ÉXODO 34

1Tata Diosqa Moisesman nillarqataj: Iskay p'alta rumista ruwallaytaj ñawpajta jina, mayqentachus choqaspa p'akerqanki, chay kikinta; chayman kunampis, ñawpajta qhelqarqani, chay kikin kamachisqasta ch'eqospa qhelqasaj. 2Chayrayku kunanqa usqhayta wakichikuy q'ayapaj; tutamanta Sinaí Orqo puntaman wicharispa, chay orqo puntapi Noqaman qayllamuwanki. 3Qanwanqa ni pipis wicharimonqachu, nitaj pipis chay orqoman qayllamonqachu; nillataj chayman qayllanqankuchu ovejas, nitaj wakaspis chaynejpi mikhonqankuchu, nispa nerqa Tata Diosqa. 4Chantá Moisés ñawpajta jina ruwallarqataj iskay p'alta rumista. Q'ayantintaj chay rumista oqharikuspa, tutamanta wicharerqa Sinaí Orqoman, Tata Dios payman kamachisqanman jina. 5Tata Diostaj chayman phuyupi urayk'amuspa, sutinta oqharerqa, Moiseswantaj karqa. 6Jinamanta Tata Diosqa Moisespa ñawpaqenta pasarqa qhaparispa: Tata Dios, Tata Dios, wiñaypaj Dios, khuyakuyniyoj, k'acha sonqoyoj, llamp'u sonqo, imamantapis mana usqhayta phiñarparikojlla, manachayqa khuyakuypeqa jatun, jinallataj cheqa kaypipis. 7Khuyakuynenqa waranqa waranqa runaspaj, pampachallantaj tukuy sajra kayninkuta, contrampi oqharikusqankuta, juchasninkuta ima. Mana qhawakullanchu juchayoj runataqa. Chantapis manallataj qhawallanchu tataspa jucha ruwasqasninkuta. Payqa castigampuni wawasninkupi, allchhisninkupi, allchhisninkoj wawasninkupi ima kinsa mitakama, chayrí tawa mitakama, nispa nerqa Tata Diosqa. 8Moisesqa usqhay usqhayta pampakama k'umuykukuspa, Tata Diosta yupaycharqa: 9Kunanqa Señor, sichus ñawpaqeykipi khuyakuyta tarini chayqa, kunan noqaykuwan riy ari, Señor, imaraykuchus kay runasqa ancha rumi sonqos kanku. Perdonawayku tukuy sajra ruwasqasniykumanta, juchasniykumanta, jap'ikapuwaykutaj Qampata kanaykupaj, nispa. 10Tata Diostaj kuticherqa: Kunanqa uyariway kayta: Noqa ruwashani kay tratota tukuy aylluyki israelitaspa ñawpaqempi. Noqa ruwasaj jatuchaj milagrosta; chayqa manaraj maynejpipis ruwakunrajchu. Chaytaqa tukuy israelitas rikonqanku, mayqenkunaj chawpinkupichus qan kashanki, chaykuna. Chay ruwasqayqa may t'ukunapaj jina kanqa qankuna ukhupi. 11Kay kamachisqayta sumajta junt'aychej, Noqataj qharqosaj ñawpaqeykichejmanta amorreosta, cananeosta, hititasta, ferezeosta, heveosta, jebuseostawan. 12Amapuni ni ima tratotapis ruwakunkichejchu, maymanchus rishankichej, chaypi kaj runaswan, ama ima sajra ruwasqasninkupi urmanaykichejpaj, jinamanta ama misk'achinasuykichejpaj. 13Manachayqa qankuna urmarachinkichej altaresninkuta, rumisninkuta p'akirankichej, yupaychananku k'ullustapis khuchurankichej. 14Amapuni ni mayqen diosninkuman k'umuykuspa yupaychankichejchu, imaraykuchus Tata Diospa sutenqa may manchachikunamin; Diosqa may celoso. 15Chayrayku amapuni ima tratotapis ruwakunkichejchu ni mayqenwan chay jallp'api tiyakojkunawan. Paykunaqa diosninkoj qhepampi qhenchachakonqanku; uywa wañuchisqa q'olachinasta jaywanku diosninkuman, chaymantaj wajyasonqachej, chay jaywasqanku imastataj qankunaqa mikhunkichej. 16Chayrí ususisninkuta churisniykichejwan casarachenqanku, ususisninkutaj diosninkoj qhepampi churisniykichejtapis qhenchachachenqanku, lantisninkuta yupaychachispa. 17Amapuni qankunaqa ima lantitapis metalmanta unuyachispa ruwakunkichejchu. 18Mana Levadurayoj T'anta fiestata ruwankichej kamachisqayman jina. Qankunaqa qanchis p'unchayta mikhunkichej mana levadurayoj t'antata; chayqa sapa wata Abib killapipuni kanqa, chay killapi Egiptomanta llojsimusqaykichejrayku. 19Tukuy kuraj kaj churisniykichej nacejqa Noqajta kanqa, kikillantaj uywasniykichejpa phiwi uñasninkupis orqos kajtenqa Noqajta kanku. Noqapaj t'aqapuwankichej waka uñasta, oveja uñasta, cabra uñastawan. 20Burrospa phiwi uñanmantarí, uj corderota chayrí uj chivitota qonkichej. Manachus jinata ruwankichej chayqa, chay burro uñata kunkanmanta q'ewispa wañuchinkichej. Jinallataj kuraj kaj churisniykichejmantapis uj ofrendata qonkichej. Jinamanta ni pipis Noqaman makisnin ch'usajllaqa jamuwanqachu. 21Sojta p'unchayta trabajankichej, qanchis kaj p'unchaypitaj samarikunkichej, tarpuypis kachun, chayrí cosechapis kachun. 22Ruwallankichejtaj Semanas nisqa fiestata trigo chajramanta ñawpaj poqoy fiestata, Wata Tukukuy Cosecha fiestatawan. 23Tukuy qharis kinsa kutita watapi Israelpa Diosnin, Tata Diospa ñawpaqempi rikhurenqanku. 24Ñawpaqeykichejmanta waj nacionesta qharqosaj, jallp'asniykichejtataj astawan jatunyachisaj. Chay jallp'asniykichejtaqa ni pipis munapayanqachu, nitaj jap'ikaponqachu, qankuna watapi kinsa kutita Señorniykichej Tata Diospa ñawpaqenman rikhurimunaykichejkama. 25Uywa wañuchisqa q'olachinamanta yawartaqa levadurayoj t'antatawan khuska ama jaywankichejchu, nitaj Pascua fiestamanta imatapis q'ayantimpaj puchuchinkichejchu. 26Jallp'aykipi poqochisqayki ñawpaj kaj poqoykunata Señorniyki Tata Diospa wasinman apanki. Juch'uy ñuñushaj cabra uñata ama chayachinkichejchu mamampa lechempi. 27Tata Diosqa Moisesman nerqa: Kay simi nisqasta qhelqay, imaraykuchus chayman jina tratota qanwan ruwani, jinallataj israelitaswampis, nispa. 28Chaypi Moisesqa qhepakorqa Tata Dioswan tawa chunka p'unchayta, tawa chunka tutatawan, mana imata mikhuspa, nitaj imata ujyaspa. Chantá Moisesqa qhelqarqa iskay p'alta rumispi tratota ruwasqanmanta chunka kamachisqasta. 29Chaymantataj Moisesqa urayk'amorqa Sinaí Orqomanta chay chunka kamachisqa qhelqasqa rumi marq'arisqa. Chay puntamanta urayk'amushaspa, Moisesqa mana reparakorqachu uyan lliphipisqanta, Dioswan parlamusqanrayku. 30Aaronwan, tukuy kurajkuna israelitaswan Moisesta qhawarispa, rikorqanku uyanta lliphipishajta. Chayrayku paykunaqa manchachikorqanku payman qayllaykuyta. 31Moisestajrí paykunata wajyarqa; chaymantaraj Aaronwan, tukuy kurajkuna israelitaswan qayllaykorqanku. Moisestaj paykunaman parlarqa. 32Chay qhepata tukuynin israelitas qayllaykorqanku, paytaj chaypi kamacherqa paykunaman, imaynatachus Tata Dios payta kamachisqanman jina Sinaí Orqopi. 33Paykunaman parlayta tukuytawantaj, Moisesqa uj velowan uyanta qhataykukorqa. 34Sapa rispa Tata Dioswan parlaj, chay velota orqhokoj, chaypi parlamusqanmanta llojsimunankama. Chaymanta llojsimuspataj, israelitasman willarqa imastachus Tata Dios payman kamachisqanta. 35Israelitasqa Moisespa uyanta qhawarispa, lliphipishajta rikorqanku. Moisesrí ujtawan uyanta velowan qhataykukullarqataj, ujtawan Dioswan parlamunankama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\