sinaí Orqomanta mana usqhayta Moisés urayk'amojtin, israelitasqa Aaronman qayllaykuspa, nerqanku: Kunanqa dioskunata ruwapuwayku ari ñawpaqeykuta rinankupaj, imaraykuchus Egipto jallp'amanta orqhomuwarqayku, chay Moisesqa imanakunchus, mana rikhurimunchu, nispa. 2Aarontaj nerqa: Sapa ujpis warmiykichejpa ninrisninkupi kashan chay qori jaluchusta apamuychej, jinallataj churisniykichejpata, ususisniykichejpatawan, nispa. 3Jinataj israelitasqa ninrisninkumanta qori jaluchosninkuta orqhokuytawan, Aaronman apamorqanku. 4Paytaj chayta jap'iytawan, tukuyninta ujllaman unuyarpachispa, jich'arqa moldeman. Chaymantataj cincelwan sut'icharqa waka uñaman rijch'akoj lantita. Chantá nerqanku: Israelitas, kayqa Diosniykichej, pichus Egiptomanta orqhomusorqachej, chay, nispa. 5Chayta rikuspataj, Aaronqa uj altarta ruwarqa chay waka uñaj ñawpaqempi. Chaymantataj nerqa: Q'aya ruwasunchej Tata Diospaj uj fiestata, nispa. 6Q'ayantenqa tutamanta jatariytawan, uywa wañuchisqa q'olachinasta, allinyakuy jaywanastawan jaywarqanku. Chaymantataj runasqa tiyaykukuspa, mikhorqanku, ujyarqankutaj; sayariytawantaj imaymanasta ruwarqanku kusirakuspa. 7Chantá Tata Diosqa Moisesta nerqa: Kunanqa urayk'uy, imaraykuchus Egiptomanta orqhomusqayki runasqa millayta juchallikunku. 8Paykunaqa usqhayllata t'aqarpayakunku, ima ñantachus Noqa nerqani rinankuta, chaymanta. Qorimanta unuyachispa, ruwakunku uj waka uñata. Chayta paykunaqa yupaychashanku q'olachinasta jaywaspa, nishankutaj: Israelitas, kayqa Diosniykichej, pichus Egipto jallp'amanta orqhomusorqachej, chay, nispa. 9Tata Diosqa Moisesta nillarqataj: Noqa cheqamanta kay runasta rejsini rumi sonqos kasqankuta. 10Kunanqa saqellaway paykunapi phiñakuyniyta thasnukojta. Paykunata tukurparichisaj, qanmantataj uj jatun nacionta ruwasaj. 11Moisestajrí chayta uyarispa, Señornin Tata Diosmanta mañakorqa: Tata Dios, imaraykutaj Qan paykunapaj k'ajaj phiñakuyniykita rikuchiwaj, israelita wawasniykej contrankupi, pikunatachus Egipto jallp'amanta manchay kallpawan, atiywantaj orqhomusqaykipajri? 12Manachu chayta yachaspa, egipciosqa ninkuman: Diosqa israelitasta orqhon ch'in pampaspi wañuchinanrayku, kay pachamanta tukuchinanraykutaj, nispa? Amaña chay jinata phiñakuspa israelita wawasniykita phiriykuychu ari. 13Yuyarikuy ari, ima tratotachus kawsayniykirayku juraspa ruwasqaykita kamachisniyki Abrahamwan, Isaacwan, Israelwan ima. Qan chayta ruwashaspa, nerqanki: Noqa mirayniykichejta mirachisaj ch'askas chhikata; kay jallp'ata qosaj mirayniykichejman imatachus qonayta nisqayman jina, paykunapaj wiñaypaj herencianku kanampaj, nispa nerqa Moisesqa. 14Chantá Tata Diosqa phiñakuyninta tiyaykuchikorqa, manañataj Israel wawasninta chinkachiyta yuyarqachu. 15Moisestaj chay orqomanta urayk'orqa iskay p'alta rumispi qhelqasqa ley marq'arisqa. Chay rumispeqa Diospa leynin qhelqasqa karqa. 16Chay p'alta rumistaqa Diospuni ruwasqa, jinallataj chaypi ch'eqosqa qhelqasqatapis Diospuni qhelqasqa. 17Chantá Josueqa israelitaspa ch'ajwasqankuta uyarispa, Moisesman nerqa: Jarapeqa maqanakuspapis ch'ajwashankuman jina uyarikun, nispa. 18Moisestajrí kuticherqa: Mana maqanakupi atipaspa kusiywan qhaparisqanku jinachu, nitaj atipachikuspa llakiywan qhaparisqanku jinachu; manachayqa waj laya takiykunata noqaqa uyarini, nispa. 19Moisesqa jaraman qayllaykuspa, rikorqa waka uña lantita, israelitastataj tusurashajta. Chayta rikuspa, Moisesqa manchay k'arajta phiñarikorqa, makimpi marq'arisqa kasharqa, chay rumistataj pampaman choqaspa, p'akirparerqa chay orqo k'uchupi. 20Waka uña lanti ruwasqankutataj jap'iytawan, ninaman wijch'uykorqa; chaymantataj lantitaqa ñut'uta kutarparerqa. Jinapi chay kutasqata yakuman jich'aykuspa, israelitasman chay yakuta ujyacherqa. 21Chantá Moisesqa Aaronta nerqa: Imanasorqanku kay runas, kay chhika jatun juchata ruwachinaykipaj? nispa. 22Aarontajrí Moisesman kuticherqa: Ama phiñakuychu, tatáy. Qan allinta yachanki, kay runasqa munasqankuta imatapis mana allin kajta ruwayta. 23Paykuna niwarqanku: Dioskunata ruwapuwayku ñawpaqeykuta rispa pusanawaykupaj; pi qharichus Egiptomanta orqhomuwarqayku, chay Moisesqa imanakunchus, mana rikhurimunchu, nispa. 24Noqataj paykunaman nerqani: Pejpatachus qorin tiyajtenqa apamuwaychej, nispa. Paykuna qowarqanku, chaymantataj ninawan unuyacherqani; jinamanta kay waka uña rikhurin. 25Moisesqa runasta rikorqa mana paykunapichu kasqankuta, tukuy enemigosninku asikunankupaj jina, Aarón chayta ruwajta saqesqanrayku. 26Chantá Moisesqa jara punkuman sayaykuspa, nerqa: Pikunachus Tata Diosman sayasqa kajkuna jamuychej noqaman, nispa. Chayta uyarispataj, tukuynin levitas payman k'askarqanku. 27Chaymanta Moisesqa nerqa: Ajinata nin Israelpa Señornin Tata Dios: Sapa ujniykichej espadaykichejta oqharikuspa, jaraman kutiykuychej. Toldomanta toldo rispataj, sapa ujniykichej wawqesniykichejta, kawsaqesniykichejta, qayllasniykichejpi tiyakojkunata ima wañuchimuychej, nispa. 28Levitasqa Moisespa nisqanta kasorqanku. Jinamanta chay p'unchaypi kinsa waranqa jinapuni qharis wañuchisqa karqanku. 29Chaymantá Moisesqa levitasman nerqa: Kunan qankunaqa Diospaj t'aqasqa kankichej, sajrata ruwajkuna wawasniykichejpa, wawqesniykichejpa contrankuta sayaykusqaykichejrayku; ajinamanta Tata Diosqa bendicionesninta qosonqachej. 30Q'ayantin Moisesqa runasman nerqa: Qankunaqa uj jatun juchata ruwarqankichej. Kunanqa wicharisaj, maypichus Tata Dios kashan, chayman; ichapis juchata ruwasqaykichejmanta Tata Diospa phiñakuyninta thasnuyman, nispa. 31Ajinamanta Moisesqa, maypichus Tata Dios kasharqa, chayman kutirispa, nerqa: Cheqamanta kay israelitasqa uj jatun juchata ruwanku, qorimanta uj lantita ruwaspa diosninku kanampaj. 32Chaywampis noqa mañakuyki paykunaj juchankuta pampachanaykita; manachus chay juchankuta pampachanki chayqa, kunampacha libroykipi qhelqasqayki sutiyta orqhopuy. 33Chantá Tata Diosqa Moisesman kuticherqa: Pichus Noqaj contraypi juchallikun, chaypa sutillanta orqhosaj qhelqasqay libromanta. 34Kunanqa israelitasta pusay, maymanchus Noqa nerqayki pusanaykita, chayman. Chantá Noqaj angelniy pusasonqa. Mayk'ajchus castigo p'unchay chayamonqa chaypacha, Noqa juchasninkumanta paykunata castigasaj. 35Chaypacha Tata Diosqa israelitasta juchankumanta castigarqa wañuchej onqoywan, chay waka uñata Aaronwan ruwachikusqankumanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\